Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.

    Clóscríobh lámha ag méarchlár ríomhaire glúine, is cosúil go bhfuil deilbhín de phadlock i sciath os a gcionn.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Sainordú nua do ENISA

Tá ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, níos láidre anois. Tugann Gníomh an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil sainordú buan don ghníomhaireacht, agus tugtar níos mó acmhainní agus cúraimí nua di.

Beidh ról lárnach ag ENISA maidir leis an gcreat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil tríd an bhforas teicniúil do scéimeanna sonracha um dheimhniú a ullmhú. Beidh sé i gceannas ar an bpobal a chur ar an eolas faoi na scéimeanna deimhniúcháin agus faoi na deimhnithe a eisítear trí shuíomh gréasáin tiomnaithe. 

Tá sainordú ag ENISA an comhar oibríochtúil a mhéadú ar leibhéal an Aontais, cuidiú leis na Ballstáit ar mian leo iarraidh air a dteagmhas cibearshlándála a láimhseáil, agus tacú le comhordú an Aontais i gcás cibearionsaithe agus géarchéimeanna trasteorann ar mhórscála.

Cuireann an cúram sin le ról ENISA mar rúnaíocht Líonra na bhFoirne Freagartha do Theagmhais a bhaineann le Slándáil Ríomhairí (CSIRTanna), a bunaíodh leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus córas faisnéise (Treoir NIS).

Creat Eorpach um dheimhniú cibearshlándála

Le Gníomh an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, tugtar isteach creat deimhniúcháin cibearshlándála uile-Aontais do tháirgí, seirbhísí agus próisis TFC. Bainfidh cuideachtaí a dhéanann gnó san Aontas tairbhe as gan a bheith orthu a dtáirgí, a bpróisis agus a seirbhísí TFC a dheimhniú ach uair amháin agus aitheantas a fháil dá ndeimhnithe ar fud an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais faoin gcreat deimhniúcháin

Leasú atá beartaithe

An 18 Aibreán 2023, mhol an Coimisiún leasú spriocdhírithe ar Ghníomh an Aontais um Chibearshlándáil. Leis an leasú atá beartaithe, beifear in ann scéimeanna deimhniúcháin Eorpacha le haghaidh ‘seirbhísí slándála bainistithe’ a ghlacadh amach anseo lena gcumhdófar réimsí amhail freagairt ar theagmhais, tástáil treáite, iniúchtaí slándála agus comhairleoireacht. Tá deimhniú ríthábhachtach chun ardleibhéal cáilíochta agus iontaofachta a áirithiú maidir leis na seirbhísí cibearshlándála sin atá an-chriticiúil agus íogair, seirbhísí a chuidíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí teagmhais a chosc, a bhrath, freagairt dóibh nó téarnamh uathu.

 

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
An Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach foilsithe ag an gCoimisiún

Inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach chun na Ballstáit a spreagadh chun cur chuige comhchuibhithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir mar a aistríonn an tAontas chuig cripteagrafaíocht iarchandamach. Cuideoidh sé sin lena chinntiú go mbeidh bonneagair agus seirbhísí digiteacha an Aontais slán sa chéad ré dhigiteach eile.

PRESS RELEASE |
An tAontas agus na Stáit Aontaithe ag leanúint den chomhar láidir trádála agus teicneolaíochta tráth a bhfuil dúshláin dhomhanda ann

Inniu, thionóil an tAontas agus na Stáit Aontaithe an séú cruinniú de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) in Leuven na Beilge. Thug an cruinniú deis do na hairí cur leis an obair atá ar siúl faoi láthair agus spriocanna insoláthartha nua na Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta a chur i láthair tar éis dhá bhliain go leith de chomhar.

DIGIBYTE |
Fógraíonn DHS agus DG CONNECT tionscnamh lena ndéantar tuairisciú ar chibirtheagmhais a chur i gcomparáid le chéile chun cineálacha cur chuige trasatlantacha a ailíniú ar bhealach níos fearr

Áirítear sa chéad chéim sa tionscnamh dírithe seo anailís ar chosúlachtaí agus ar dhifríochtaí idir na moltaí i dTuarascáil DHS maidir le Tuairisciú Cibeartheagmhas a Chomhchuibhiú don Rialtas Cónaidhme agus an creat tuairiscithe teagmhas cibearshlándála faoi Threoir NIS 2 san Aontas.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus chun an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...