Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n kyberturvallisuusasetus

Kyberturvallisuussäädöksellä vahvistetaan EU:n kyberturvallisuusvirastoa (ENISA) ja luodaan tuotteiden ja palvelujen kyberturvallisuuden sertifiointikehys.

    Kädet kirjoita kannettavan näppäimistön, kuvake riippulukon kilpi ilmestyy niiden päälle.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

ENISAn uusi toimeksianto

EU:n kyberturvallisuusvirasto ENISA on nyt vahvempi. EU:n kyberturvallisuusasetus antaa virastolle pysyvän toimeksiannon ja lisää resursseja ja uusia tehtäviä.

ENISAlla on keskeinen rooli eurooppalaisen kyberturvallisuussertifiointikehyksen luomisessa ja ylläpitämisessä, sillä se valmistelee teknisiä perusteita erityisille sertifiointijärjestelmille. Sen tehtävänä on tiedottaa yleisölle sertifiointijärjestelmistä ja myönnetyistä varmenteista asiaa koskevan verkkosivuston kautta. 

ENISAn tehtävänä on lisätä operatiivista yhteistyötä EU:n tasolla, auttaa EU:n jäsenvaltioita, jotka haluavat pyytää sitä käsittelemään kyberturvallisuuspoikkeamiaan, ja tukea EU:n koordinointia laajojen rajatylittävien kyberhyökkäysten ja -kriisien yhteydessä.

Tämä tehtävä perustuu ENISAn rooliin verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta annetulla direktiivillä (NIS-direktiivi) perustetun kansallisten tietoturvaloukkauksiin reagoivien ryhmien (CSIRT) verkoston sihteeristönä.

Eurooppalainen kyberturvallisuuden sertifiointikehys

EU:n kyberturvallisuussäädöksellä otetaan käyttöön EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointikehys tieto- ja viestintätekniikan tuotteille, palveluille ja prosesseille. Liiketoimintaa harjoittavat yritykset hyötyvät siitä, että niiden on sertifioitava tieto- ja viestintätekniikan tuotteitaan, prosessejaan ja palvelujaan vain kerran ja nähtävä sertifikaatit tunnustettuina kaikkialla Euroopan unionissa.

Lisää sertifiointikehyksestä

Viimeisimmät uutiset

DIGIBYTE |
Kyberturvallisuus: EU käy kahdeksas vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa

Euroopan unioni ja Yhdysvallat järjestivät 15. ja 16. joulukuuta 2022 kahdeksannen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kybervuoropuhelun Washingtonissa DC:ssä. Tämä tapahtui tilanteessa, jossa kyberuhkaympäristö heikkeni dramaattisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi, mikä on korostanut tarvetta tehostaa transatlanttista yhteistyötä ja koordinointia haitallisten kybertoimien ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi sekä korostanut tarvetta varmistaa, että kriittinen infrastruktuuri on turvallinen ja häiriönsietokykyinen.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Kyberturvallisuuspolitiikka

Euroopan unioni työskentelee eri rintamilla edistääkseen kyberuhkien sietokykyä, turvatakseen viestintämme ja tietomme sekä pitääkseen verkkoyhteiskunnan ja talouden turvallisena.

Katso myös

EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehys

Tieto- ja viestintätekniikan tuotteita koskeva EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehys mahdollistaa räätälöityjen ja riskiperusteisten EU:n sertifiointijärjestelmien luomisen.