Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiiviä käsittelevän asiantuntijaryhmän 10. kokous

Verkkosisällön saavutettavuusdirektiiviä käsittelevän asiantuntijaryhmän (WADEX) verkkoseminaarien sarjan keskustelut ja asiakirjat ovat nyt saatavilla.

Words "online meeting" over a keyboard

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiiviä käsittelevän asiantuntijaryhmän (WADEX) kymmenes kokous pidettiin verkossa, koska covid-19-rajoitukset olivat edelleen voimassa vuonna 2022. 

Esityslistaan sisältyi seitsemän verkkoseminaaria, jotka perustuivat WADEX-asiantuntijaryhmän (WADEX) yhdeksännestä kokouksesta saatuun palautteeseen.

Kokoukset pidettiin kuukausittain helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Seuraavassa on verkkoseminaarien kalenteri, kunkin istunnon pöytäkirjat ja asiaan liittyvä aineisto (esittelyt, linkit ja asiakirjat).

WADEXin 10. kokous – verkkoseminaarien aikataulu helmi-kesäkuu 2022 (.pdf)

Istuntojen tallenteet ovat saatavilla Futuriumissa WADEXin jäsenille.

 

Verkkoseminaari 1: Helmikuuta 2022

”Verkkosisällön saavutettavuusdirektiivi”

Raportointi – Avoin keskustelu

 Puheenvuorot: Euroopan komissio + WADEXin jäsenet 

Verkkoseminaarissa käytiin avoin keskustelu raportointiprosessista, jossa jäsenvaltiot jakoivat kokemuksiaan, mielipiteitään ja saatuja kokemuksia. Tärkeimmät keskustelunaiheet olivat esteettömyysasiantuntemus, ajoitus, henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, testausvälineet, seurantamenetelmät, raportoinnin rakenne ja mallit, standardointi, vaatimusten noudattamista koskevat kynnysarvot, direktiivin tulkinta ja tiedotustoimet jäsenvaltioissa. Avointa keskustelua edelsi lyhyt johdanto, jossa direktiivin tarkistamista varten laadittujen jäsenvaltioiden raporttien tutkimisesta vastaavan konsortion edustaja esitti joitakin alustavia näkemyksiä ja palautetta.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat:

 

Verkkoseminaari 2: Maaliskuuta 2022

”Kognitiivinen tutkimus: loppuraportti/verkkosovellusten seuranta”

1. Kognitiivista esteettömyyttä koskeva tutkimus: loppuraportti

Puhuja: Funka

Tässä esityksessä puhujat yhtyivät komission rahoittaman kognitiivisten vammaisten henkilöiden osallistavaa verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevan pilottitutkimuksen tuloksiin.

Tutkimuksen, jonka konsulttitoimistot Funka ja ICF toteuttivat viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston puitesopimuksen mukaisesti, tavoitteena oli luoda näyttöpohja tuleville poliittisille ja käytännön toimille, joilla parannetaan kognitiivisesti vammaisten henkilöiden verkkosisällön saavutettavuutta. Loppuraportissa käsiteltiin seuraavia seikkoja:

 • yleiskatsaus aiheeseen liittyvistä tutkimuksista/tutkimuksista
 • kognitiivisten toimintarajoitteiden tutkimuksessa ja verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksissa havaitut puutteet
 • ehdotukset siitä, miten parannetaan kognitiivisesti vammaisten henkilöiden riippumatonta ja osallistavaa pääsyä verkkosisältöön ja -palveluihin.

2. Mobiilisovellusten seuranta: paneelikeskustelu

WADEX-ryhmän pyynnöstä ja puolalaisten WADEXin jäsenten aloitteesta nimitimme asiantuntijapaneelin analysoimaan yleisimpiä kysymyksiä ja jakamaan kokemuksia mobiilisovellusten seurannasta. Työtoverit jakoivat jäsenvaltioissaan käyttöön otettuja menetelmiä, välineitä ja saatuja kokemuksia automatisoitujen välineiden puutteesta aina siihen, että lähdekoodin käyttö on mahdotonta.

A. Matkasovellusten verkkosisällön saavutettavuuden seurantamenetelmät

Puhuja: Wadexin jäsen – Puola

Esityksen tavoitteena oli kuvata nykyistä mobiilisovellusten testausskenaariota, jossa otetaan huomioon kognitiivisista, motorisista ja aistivammoista kärsivien henkilöiden esteettömyyteen liittyvät ongelmat. Koska mobiilisovellusten esteettömyyden arviointi on suhteellisen uusi käsite, oli välttämätöntä etsiä asiaankuuluvia välineitä ja ideoita. Puhujat esittelivät automatisoituihin välineisiin ja muihin sovellettuihin menetelmiin liittyviä havaintoja. Tämän jälkeen he jakoivat muille WADEXin jäsenille päätelmänsä ja mahdolliset tulevat toimet. Esittelyn mukana oli esimerkkejä eräistä matkan aikana kohdatuista vaikeuksista.

B. Matkaviestinsovellusten valvontamenetelmä Tanskassa

Puhuja: Wadexin jäsen – Tanska

Puhujat esittelivät tanskalaisen menetelmän mobiilisovellusten seuraamiseksi ja kertoivat prosessista saaduista kokemuksista. He keskustelivat tietovirtojen/käyttäjämatkojen valinnasta, siitä, miten testattaisiin luotettavasti esteettömyyden vaatimustenmukaisuuden testaussääntöjen (ACT) perusteella, sekä alustavista havainnoistaan mobiilisovellusten automatisoitujen testien tutkimisessa.

C. Useimmat yleisimmät esteettömyyteen liittyvät virheet mobiilisovelluksissa

Puhuja: Wadexin jäsen – Italia

Puhuja esitteli yleisimmät esteettömyyteen liittyvät virheet, jotka havaittiin seurattaessa mobiilisovelluksia ja niiden korjaamiseen tarvittavia ratkaisuja. Tällainen tietämys voi tukea helpommin saatavilla olevien mobiilisovellusten kehittämistä tulevaisuudessa.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat:

 

Verkkoseminaari 3: Maaliskuuta 2022

”Valvontavälineet/esteettömyyden testaussäännöt/organisaatioiden rekisteri ja automaattinen näytteenotto”

1. Suomen seurantaväline ”Salvia”

Puhuja: Wadexin jäsen – Suomi

Koska Suomi on kehittänyt oman työkalunsa verkkosivustojen yksinkertaistettua seurantaa varten, tämä esitys toimi johdantona Saviaan eli saavutettavuuden seurantavälineeseen, jossa QualWebiä käytetään arviointimoottorina. Lisäksi esitys osoitti, että sitä voidaan käyttää sekä säännöllisten verkkosivustojen että kirjautumislomakkeen takana olevien verkkosivustojen arviointiin ja dynaamisesti muutettuihin näkymiin. Tämän mukaisesti osoitettiin, että sekä pöytätietokoneiden että mobiilikuvan versioiden arviointi on yhtä mahdollista ja että palveluntarjoajien tarkastusraportit voidaan ladata PDF-muodossa.

2. QualWebin käyttö saavutettavuuden seurantaan laajassa mittakaavassa

Puhuja: LASIGE/informatiikkaosasto, Lissabonin yliopiston tiedekunta

QualWeb on automaattinen esteettömyyden arviointimoottori, joka tällä hetkellä tukee esteettömyyden seurantavirastoja Tanskassa, Suomessa ja Portugalissa. Tässä esityksessä puhuja korosti QualWebin ominaisuuksia, jotka tukevat esteettömyyden seurantaa laajassa mittakaavassa, ja esitteli tulevan kauden ominaisuuksia koskevan etenemissuunnitelman.

3. Esteettömyyden vaatimustenmukaisuuden testaus (ACT) yhdenmukaistamiskeinona

Puhuja: LASIGE/informatiikkaosasto, Lissabonin yliopiston tiedekunta

Esteettömyyden vaatimustenmukaisuuden testausta (ACT) koskevat säännöt perustuvat yhteisön pyrkimyksiin edistää yhdenmukaistettua näkemystä WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) vaatimustenmukaisuuden tarkistamisesta. Tässä esityksessä puhuja esitteli, mikä on ACT-sääntö, miten ACT-säännöt edistävät yhdenmukaistettua seurantavisiota, mikä vaikuttaa sekä yksinkertaistettuun että perusteelliseen testaukseen, sekä ACT-sääntöjen nykyiseen kattavuuteen ja keskustelee täytäntöönpanosta.

4. Suomen ratkaisu organisaatioiden rekisteröintiin ja automaattiseen otantaan

Puhuja: Wadexin jäsen – Suomi

Suomi esitteli organisaatiorekisteriä ja otantalaskentaa koskevat ratkaisunsa tapaustutkimuksena. Seurantanäytteiden moninaisuutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi Suomi on koonnut rekisterin 18,400 ainutkertaisesta WAD:n piiriin kuuluvasta organisaatiosta. Tiedot kerättiin yli 80 lähteestä, jotka sisälsivät 100,000 tietoriviä.

Yksinkertaistettua seurantaa varten luotiin automaattinen algoritmi, joka kokoaa satunnaisotoksen, joka täyttäisi myös monimuotoisuutta, edustavuutta ja tasapainoa koskevat vaatimukset. Keskeisenä tekijänä oli alaryhmien luominen eri alueiden, hallintotasojen ja toimialatyyppien yhdistelmistä ja kaikkien organisaatioiden ryhmittely johonkin näistä alaryhmistä. Algoritmi valitsisi sitten satunnaisia organisaatioita alaryhmistä, joissa oli riittävästi organisaatioita yksinään. tai sulauttaa osajoukkoja, kunnes vaadittu vähimmäismäärä organisaatioita on täytetty.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat:

 

Verkkoseminaari 4: 26 päivänä huhtikuuta 2022

”WAD, Standards and eAccessibility” (WAD, Standards and eAccessibility)

1. WAD: Standardit ja huolenaiheet

Puhuja: Euroopan komissio, verkkopalvelujen esteettömyyttä koskevan direktiivin työryhmä – viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG Connect)

Euroopan komission verkkosisällön saavutettavuusdirektiiviä käsittelevä työryhmä esitti yleiskatsauksen WADiin liittyvistä aiheista, kuten

 • Esteettömyysstandardit
 • Standardointi EU:ssa
 • Standardin EN 310549 yhdenmukaistetut standardit ja historia

2. Yhteinen työryhmä Esteettömyys

Puheenvuorot: Esteetöntä tietoyhteiskuntaa käsittelevä ETSI:n, CENin ja CENELECin yhteinen työryhmä

Yhteisen työryhmän edustajat

 • kuvaili lyhyesti eurooppalaisia standardointiorganisaatioita ja niiden toimintaa
 • esitteli standardin lausekkeet ja niiden käyttötarkoituksen
 • selittäkää, miten liitettä B käytetään (käytännössä/koulutuksessa)
 • keskustellut standardiin liittyvistä kysymyksistä, jotka tuotiin esiin jäsenvaltioiden haastatteluissa
 • antoi käytännön läpikulkua liitteen A kautta.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat:

 

Verkkoseminaari 5: 17 päivänä toukokuuta 2022

”Esteettömyyttä koskeva eurooppalainen säädös/Easy Reading”

1. Saavutettavuutta koskevan eurooppalaisen säädöksen (EAA) edistyminen

Puhuja: Euroopan komissio; Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (PO EMPL)

Tässä esityksessä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto esitti yleiskatsauksen esteettömyyttä koskevasta eurooppalaisesta säädöksestä, sen tärkeimmistä säännöksistä, yhteyksistä verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiiviin sekä kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen tilanteesta ja tulevasta kehityksestä, kuten standardoinnista ja soveltamisesta.

2. Periaatteet ja esimerkkejä tietojen antamisesta kaikille

Puhuja: Inclusion Europe -järjestö

Tässä esityksessä Inclusion Europe korosti, miksi helppolukuinen tieto on tärkeää kehitysvammaisille henkilöille. Siinä korostettiin muun muassa seuraavia seikkoja:

 • oppia uusia asioita
 • osallistu yhteiskunnan toimintaan
 • tekevät omat valintansa.

Lisäksi huomautettiin, että on olemassa säännöt siitä, miten helposti luettavat tiedot voidaan tehdä: keskeistä on, että kehitysvammaisten henkilöiden on tarkistettava tekstejä.

Tämän lisäksi mainittiin monia esimerkkejä helppolukuisen tiedon onnistuneesta käytöstä: EU:n strategiajulistuksista Itävallan julkishallinnon viestintään ja yritysten verkkosivustoille.

3. Helppo lukeminen – neurodiversiteetin käyttäjien tukeminen alkuperäisessä sisällössä

Puhuja: Integriert Studieren – Johannes Keplerin yliopisto – Linz, Itävalta

Itävallan Johannes Keplerin yliopiston Integriert Studieren -instituutti esitteli ”Easy Reading”, joka on pilvipohjainen ohjelmistokehys ja selaimen laajennus, joka tukee verkkosisällön räätälöintiä reaaliaikaisesti luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ne osoittivat, että tämä saavutetaan seuraavin keinoin:

 • verkkosivujen ulkoasun ja rakenteen mukauttaminen
 • verkkosisällön merkitseminen symboleilla, videoilla ja
 • sisällön muuntaminen toiselle kielitasolle, esim. yksinkertaiselle kielelle tai helppolukuiseksi.

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta osarahoitettiin easy Reading -ohjelmaa.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat: 

 

Verkkoseminaari 6: 14 päivänä kesäkuuta 2022

Hankkeet: ”Elävä tietotekniikka” ja ”Buddy”

1. Reaaliaikainen tietotekniikka 

Puhuja: Thessalonikin Aristotlen yliopisto, Kreikka

Tässä esittelyssä Thessalonikin Aristotle-yliopisto esitteli ”Live IT” -hankkeen. Puhuja korosti, miten se kokoaa yhteen ja arvioi eri ”tutkimuslinssien” näkemyksiä ja havaintoja kognitiivisten toimintarajoitteiden ja digitaalisen osallisuuden välisestä suhteesta. Lisäksi se osoitti sellaisia suhteita kuin toteuttamiskelpoiset kokeilutilat, joilla tuetaan osallistavaa esteettömyyttä räätälöimällä suunnittelu toimintaympäristöihin, joissa kognitiivisista vammoista kärsivät henkilöt käyttävät digitaaliteknologiaa jokapäiväisessä ”elämässään”.

2. Räjähtävä

Puhuja: Integriert Studieren -instituutti, Johannes Keplerin yliopisto Linz, Itävalta

Tässä esityksessä Integriert Studieren halusi korostaa, miten Buddy-hankkeella pyritään helpottamaan kognitiivisista vammoista kärsivien ja digitaalisten palvelujen vuorovaikutusta keräämällä aputeknologiaa ja luomalla suosittelu, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean välineen.

Näin kognitiivisista vammoista kärsivät loppukäyttäjät saavat helpommin käyttöönsä sopivimmat välineet, joiden avulla verkkoa voidaan käyttää itsenäisesti. ”Buddy” myös virtaviivaistaa byrokraattisia prosesseja, kun palveluntarjoajat ovat vuorovaikutuksessa avustavien teknologioiden saamiseksi, kuten luvan pyytäminen ja sovellusten täyttäminen.

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat: 

 

Verkkoseminaari 7: 28 päivänä kesäkuuta 2022

”WAD-työryhmän tulosten tarkastelu ja avoin keskustelu tulevista toimista”

1. Yhteenveto WAD-tarkastelun tuloksista

Puheenvuorot: Intellera/Funka/Euroopan komissio – Verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiiviä käsittelevä työryhmä

WAD-tarkistukseen liittyvästä tutkimuksesta vastaava konsortio (Intellera, Funka) esitti lopullisen katsauksen tärkeimmistä havainnoista. Niiden esittely kattoi ensimmäisen raportointikierroksen sekä WAD-direktiivin kokonaistarkistuksen. Jäsenvaltioilla oli tilaisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia myöhemmässä avoimessa keskustelussa.

2. Avoin keskustelu

Puheenvuorot: Wadexin jäsenet

Avoin keskustelu rakentui kolmen pääaiheen ympärille. Esiteltyään lyhyesti kunkin aiheen tärkeimmät havainnot puhujat kehottivat WADEXin jäseniä keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiaan ja parhaita käytäntöjään seuraavista aiheista:

A. Täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien parannusten tarve

 1. Saavutettavuusseloste (tuettu lausunto)
 2. Vaatimustenmukaisuuden tila
 3. Raportoinnin joustavuus verrattuna lomakkeisiin

B. Muut tukitoimenpiteet

 1. Käyttäjien osallistuminen ja palaute/Kansallinen täytäntöönpano
 2. Esteettömyyttä koskeva asiantuntemus
 3. Nousevat teknologiat

C. Mahdolliset toimet tulevaisuudessa

 1. Keskustelu WADEXin mahdollisesta tulevasta toiminnasta

Kokouksen kannalta merkitykselliset asiakirjat: 

Contributor

Verkkosisällön saavutettavuusdirektiivi (WAD)