Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.

    Clóscríobh lámha ag méarchlár ríomhaire glúine, is cosúil go bhfuil deilbhín de phadlock i sciath os a gcionn.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Sainordú nua do ENISA

Tá ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, níos láidre anois. Tugann Gníomh an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil sainordú buan don ghníomhaireacht, agus tugtar níos mó acmhainní agus cúraimí nua di.

Beidh ról lárnach ag ENISA maidir leis an gcreat Eorpach um dheimhniú i ndáil le cibearshlándáil a bhunú agus a chothabháil tríd an bhforas teicniúil do scéimeanna sonracha um dheimhniú a ullmhú. Beidh sé i gceannas ar an bpobal a chur ar an eolas faoi na scéimeanna deimhniúcháin agus faoi na deimhnithe a eisítear trí shuíomh gréasáin tiomnaithe. 

Tá sainordú ag ENISA an comhar oibríochtúil a mhéadú ar leibhéal an Aontais, cuidiú leis na Ballstáit ar mian leo iarraidh air a dteagmhas cibearshlándála a láimhseáil, agus tacú le comhordú an Aontais i gcás cibearionsaithe agus géarchéimeanna trasteorann ar mhórscála.

Cuireann an cúram sin le ról ENISA mar rúnaíocht Líonra na bhFoirne Freagartha do Theagmhais a bhaineann le Slándáil Ríomhairí (CSIRTanna), a bunaíodh leis an Treoir maidir le slándáil gréasán agus córas faisnéise (Treoir NIS).

Creat Eorpach um dheimhniú cibearshlándála

Le Gníomh an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil, tugtar isteach creat deimhniúcháin cibearshlándála uile-Aontais do tháirgí, seirbhísí agus próisis TFC. Bainfidh cuideachtaí a dhéanann gnó san Aontas tairbhe as gan a bheith orthu a dtáirgí, a bpróisis agus a seirbhísí TFC a dheimhniú ach uair amháin agus aitheantas a fháil dá ndeimhnithe ar fud an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais faoin gcreat deimhniúcháin

Leasú atá beartaithe

An 18 Aibreán 2023, mhol an Coimisiún leasú spriocdhírithe ar Ghníomh an Aontais um Chibearshlándáil. Leis an leasú atá beartaithe, beifear in ann scéimeanna deimhniúcháin Eorpacha le haghaidh ‘seirbhísí slándála bainistithe’ a ghlacadh amach anseo lena gcumhdófar réimsí amhail freagairt ar theagmhais, tástáil treáite, iniúchtaí slándála agus comhairleoireacht. Tá deimhniú ríthábhachtach chun ardleibhéal cáilíochta agus iontaofachta a áirithiú maidir leis na seirbhísí cibearshlándála sin atá an-chriticiúil agus íogair, seirbhísí a chuidíonn le cuideachtaí agus le heagraíochtaí teagmhais a chosc, a bhrath, freagairt dóibh nó téarnamh uathu.

 

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

Gníomh Cibeardlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Ar an 18 Aibreán 2023, mhol an Coimisiún Eorpach Gníomh Cibeardhlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun feabhas a chur ar ullmhacht, brath agus freagairt ar theagmhais chibearshlándála ar fud an Aontais.

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...