Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet věcí v evropské zdravotní péči

Komise uzavřela smlouvu s řadou rozsáhlých inovačních pilotních projektů s cílem přispět k digitalizaci průmyslu, včetně odvětví zdravotní péče.

    Ruka drží telefon se symbolem zdravého srdce uvnitř

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Mnoho digitálních řešení vyvinutých projekty financovanými EU v odvětví zdravotní péče bude brzy k dispozici na trhu, z nichž některá se již ukázala jako účinná během různých zkoušek v reálném životě.

Finanční prostředky EU ve výši přibližně 1 miliardy EUR byly uvolněny prostřednictvím programu Horizont 2020 na úsilí v oblasti výzkumu a inovací v rámci prioritní oblasti Evropské komise zaměřené na digitalizaci evropského průmyslu (DEI), přičemž velký podíl byl investován do zdravotní péče. Rozsáhlé pilotní projekty poskytují odpovědi na společenské výzvy a podporují digitální inovace a tvorbu politik v různých oblastech, jako jsou platformy internetu věcí a sdílení údajů v tomto odvětví. Zejména tři LSP – ACTIVAGE, GATEKEEPER a SHAPES – obdržely téměř 60 milionů EUR na výzkum a inovace v oblasti zavádění digitálních technologií v evropské zdravotní péči.

ACTIVAGE logo – slovo ACTIVAGE s i nahrazen vypínačem zapnutí/vypnutí

Aktivace InnoVative IoT inteligentního životního prostředí pro dobré stárnutí

ACTIVAGE se soustředila na inteligentní životní prostředí a vybudovala první ekosystém IoT v devíti místech nasazení v sedmi evropských zemích. Probíhalo od ledna 2017 do září 2020 a obdrželo přibližně 20 milionů EUR. ACTIVAGE znovu použil otevřené platformy, technologie a standardy IoT a integrovaná nová rozhraní potřebná k zajištění interoperability napříč nimi. To umožnilo zavedení služeb aktivního a zdravého stárnutí (AHA), které se používají k podpoře nezávislého života starších pacientů v jejich domovech a reagují na potřeby pečovatelů, poskytovatelů služeb a veřejných orgánů.

Součástí projektu je ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): soubor technik, nástrojů a metodik pro interoperabilitu mezi platformami internetu věcí, řešení důvěryhodnosti, ochrany údajů, soukromí a bezpečnosti. V rámci AIOTES byla v každé lokalitě nasazována řešení AHA s podporou internetu věcí založená na poptávce uživatelů, která vylepšují stávající služby, pro podporu nezávislého života a zachování kvality života a autonomie.

Řešení AHA-IoT, která byla nasazena během životního cyklu ACTIVAGE, jsou stále poskytována koncovým uživatelům, jako je tomu v případě regionální zdravotní služby v Galicii (Španělsko) a digitálních měst ve středním Řecku, které udržují integrovanou zdravotní péči pro seniory. Tato řešení jsou také podporována obchodními partnery ve Valencii (Španělsko), kteří svým uživatelům ACTIVAGE poskytují každodenní monitorování aktivity, nebo v Německu, kde stále fungují čtyři z nasazených míst.

Kromě toho se datové soubory ACTIVAGE používají v několika projektech programu Horizont 2020 zabývajících se umělou inteligencí (AI) pro personalizovanou včasnou detekci rizik nebo integrovanou péči. Osvědčené postupy LSP jsou sdíleny s novými piloty GATEKEEPER a SHAPES, jakož i s architekturou, datovými modely a AIOTES, které byly zpřístupněny novým výzkumným iniciativám.

Navštivte webové stránky projektu ACTIVAGE

Logo Gatekeeper – slovo GATEKEEPER s každým písmenem v samostatném blokuBRANKÁŘ

Projekt GATEKEEPER byl zahájen v říjnu 2019 s celkovou podporou ve výši 19,6 milionu EUR z prostředků EU. Strážce si klade za cíl posílit postavení starších občanů, aby se udrželi zdraví s ohledem na optimální funkční schopnosti v průběhu času, a přispět tak k cíli udržitelného rozvoje: „zajistit zdravý život a podporovat dobré životní podmínky pro všechny ve všech věkových kategoriích“. Projekt vytváří decentralizovaný digitální ekosystém, usnadňuje spolupráci a poskytuje výsledky zúčastněným stranám (poskytovatelům zdravotní péče, podnikům, podnikatelům, starším občanům) v celé Evropě. Platforma bude poskytovat důkazy v pilotních lokalitách, vytvářet otevřené výzvy a rozvíjet udržitelné činnosti pro zachování projektu.

Strážce zapojí 40 000 pacientů v devíti případech použití založených na umělé inteligenci, elektronickém zdravotnictví a inteligentních domácích řešeních.  Digitální platforma umožní těmto pacientům integrovat své údaje do systémů zdravotní péče, což umožní lepší detekci rizik souvisejících s jejich stavy. Stejně tak budou mít zdravotničtí pracovníci přístup k reálným údajům od pacientů a jejich životního prostředí. Používání norem EU rovněž umožní zavedení této platformy v reálném prostředí z 12 systémů zdravotní péče po celé Evropě a Asii.

Strážce vytvoří platformu pro využití potenciálu nových technologií ke zlepšení zdravotnických služeb pro převládající chronické patologie. Nejzranitelnější skupinou v souvislosti s onemocněním COVID-19 byli starší pacienti trpící chronickými onemocněními. Strážce vytvořil pracovní skupinu pro řízení reakce projektu na pandemii, což vedlo k vytvoření případu využití zaměřeného výhradně na pandemii COVID-19 vzhledem k limitům stávajícího systému zdravotní péče.

Navštivte webové stránky projektu GATEKEEPER

Logo tvarů

Inteligentní a zdravotní stárnutí prostřednictvím lidí zapojených do podpůrných systémů

Forms vytvoří standardizovanou otevřenou platformu nabízející technologická, organizační, klinická, vzdělávací a společenská řešení s téměř 19 miliony eur z finančních prostředků EU. Bude využívat aspekty přístupnosti, soukromí, bezpečnosti, zranitelnosti, odpovědnosti a důvěry v propojené datové prostory s cílem usnadnit dlouhodobé zdravé a aktivní stárnutí a zachovat kvalitu života.

Uživatelé, poskytovatelé řešení a zúčastněné strany v oblasti integrované péče, inteligentního, aktivního a zdravého stárnutí a nezávislých oblastí bydlení, kteří spolupracují na rozšíření platformy SHAPES. Tři otevřené výzvy uvítají do SHAPES třetí strany a zároveň usnadní vstup nových podnikatelů a malých a středních podniků na trh, takže budou mít možnost dosáhnout celoevropského trhu.

Diagram toho, jak SHAPES funguje: Gateway komunikuje s tržištěm, předává informace do zabezpečeného cloudu (uživatelského úložiště a znalostní základny), který také interaguje s tržištěm. Tyto informace jsou sdíleny s pečovateli, poskytovateli zdravotní péče, výzkumnými pracovníky a tvůrci politik.

Tvary byly spuštěny v listopadu 2019, šest měsíců před oznámením pandemie. Konsorcium 36 partnerů rychle vyvinulo a začlenilo reakci na COVID-19, která by mohla být začleněna do jejich celoevropské pilotní kampaně. To zahrnuje aplikaci pro sledování smluv, digitální řešení, která pomáhají při dálkovém sledování pacientů a modifikaci robotů za účelem provádění dezinfekce u starších pacientů v karanténě.

Velká část SHAPES zahrnuje výzkum návyků starších pacientů, což kvůli omezení volného pohybu osob nebylo možné. Pro boj proti cestování a fyzickým omezením byl vyvinut inovativní soubor nástrojů na podporu výzkumných pracovníků v celé Evropě, aby pokračovali v získávání údajů v reálném čase na místní úrovni a zároveň pokračovali v budování důvěry prostřednictvím podélného vztahu.

Vzhledem k tomu, že se SHAPES soustředí na domácí a komunitní péči, pandemie zdůraznila svou úlohu a i nadále ilustruje budoucí cesty evropského výzkumu za účelem zlepšení systémů zdravotní péče a ochrany některých nejzranitelnějších členů společnosti.

Navštivte webové stránky projektu SHAPES

Další iniciativy v oblasti zdravotní péče

Řešení Smart Child Obesity Careing s využitím potenciálu IoT (OCARIoT)

Cílem OCARIoTu bylo podporovat zdravé stravování a vzdělávání o tělesných poruchách, jakož i prevenci obezity u dětí ve věku 9–12 let. Společnost OCARIoT, která probíhala od listopadu 2017 do dubna 2021 a obdržela 1,5 milionu EUR, vyvinula personalizované koučovací řešení založené na IoT, které vedlo děti k osvojení zdravého stravování a fyzicky aktivního životního stylu. Internetová síť umožňuje sledovat denní vzorce dětské aktivity, vývoj zdraví, fyziologické a behaviorální parametry a údaje o životním prostředí. Všechny tyto informace v kombinaci s lékařskými vzory umožnily společnosti OCARIoT poskytnout přizpůsobený plán obezity a zároveň umožnit dětem zůstat aktivní a zapojit se do jejich pohody.

Navrhované řešení umožnilo dětem – stejně jako jejich pedagogickému personálu a rodinám – převzít kontrolu nad svým zdravím shromažďováním informací o výživě a fyzické aktivitě v reálném čase a propojením lékařů a dětí s cílem přizpůsobit individuální plán obezity. Konsorcium OCARIoT potvrdilo své výsledky na třech konkrétních pilotních místech ve Španělsku, Řecku a Brazílii, a to prostřednictvím etické komise složené zdravotnickými pracovníky a zástupci dětí z různých evropských a brazilských organizací.

Navštivte webové stránky projektu OCARIoT

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Internet věcí příští generace

Budoucí internet věcí a Edge Computing může způsobit revoluci ve způsobu organizace a monitorování výroby a procesů ve strategických hodnotových řetězcích.

Viz také