Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Esineiden internet eurooppalaisessa terveydenhuollossa

Komissio on tehnyt useita laajamittaisia innovaatiopilotteja, joilla edistetään teollisuuden digitalisointia, terveydenhuoltoala mukaan luettuna.

    Kädessä on puhelin, jossa on terveen sydämen symboli

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Monet EU:n rahoittamissa terveydenhuoltoalan hankkeissa kehitetyistä digitaalisista ratkaisuista ovat pian saatavilla markkinoilla, joista osa on jo osoittautunut tehokkaiksi erilaisissa tosielämän kokeissa.

Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnettiin noin miljardi euroa EU:n rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Euroopan komission Digitizing European Industry (DEI) -alan tutkimus- ja innovointitoimiin, joista suuri osa investoitiin terveydenhuoltoon. Laajamittaiset pilottihankkeet tarjoavat vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tukevat digitaalista innovointia ja päätöksentekoa eri aloilla, kuten esineiden internet -alustat ja datan jakaminen tällä alalla. Erityisesti kolme LSP: – ACTIVAGE, GATEKEEPER ja SHAPES ovat saaneet lähes 60 miljoonaa euroa tutkimukseen ja innovointiin digitaaliteknologioiden käyttöönotossa eurooppalaisessa terveydenhuollossa.

ACTIVAGE-logo – sana ACTIVAGE, jossa i korvataan päälle/pois päältä -kytkimellä

InnoVative IoT älykkäiden elinympäristöjen aktivointi hyvin ikääntymiseen

ACTIVAGE keskittyi älykkäisiin elinympäristöihin ja rakensi ensimmäisen IoT-ekosysteemin yhdeksälle käyttöönottokohteelle seitsemässä Euroopan maassa. Se kesti tammikuusta 2017 syyskuuhun 2020 ja sai noin 20 miljoonaa euroa. ACTIVAGE käytti uudelleen avoimia alustoja, esineiden internetin teknologioita ja standardeja sekä integroituja uusia rajapintoja, joita tarvitaan yhteentoimivuuden takaamiseksi niiden välillä. Tämä mahdollisti aktiivisena ja terveenä ikääntymisen (AHA) käyttöönoton, jota käytetään tukemaan ikääntyneiden potilaiden itsenäistä elämää kodeissaan ja vastaamaan hoitajien, palveluntarjoajien ja viranomaisten tarpeisiin.

Hankkeessa toteutettiin ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): esineiden internetin alustojen yhteentoimivuutta koskevat tekniikat, välineet ja menetelmät, joissa käsitellään luotettavuutta, tietosuojaa, yksityisyyttä ja turvallisuutta. Käyttäjälähtöisiä IoT-yhteensopivia AHA-ratkaisuja otettiin käyttöön AIOTESissa kaikissa toimipaikoissa, mikä paransi olemassa olevia palveluja itsenäisen elämän edistämiseksi sekä elämänlaadun ja autonomian säilyttämiseksi.

AHA-IoT-ratkaisuja, jotka otettiin käyttöön ACTIVAGEn elinkaaren aikana, tarjotaan edelleen loppukäyttäjille, kuten Galician alueellinen terveyspalvelu (Espanja) ja Keski-Kreikan digitaaliset kaupungit, jotka ylläpitävät integroitua terveydenhuoltoa ikääntyneille. Ratkaisuja tukevat myös Valenciassa (Espanjassa) nähdyt kaupalliset kumppanit, jotka tarjoavat päivittäistä toiminnan seurantaa ACTIVAGE-käyttäjilleen tai kaikkialla Saksassa, jossa neljä käytössä olevista toimipaikoista on edelleen käynnissä.

Lisäksi ACTIVAGE-aineistoja käytetään useissa Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeissa, joissa käsitellään tekoälyä yksilöllisessä varhaisessa riskien havaitsemisessa tai integroidussa hoidossa. LSP:n parhaat käytännöt jaetaan uusille pilottiyrityksille GATEKEEPER ja SHAPES sekä sen arkkitehtuurille, datamalleille ja AIOTESille, jotka on asetettu saataville uusille tutkimusaloitteille.

Käy ACTIVAGE-projektin verkkosivustolla

Portinvartijan logo – sana GATEKEEPER, jossa jokainen kirjain erillisessä lohkossaPORTINVARTIJA

GATEKEEPER-hanke käynnistettiin lokakuussa 2019, ja EU-rahoituksen kokonaismäärä oli 19,6 miljoonaa euroa. Portinvartijan tavoitteena on antaa ikääntyneille kansalaisille mahdollisuus pysyä terveinä optimaalisen toimintakyvyn suhteen ajan mittaan ja edistää kestävän kehityksen tavoitetta: ”varmistaa terveellinen elämä ja edistää hyvinvointia kaikenikäisille”. Hankkeessa rakennetaan hajautettua digitaalista ekosysteemiä, joka helpottaa yhteistyötä ja tuottaa tuloksia sidosryhmilleen (terveydenhuollon tarjoajat, yritykset, yrittäjät, iäkkäät kansalaiset) eri puolilla Eurooppaa. Foorumi tarjoaa näyttöä pilottikohteissa, luo avoimia ehdotuspyyntöjä ja kehittää kestäviä toimia hankkeen ylläpitämiseksi.

Portinvartijaan osallistuu 40 000 potilasta yhdeksässä käyttötapauksessa, jotka perustuvat tekoälyyn, sähköisiin terveyspalveluihin ja älykotiratkaisuihin.  Digitaalisella alustalla nämä potilaat voivat integroida tietonsa terveydenhuoltojärjestelmiin, jolloin heidän sairauksiinsa liittyvät riskit voidaan havaita paremmin. Samoin terveydenhuollon ammattilaisilla on pääsy potilaiden ja heidän elinympäristöjensä reaalimaailman tietoihin. EU:n standardien käyttö mahdollistaa myös foorumin käyttöönoton todellisissa ympäristöissä 12 terveydenhuoltojärjestelmästä eri puolilta Eurooppaa ja Aasiaa.

Portinvartija rakentaa foorumin, jolla hyödynnetään uusien teknologioiden potentiaalia terveydenhuoltopalvelujen parantamiseksi yleisimpien kroonisten sairauksien varalta. Iäkkäät potilaat, jotka kärsivät kroonisista sairauksista, olivat haavoittuvimmassa asemassa covid-19-taudin suhteen. Portinvartija perusti työryhmän hallinnoimaan hankkeen reagointia pandemiaan, minkä seurauksena syntyi käyttötapaus, jossa keskityttiin pelkästään covid-19-pandemiaan nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän rajojen vuoksi.

Käy GATEKEEPER-projektin verkkosivuilla

Muodot logo

Älykästä ja terveyttä ikääntymistä tukevissa järjestelmissä mukana olevien ihmisten avulla

Forms kehittää standardoidun avoimen alustan, joka tarjoaa teknisiä, organisatorisia, kliinisiä, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja. EU:n rahoitusta myönnetään lähes 19 miljoonaa euroa. Se käyttää esteettömyyttä, yksityisyyttä, turvallisuutta, haavoittuvuutta, vastuuta ja luottamusta toisiinsa liitettyihin data-avaruuksiin edistääkseen pitkän aikavälin tervettä ja aktiivista ikääntymistä ja ylläpitääkseen elämänlaatua.

Integroidun hoidon, älykkään, aktiivisen ja terveen ikääntymisen sekä itsenäisten asuinalueiden käyttäjät, ratkaisujen tarjoajat ja sidosryhmät, jotka tekevät yhteistyötä SHAPES-alustan laajentamiseksi. Kolme avointa ehdotuspyyntöä toivottaa kolmannet osapuolet tervetulleeksi SHAPESiin ja helpottaa samalla uusien yrittäjien ja pk-yritysten tuloa markkinoille, joten niillä on mahdollisuus päästä yleiseurooppalaisiin markkinoihin.

Kaavio siitä, miten SHAPES toimii: Gateway puhuu markkinapaikalle, syöttää tietoa suojattuun pilveen (käyttäjävarastoon ja tietopohjaan), joka on myös vuorovaikutuksessa markkinoiden kanssa. Nämä tiedot jaetaan hoitajille, terveydenhuollon tarjoajille, tutkijoille ja päätöksentekijöille.

Muodot käynnistettiin marraskuussa 2019, kuusi kuukautta ennen pandemiasta ilmoittamista. 36 kumppanin konsortio kehitti nopeasti ja integroi covid-19-toimet, jotka voitaisiin sisällyttää sen yleiseurooppalaiseen pilottikampanjaan. Tämä sisältää sopimuksen jäljityssovelluksen, digitaaliset ratkaisut, jotka auttavat potilaiden etäseurannassa ja robottien muuntamisessa desinfiointiin karanteenissa iäkkäille potilaille.

Suuri osa SHAPES-tutkimuksista liittyy ikääntyneiden potilaiden tottumuksiin, mikä ei ollut mahdollista sulkutoimien vuoksi. Matkustusrajoitusten ja fyysisten rajoitusten torjumiseksi kehitettiin innovatiivinen työkalupakki, jolla autetaan tutkijoita eri puolilla Eurooppaa jatkamaan reaaliaikaisten tietojen keräämistä paikallistasolla ja samalla edelleen rakentamaan luottamusta pitkittäisten suhteiden kautta.

Koska SHAPES keskittyy kotihoidon ja yhteisöperustaisen hoidon ympärille, pandemia on korostanut sen roolia ja havainnollistaa edelleen eurooppalaisen tutkimuksen tulevia mahdollisuuksia parantaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja suojella yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia jäseniä.

Käy SHAPES-projektin verkkosivustolla

Muut terveydenhuollon aloitteet

Älykäs lapsuus liikalihavuuden CARing ratkaisu IoT potentiaalia (OCARIoT)

OCARIoTin tavoitteena oli edistää terveellistä syömistä ja liikuntahäiriöiden valistusta sekä lihavuuden ehkäisyä 9–12-vuotiailla lapsilla. Marraskuun 2017 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana OCARIoT kehitti IoT-pohjaisen yksilöllisen valmennusratkaisun, joka ohjaa lapsia omaksumaan terveellisen ruokailun ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan. IoT-verkosto mahdollistaa lasten päivittäisten aktiivisuusmallien, terveyden kehittymisen, fysiologisten ja käyttäytymisparametrien sekä ympäristötietojen havainnoinnin. Kaikki nämä tiedot yhdistettynä lääketieteellisiin kuvioihin mahdollistivat OCARIoT: n tarjota räätälöidyn lihavuusvalmennussuunnitelman, samalla kun lapset voivat pysyä aktiivisina ja osallistua hyvinvointiinsa.

Ehdotetulla ratkaisulla pystyttiin antamaan lapsille sekä heidän opetushenkilöstölleen ja perheilleen mahdollisuus hallita terveyttään keräämällä reaaliaikaista tietoa ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä yhdistämällä lääkärit ja lapset yksilöllisen lihavuuden valmennusta koskevan suunnitelman mukauttamiseksi. OCARIoT-konsortio vahvisti tulokset kolmessa erityisessä pilottikohteessa Espanjassa, Kreikassa ja Brasiliassa ja varmisti lasten oikeudet sekä tietosuojan, turvallisuuden ja luottamuksellisuuden eettinen lautakunta, jonka muodostavat terveydenhuollon ammattilaiset ja lasten edustajat eri eurooppalaisista ja brasilialaisista organisaatioista.

Käy OCARIoT-projektin verkkosivuilla

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Seuraavan sukupolven esineiden internet

Tulevaisuuden esineiden internet ja Edge Computing voivat mullistaa tuotannon ja prosessien organisoinnin ja seurannan kaikissa strategisissa arvoketjuissa.

Katso myös