Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

© Euroopa Komisjon

5G Euroopa jaoks: püsi- ja mobiilsetest transpordikoridoridest ja ülikoolilinnakutest

fix-empty

5G pakub praktiliselt universaalset, ülikõrget ribalaiust ja madala latentsusajaga „ühenduvust“ mitte ainult üksikkasutajatele, vaid ka ühendatud objektidele. Eeldatakse, et see teenindab paljusid rakendusi ja sektoreid, sealhulgas professionaalset kasutust. Näiteks ühendatud automatiseeritud liikuvus, e-tervis, energiahaldus, võimalik, et ohutusrakendused jne.

5G on ka tehisintellekti süsteemide peamine võimaldaja, kuna see võimaldab andmete kogumist ja analüüsi reaalajas. Samal ajal toob see pilvandmetöötluse uude mõõtmesse, võimaldades andmetöötlust ja salvestamist, näiteks servpilve ja mobiilset servandmetöötlust kogu taristu ulatuses;

5G visiooni kujundamine Euroopas

Euroopa Komisjon tegi varakult kindlaks 5G võimalused, luues 2013. aastal 5G (5G-PPP) avaliku ja erasektori partnerluse, et kiirendada 5G-tehnoloogiaga seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni. Euroopa Komisjon on programmi „Horisont 2020“ kaudu eraldanud selle tegevuse toetamiseks avaliku sektori vahendeid rohkem kui 700 miljoni euro ulatuses.

Nende tegevustega kaasneb rahvusvaheline kava 5G osas ülemaailmse konsensuse saavutamiseks. ELi investeeringud 5G teadusuuringutesse ja standarditesse on vajalikud, et toetada 2025. aastaks eeldatavat liiklusmahtu. ELi investeeringud tugevdavad ka võrke ja internetiarhitektuuri sellistes esilekerkivates valdkondades nagu masinatevaheline teabevahetus ja asjade internet. 

Komisjon võttis 2016. aastal vastu Euroopa 5G tegevuskava, et tagada 5G-taristu varajane kasutuselevõtt kogu Euroopas. Tegevuskava eesmärk oli alustada 5G-teenuste käivitamist kõigis ELi liikmesriikides hiljemalt 2020. aasta lõpuks. Seejärel tehakse ettepanek kiiresti üles ehitada, et tagada 2025. aastaks katkematu 5G leviala linnapiirkondades ja peamistel transporditeedel.

Digikompass: 2021. aastal vastu võetud digikümnendi Euroopa tee seab lisaeesmärgi, et 2030. aastaks hõlmata kõik asustatud piirkonnad 5G-ga.

5G tegevuskava ja digikümnendi strateegia edusammude jälgimiseks toetab komisjon Euroopa 5G vaatluskeskust. Vaatluskeskus on seirevahend, mis hõlmab suuri turusuundumusi Euroopas ülemaailmses kontekstis. Samuti antakse selles aru liikmesriikide võetud ettevalmistavatest meetmetest, nagu spektrioksjonid ja riiklikud 5G strateegiad.

5G-võrkude kasutuselevõtt sõltub suurel määral juurdepääsust raadiospektrile, mis on traadita tehnoloogia alus. Kuna ühendatud seadmete ja nende kasutamise määr suureneb, tuleb spektriressursid ja nende kasutamine kogu Euroopas ühtlustada, et võimaldada taristu piiriülest koostalitlusvõimet. See on aluseks laiale valikule 5G-ga tarbijatele pakutavatele teenustele, nagu uued nutitelefonirakendused ja professionaalsed teenused erinevatele tööstussektoritele.

Üle 5G, suunas 6G

5G tehnoloogia ja standardid arenevad lähiaastatel kiiresti, kui kasutuselevõtt edeneb. 6G-tehnoloogiaga seotud teadus- ja innovatsioonialgatused on nüüd kogu maailmas esile kerkimas ning esimesed tooted ja taristud peaksid arenema selle aastakümne lõpuks.

6G-süsteemid võimaldavad üleminekut gigabitilt Terabiti võimsusele ja all-milli sekundilist reageerimisaega. See võimaldab uusi rakendusi, nagu reaalajas automatiseerimine või laiendatud reaalsuse tajumine (Sensside Internet). Samuti tehakse andmed kättesaadavaks, et hõlbustada füüsilise maailma digitaalse kaksiku loomist.

Selle muutuse toetamiseksloodi nõukogu määrusega(EL) 2021/2085 nutivõrkude ja-teenuste ühisettevõte kui juriidiline ja rahastav üksus ning nähti aastateks 2021–2027 ette ambitsioonikas ELi eelarve 900 miljonit eurot, millele lisanduvad tööstusharud. Avaüritus „On the Road to 6G“ toimus 2022. aasta märtsis Barcelonas toimunud Mobile World Congress’il.

Ühisettevõtte SNS kaks peamist missiooni on:

  1. edendada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust 6G valdkonnas, rakendades sellega seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni;
  2. edendada 5G kasutuselevõttu kogu Euroopas, arendades juhtivaid digitaalseid turge ning võimaldades majanduse ja ühiskonna digi- ja rohepööret.  

Pärastesimesi 6Gprojekte väärtusega 60 miljonit eurot, sealhulgasjuhtalgatust Hexa-X ,võttis ühisettevõte SNS vastu oma esimese arukate võrkude ja teenuste teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogrammi aastateks 2021–2022 ,mille riiklik rahastamine on ligikaudu 250 miljonit eurot. Pärast esimest projektikonkurssi alustati 2023. aasta jaanuaris 35suhtlusvõrgu projekti.

Seejärel käivitati teine projektikonkurss suhtlusvõrkude teadusuuringute ja innovatsiooni 2023–2024 tööprogrammi raames.  Uued väljavalitud projektid peaksid algama vastavalt 2024. ja 2025. aastal.

Lisateave konkursikutse ning nutivõrkude ja -teenuste rahastamisvõimaluste kohta

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon kiidab heaks kuni 1,2 miljardi euro suuruse riigiabi, mida seitse liikmesriiki annavad üleeuroopalist huvi pakkuvale tähtsale projektile pilv- ja servandmetöötluse tehnoloogiate valdkonnas

Komisjon on ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks kiitnud üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti, et toetada tipptasemel pilv- ja servandmetöötluse tehnoloogiate teadus- ja arendustegevust ning esmast tööstuslikku kasutuselevõttu mitmes Euroopa teenuseosutajas.

Seotud sisu

Üldpilt

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini ühendatud maailmajagu.

Mine süvitsi

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil uued strateegilised eesmärgid 5G kasutuselevõtuks, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.

Vaata lisaks

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

ELi elektroonilise side seadustik

ELi elektroonilise side poliitika parandab konkurentsi, edendab innovatsiooni ja suurendab tarbijate õigusi Euroopa ühtsel turul.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka...

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.