Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.

Нов мандат на ENISA

ENISA, Агенцията на ЕС за киберсигурност, вече е по-силна. Актът на ЕС за киберсигурността предоставя постоянен мандат на агенцията и ѝ предоставя повече ресурси и нови задачи.

ENISA ще играе ключова роля в създаването и поддържането на европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, като подготви техническата основа за конкретни схеми за сертифициране. Тя ще отговаря за информирането на обществеността относно схемите за сертифициране и издадените сертификати чрез специален уебсайт. 

ENISA има мандат да засили оперативното сътрудничество на равнище ЕС, като помага на държавите — членки на ЕС, които желаят да поискат от нея да се справят с инцидентите, свързани с киберсигурността, и подпомага координацията на ЕС в случай на широкомащабни трансгранични кибератаки и кризи.

Тази задача се основава на ролята на ENISA като секретариат на националната мрежа от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), създадена с Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи (Директивата за МИС).

Европейска рамка за сертифициране на киберсигурността

С Акта на ЕС за киберсигурността се въвежда общоевропейска рамка за сертифициране на киберсигурността за ИКТ продукти, услуги и процеси. Дружествата, които извършват стопанска дейност в ЕС, ще трябва да сертифицират своите ИКТ продукти, процеси и услуги само веднъж и техните сертификати да бъдат признати в целия Европейски съюз.

Повече за рамката за сертифициране

Предложено изменение

На 18 април 2023 г. Комисията предложи целево изменение на Акта на ЕС за киберсигурносттаПредложеното изменение ще даде възможност за бъдещото приемане на европейски схеми за сертифициране на „управлявани служби за сигурност“, обхващащи области като реагиране при инциденти, изпитване на проникване, одити на сигурността и консултации. Сертифицирането е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на качество и надеждност на тези изключително критични и чувствителни услуги в областта на киберсигурността, които помагат на дружествата и организациите да предотвратяват, откриват, реагират или възстановяват от инциденти.

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията ще инвестира над 210 милиона евро в киберсигурност, цифров капацитет и технологии в рамките на програмата „Цифрова Европа“

Комисията откри покани на стойност над 210 милиона евро по програмата „Цифрова Европа“ (DEP) за предложения за укрепване на киберсигурността и цифровия капацитет в целия ЕС.

PRESS RELEASE |
Комисията иска обратна информация относно проекта на акт за изпълнение съгласно Директивата за МИС2

От днес Комисията събира обратна информация относно проекта на акт за изпълнение съгласно Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива за МИС2).

PRESS RELEASE |
Общоевропейско учение за насърчаване на готовността в случай на широкомащабни кибератаки в енергийния сектор

Комисията взе участие в учение, наречено „Кибер Европа“, предназначено да тества готовността в случай на мащабна кибератака срещу европейския енергиен сектор.

Съдържание по темата

Обща картина

Политики в областта на киберсигурността

Европейският съюз работи на различни фронтове за насърчаване на киберустойчивостта, защита на комуникацията и данните ни и гарантиране на сигурността на онлайн обществото и икономиката.

Вижте също

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по...