Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+)

Digitaalne osalemine, mõjuvõimu suurendamine ja kaitse on hästi tasakaalustatud uues Euroopa strateegias lastele parema interneti loomiseks (BIK+).

    graafiline laps kasutab sülearvuti esiplaanil, teismeline taustal kasutades mobiiltelefoni

Lastele parema interneti loomise uus strateegia (BIK+), mis võeti vastu 11. mail 2022, tagab laste kaitse, austamise ja võimekuse uuel digikümnendil kooskõlas Euroopa digipõhimõtetega. Saadaval on ka BIK+ strateegia lapsesõbralik versioon. See uus strateegia tugineb esimesele lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiale.  Nii tehnoloogiliselt kui ka ELi õigusaktides on alates 2012. aastast palju muutunud, on olemas asjakohaste õigusaktide kogum.

BIK+ kajastab paljude, eelkõige laste vaatenurkade panust. Lapsed kaasatakse selle rakendamisse ja järelevalvesse.

Meie visioon on eakohased digiteenused, kus iga laps Euroopas on kaitstud, võimestatud ja austatud internetis ning kedagi ei jäeta kõrvale.

Euroopa noorteaasta 2022 juhtalgatus BIK+ pakub välja meetmeid kolme samba ümber:

  1. turvalised digitaalsed kogemused, et kaitsta lapsi kahjuliku ja ebaseadusliku veebisisu eest, käituda, võtta kontakte ja riske noorte tarbijatena ning parandada nende heaolu internetis turvalise ja eakohase digitaalse keskkonna kaudu, mis on loodud viisil, mis austab laste parimaid huve;
  2. digitaalse mõjuvõimu suurendamine, nii et kõik lapsed, ka haavatavas olukorras olevad lapsed, omandavad vajalikud oskused ja pädevused, et teha usaldusväärseid valikuid ning väljendada end turvaliselt ja vastutustundlikult veebikeskkonnas;
  3. aktiivne osalemine, austadeslapsi, andes neile sõnaõiguse digitaalses keskkonnas, ning rohkem laste juhitud tegevusi, et edendada uuenduslikke ja loomingulisi turvalisi digitaalseid kogemusi.

BIK+ raames pakub portaal „Parem internet lastele“ jätkuvalt rikkalikke ressursse ja parimaid tavasid koostöös ELi kaasrahastatud turvalisema interneti keskuste võrgustikuga liikmesriikides, kes suhtlevad laste, vanemate ja õpetajatega.

ELi eeskiri eakohase kujundamise kohta, töö ea tagamise ja kontrollimise standardimiseks Euroopas, ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu kiire hindamise toetamine ning selle tagamine, et number 116 111 pakub küberkiusamise ohvritele abi. Need on vaid mõned uued algatused, mille eesmärk on pakkuda konkreetseid lahendusi interneti paremaks ja tervislikumaks kasutamiseks lastele ja noortele. Tööstuse ja liikmesriikide koostöö ja toetus on nende kavade elluviimiseks otsustava tähtsusega.

Noorte osalemine on endiselt prioriteet. BIK+ toetab laste aktiivset osalemist ja austab nende seisukohti, näiteks korraldades iga kahe aasta järel BIK+ strateegia laste juhitud hindamise, suurendades vastastikuseid tegevusi riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning oodates, et tööstus konsulteerib noorte kasutajatega.

Uus strateegia annab jätkuvalt teavet poliitika kujundamiseks kõigis ELi liikmesriikides. Komisjon jätkab kogemuste, oskusteabe ja väärtuste jagamist rahvusvaheliste organisatsioonide ja partneritega ning toetab ühist lähenemisviisi laste digiõigustele kogu maailmas.

BIK+ on ELi tervikliku lapse õiguste strateegia digitaalne osa alates 2021. aastast.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Digiõigused ja -põhimõtted: digiüleminek ELi kodanike jaoks

Komisjon tervitab parlamendi ja nõukoguga saavutatud kokkulepet digiõigusi ja -põhimõtteid käsitleva Euroopa deklaratsiooni suhtes. Jaanuaris esitatud deklaratsioonis esitatakse selge võrdlusalus inimkeskse digiülemineku kohta, mida EL edendab ja kaitseb nii kodus kui ka välismaal.

Seotud sisu

Üldpilt

Laste jaoks parema interneti loomine

Lastele parema interneti loomise strateegiaga nähakse ette meetmed noorte mõjuvõimu suurendamiseks digimaailma uurimisel.

Vaata lisaks

Turvalisema interneti päev

Turvalisema interneti päev edendab võrgutehnoloogia turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist laste ja noorte poolt kogu maailmas.

Turvalisemad internetikeskused

Turvalisema interneti keskused teavitavad, nõustavad ja abistavad lapsi, vanemaid, õpetajaid ja hooldajaid digiküsimustes ning internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemisel.