Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+)

Digitaalne osalemine, võimestamine ja kaitse on uues lastele parema interneti loomise Euroopa strateegias (BIK+) hästi tasakaalustatud.

11. mail 2022 vastu võetud uue lastele parema interneti loomise strateegiaga (BIK+) tagatakse, et lapsi kaitstakse, austatakse ja võimestatakse uuel digikümnendil internetis kooskõlas Euroopa digipõhimõtetega. Saadaval on ka BIK+ strateegia lapsesõbralik versioon. Uus strateegia tugineb esimesele lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiale.  Kuna tehnoloogia ja ELi õigusaktid on alates 2012. aastast palju muutunud, on olemas asjakohaste õigusaktide kogumik.

BIK+ kajastab paljude eri seisukohtade, eelkõige laste seisukohtade panust. Selle rakendamisse ja järelevalvesse kaasatakse lapsed.

Meie visioon on eakohased digiteenused, kus iga laps Euroopas on internetis kaitstud, võimestatud ja austatud ning kedagi ei jäeta kõrvale.

Euroopa noorteaasta 2022 juhtalgatuses BIK+ pakutakse välja meetmed, mis keskenduvad kolmele sambale:

  1. turvalised digikogemused, et kaitsta lapsi kahjuliku ja ebaseadusliku veebisisu, käitumise, kontaktide ja riskide eest noorte tarbijatena ning parandada nende heaolu internetis turvalise ja eakohase digikeskkonna kaudu, mis on loodud viisil, mis austab laste parimaid huve;
  2. digitaalse mõjuvõimu suurendamine, et kõik lapsed, ka haavatavas olukorras olevad lapsed, omandaksid vajalikud oskused ja pädevused, et teha mõistlikke valikuid ning väljendada end veebikeskkonnas turvaliselt ja vastutustundlikult;
  3. aktiivne osalemine, austadeslapsi,  andes neile sõnaõiguse digikeskkonnas, ning rohkem laste juhitud tegevusi, et edendada uuenduslikke ja loomingulisi turvalisi digikogemusi.

BIK+ raames pakub lastele parema interneti portaal jätkuvalt hulgaliselt ressursse ja parimaid tavasid koostöös ELi kaasrahastatud turvalisema interneti keskuste võrgustikuga liikmesriikides, kes suhtlevad laste, vanemate ja õpetajatega.

Käimasolevate algatuste hulgas, mille eesmärk on pakkuda konkreetseid lahendusi interneti paremaks ja tervislikumaks kasutamiseks laste ja noorte jaoks, töötame Euroopas välja standardseid vanuse kinnitamise ja kontrollimise meetodeid, toetame ebaseadusliku ja kahjuliku sisu kiiret hindamist ning tagame, et number 116 111 pakub abi küberkiusamise ohvritele, on vaid mõned näited. Tööstusharu ja liikmesriikide koostöö ja toetus on nende kavade elluviimisel keskse tähtsusega.

Endiselt on prioriteediks noorte osalemine. BIK+ toetab laste aktiivset osalemist ja austab nende seisukohti, korraldades näiteks iga kahe aasta tagant laste juhitud BIK+ strateegia hindamise, suurendades vastastikust tegevust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning eeldades, et tööstus konsulteerib oma noorte kasutajatega.

Uus strateegia annab jätkuvalt teavet poliitika väljatöötamiseks kõigis ELi liikmesriikides. Komisjon jätkab kogemuste, eksperditeadmiste ja väärtuste jagamist rahvusvaheliste organisatsioonide ja partneritega ning toetab ühist lähenemisviisi laste digiõigustele kogu maailmas.

BIK+ on alates 2021. aastast olnud tervikliku ELi lapse õiguste strateegia digiharu.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
BIK+ strateegia 2. aastapäeva tähistamine

BIK+ strateegia 2. aastapäeva tähistamiseks avaldame „vanuse tagamise vahendi“, tööstuse enesehindamisküsimustiku, uue „BIK Policy Monitor Report“ ja ajakohastatud „Compendium of the EU formal texts concerning children in the digital world“ (Kokkuvõte ELi ametlikest tekstidest laste kohta digimaailmas).

Seotud sisu

Üldpilt

Lastele parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga (BIK+) tagatakse, et lapsi kaitstakse, austatakse ja võimestatakse internetis.

Vaata lisaks

Turvalisema Interneti foorum

Turvalisema Interneti foorum on peamine iga-aastane rahvusvaheline konverents, mis käsitleb laste internetiturvalisust Euroopas.

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab internetitehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Laste turvalisema interneti eksperdirühm

Laste turvalisema interneti eksperdirühm aitab parandada koordineerimist ja koostööd ELi liikmesriikide vahel, et tagada laste turvalisus interneti kasutamisel.

Turvalisema interneti keskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, lapsevanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ning võitluses internetis toimuva laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.