Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Idirlíon na Rudaí Nithiúla i gcúram sláinte na hEorpa

Tá líon mór píolótaí nuálaíochta ar conradh ag an gCoimisiún chun cuidiú le digitiú na tionsclaíochta, lena n-áirítear earnáil an chúraim sláinte, a chur chun cinn.

    Lámh Tá fón le siombail de chroí sláintiúil taobh istigh

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Beidh go leor de na réitigh dhigiteacha a d’fhorbair tionscadail san earnáil cúraim sláinte a fuair maoiniú ón Aontas ar fáil ar an margadh go luath, agus tá cuid acu sin cruthaithe cheana féin a bheith éifeachtach le linn trialacha éagsúla fíorshaoil.

Cuireadh thart ar EUR 1 bhilliún de mhaoiniú ón Aontas ar fáil tríd an gclár Fís 2020 le haghaidh iarrachtaí sa taighde agus sa nuálaíocht faoi réimse fócais an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Tionsclaíocht na hEorpa (DEI) a Dhigitiú, le sciar mór infheistithe i gcúram sláinte. Tugann treoirthionscadail mhórscála freagraí ar dhúshláin shochaíocha, agus tacaíonn siad leis an nuálaíocht dhigiteach agus le ceapadh beartas i réimsí éagsúla, amhail ardáin Idirlíon na Rudaí Nithiúla agus comhroinnt sonraí san earnáil sin. Tá beagnach EUR 60 milliún faighte ag trí LSP, go háirithe ACTIVAGE, GATEKEEPER agus SHAPES — le haghaidh taighde agus nuálaíochta i gcur in úsáid teicneolaíochtaí digiteacha i gcúram sláinte na hEorpa.

Lógó ActivAge — an focal ActivAge agus an lasc ar/as curtha in ionad mé

Timpeallachtaí maireachtála nuálacha cliste IoT a ghníomhachtú le haghaidh AGEing go maith

Bhí ActivAge dírithe ar thimpeallachtaí maireachtála cliste, ag tógáil an chéad éiceachórais IoT ar naoi suíomh imlonnaithe i seacht dtír Eorpacha. Bhí sé ar siúl ó Eanáir 2017 go Meán Fómhair 2020, agus fuair sé tuairim is EUR 20 milliún. Ardáin oscailte athúsáidte, teicneolaíochtaí agus caighdeáin IoT, agus comhéadain nua chomhtháite a bhfuil gá leo chun idir-inoibritheacht a sholáthar trasna na n-ardán sin. Leis sin, bhíothas in ann seirbhísí don Aosú Gníomhach agus Folláin (AHA) a chur in úsáid chun tacú le maireachtáil neamhspleách othar scothaosta ina dtithe, ag freagairt do riachtanais cúramóirí, soláthraithe seirbhíse agus na n-údarás poiblí.

Chuir an tionscadal Suite Éiceachórais ACTIVAGE IoT (AIOTES) ar fáil: sraith teicnící, uirlisí agus modheolaíochtaí le haghaidh idir-inoibritheacht idir ardáin IoT, lena dtugtar aghaidh ar iontaofacht, cosaint sonraí, príobháideachas agus slándáil. Rinneadh réitigh AHA atá cumasaithe ag IoT atá dírithe ar éileamh úsáideoirí a imscaradh ar AIOTES i ngach suíomh, rud a chuir feabhas ar na seirbhísí atá ann cheana, chun maireachtáil neamhspleách agus caomhnú cháilíocht na beatha agus an neamhspleáchais a chur chun cinn.

Tá réitigh AHA-IoT a úsáideadh le linn shaolré ACTIVAGE fós á gcur ar fáil d’úsáideoirí deiridh, mar atá i gcás Seirbhís Sláinte Réigiúnach na Gailíse (an Spáinn) agus Cathracha Digiteacha na Gréige Láir a choinníonn cúram sláinte comhtháite do dhaoine scothaosta. Faigheann na réitigh tacaíocht freisin ó chomhpháirtithe tráchtála, atá le feiceáil i Valencia (an Spáinn) a chuireann faireachán laethúil ar ghníomhaíochtaí ar fáil dá n-úsáideoirí ACTIVAGE, nó ar fud na Gearmáine, áit a bhfuil ceithre cinn de na láithreacha imscartha fós á reáchtáil.

Ina theannta sin, úsáidtear tacair sonraí ACTIVAGE i roinnt tionscadal Fís 2020 a dhéileálann leis an intleacht shaorga (IS) le haghaidh luathbhrath riosca pearsantaithe nó cúram comhtháite. Roinntear dea-chleachtais an LSP le treoirthionscadail nua GATEKEEPER agus SHAPES, chomh maith lena ailtireacht, samhlacha sonraí agus AIOTES, a cuireadh ar fáil do thionscnaimh nua taighde.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin an tionscadail ACTIVAGE

Lógó geatóra — an focal GATEKEEPER le gach litir i mbloc ar leithGEATÓIR

Seoladh tionscadal GATEKEEPER i mí Dheireadh Fómhair 2019 le tacaíocht iomlán EUR 19.6 milliún i gcistiú AE. Tá sé d’aidhm ag geatóir saoránaigh scothaosta a chumhachtú chun iad féin a choinneáil sláintiúil maidir leis an gcumas feidhmiúil is fearr le himeacht ama, rud a chuirfidh leis an Sprioc Forbartha Inbhuanaithe: “Beatha shláintiúil a áirithiú agus folláine a chur chun cinn do chách ag gach aois”. Tá éiceachóras digiteach díláraithe á thógáil ag an tionscadal, rud a éascaíonn comhoibriú agus a chuireann torthaí ar fáil dá pháirtithe leasmhara (soláthraithe cúraim sláinte, gnólachtaí, fiontraithe, saoránaigh scothaosta) ar fud na hEorpa. Cuirfidh an t-ardán fianaise ar fáil i láithreáin phíolótacha, ginfidh sé glaonna oscailte agus forbróidh sé gníomhaíochtaí inbhuanaithe chun an tionscadal a chothabháil.

Beidh baint ag 40 000 othar sa gheatóir i naoi gcás úsáide bunaithe ar an intleacht shaorga, ar ríomhsheirbhísí sláinte agus ar réitigh bhaile chliste.  Cuirfidh ardán digiteach ar chumas na n-othar sin a gcuid sonraí a chomhtháthú le córais cúraim sláinte, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann rioscaí a bhaineann lena riochtaí a bhrath ar bhealach níos fearr. Ar an gcaoi chéanna, beidh rochtain ag gairmithe cúraim sláinte ar fhíorshonraí a thagann ó othair agus óna dtimpeallachtaí maireachtála. Trí úsáid a bhaint as caighdeáin an Aontais, beifear in ann an t-ardán a úsáid i bhfíorthimpeallachtaí ó 12 chóras cúraim sláinte ar fud na hEorpa agus na hÁise.

Forbróidh geatóir ardán chun leas a bhaint as acmhainneacht na dteicneolaíochtaí nua chun seirbhísí cúraim sláinte a fheabhsú le haghaidh paiteolaíochtaí ainsealacha atá forleathan. Ba iad othair scothaosta atá thíos le riochtaí ainsealacha an grúpa ba leochailí maidir le COVID-19. Chruthaigh geatóir tascfhórsa chun freagairt an tionscadail ar an bpaindéim a bhainistiú, rud a d’fhág gur cruthaíodh cás úsáide a dhíríonn ar phaindéim COVID-19 amháin i bhfianaise theorainneacha an chórais sláinte atá ann faoi láthair.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin thionscadal GATEKEEPER

Cruthanna lógó

Dul in Aois Chliste agus Sláinte trí Dhaoine a Ghlacann i gCórais Tacaitheacha

Cruthófar ardán oscailte caighdeánaithe lena gcuirfear réitigh theicneolaíocha, eagraíochtúla, chliniciúla, oideachasúla agus shochaíocha ar fáil, agus cuirfear beagnach EUR 19 milliún de mhaoiniú ón Aontas ar fáil. Bainfidh sé úsáid as gnéithe na hinrochtaineachta, an phríobháideachais, na slándála, na leochaileachta, an dliteanais agus na hiontaoibhe i spásanna sonraí nasctha chun aosú fadtéarmach sláintiúil gníomhach a éascú agus chun cáilíocht na beatha a chothabháil.

Úsáideoirí, soláthraithe réitigh agus páirtithe leasmhara i gcúram comhtháite, in aosú cliste, gníomhach agus folláin agus i limistéir mhaireachtála neamhspleách, a oibríonn le chéile chun ardán SHAPES a mhéadú. Cuirfidh trí ghlao oscailte fáilte roimh thríú páirtithe in SHAPES, agus ag an am céanna éascófar d’fhiontraithe nua agus do FBManna teacht isteach sa mhargadh, ionas go mbeidh an deis acu margadh uile-Eorpach a bhaint amach.

Léaráid den chaoi a n-oibríonn SHAPES: cainteanna tairsí chuig an margadh, cuireann sé faisnéis isteach sa néal slán (stór úsáideora agus bonn eolais), a idirghníomhaíonn le margadh freisin. Roinntear an fhaisnéis sin le cúramóirí, le soláthraithe cúraim sláinte, le taighdeoirí agus le lucht ceaptha beartas

Seoladh cruthanna i mí na Samhna 2019, sé mhí sular fógraíodh an phaindéim. Rinne an cuibhreannas 36 chomhpháirtí freagairt ar COVID-19 a fhorbairt agus a chomhtháthú go tapa, freagairt a d’fhéadfaí a ionchorprú ina bhfeachtas píolótach uile-Eorpach. Áirítear leis sin aip rianaithe conartha, réitigh dhigiteacha a chabhraíonn le cianfhaireachán a dhéanamh ar othair agus róbait a mhodhnú chun díghalráin a dhéanamh ar othair scothaosta atá i gcoraintín.

Baineann cuid mhór de SHAPES le taighde ar nósanna na n-othar scothaosta, rud nach raibh indéanta mar gheall ar na dianghlasálacha. Chun dul i ngleic le srianta taistil agus fisiceacha, forbraíodh sraith straitéisí nuálach chun tacú le taighdeoirí ar fud na hEorpa leanúint de shonraí fíor-ama a ghabháil ar an leibhéal áitiúil, agus ag an am céanna muinín a chothú trí chaidreamh fadama.

Ós rud é go bhfuil SHAPES dírithe ar chúram baile agus pobalbhunaithe, leag an phaindéim béim ar a ról agus leanann sí de na bealaí a bheidh ann amach anseo don taighde Eorpach a léiriú chun córais cúraim sláinte a fheabhsú agus chun cuid de na daoine is leochailí sa tsochaí a chosaint.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin thionscadal SHAPES

Tionscnaimh cúraim sláinte eile

Réiteach cúraim Otracht óige cliste ag baint úsáide as poitéinseal IoT (OCARIoT)

Ba é an sprioc a bhí ag OCARIoT ná itheachán sláintiúil agus oideachas ar neamhoird choirp a chur chun cinn chomh maith le cosc a chur ar otracht i leanaí idir 9-12 bliana d’aois. Ó mhí na Samhna 2017 go dtí mí Aibreáin 2021 agus ag fáil EUR 1.5 milliún, d’fhorbair OCARIoT réiteach cóitseála pearsantaithe bunaithe ar IoT, lena dtreoraítear leanaí chun ithe sláintiúil agus stíl mhaireachtála atá gníomhach go fisiciúil a ghlacadh. Ceadaíonn an líonra IoT breathnú ar phatrúin laethúla gníomhaíochta leanaí, éabhlóid sláinte, paraiméadair fhiseolaíocha agus iompraíochta agus sonraí comhshaoil. Chuir an fhaisnéis sin go léir, mar aon le patrúin leighis, ar chumas OCARIoT plean saincheaptha cóitseála murtall a chur ar fáil, agus ag an am céanna ligean do leanaí fanacht gníomhach agus páirt a ghlacadh ina bhfolláine.

Bhí an réiteach a moladh in ann cumhacht a thabhairt do leanaí — chomh maith lena bhfoireann oideachais agus lena dteaghlaigh — smacht a bheith acu ar a sláinte trí fhaisnéis fíor-ama a bhailiú faoi chothú agus gníomhaíocht choirp, agus trí dhochtúirí agus leanaí a idirnascadh chun an plean aonair um chóitseáil otracht a oiriúnú. Trí na torthaí a bhailíochtú ar thrí shuíomh phíolótacha shonracha sa Spáinn, sa Ghréig agus sa Bhrasaíl, chinntigh cuibhreannas OCARIoT cearta leanaí agus príobháideachas sonraí, slándáil agus rúndacht trí bhord eitice comhdhéanta de ghairmithe cúraim sláinte agus ionadaithe leanaí ó eagraíochtaí éagsúla Eorpacha agus Brasaíleacha.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin thionscadal OCARIoT

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
An Gníomh Eorpach um Shliseanna: Tá treoir foilsithe ag an gCoimisiún maidir leis an bpróiseas iarratais ar stádas na saoráide táirgthe comhtháite agus maidir le teilgcheárta oscailte de chuid an Aontais

D’fhoilsigh an Coimisiún dréacht-treoir maidir leis an bpróiseas iarratais le haghaidh saoráidí ‘ceannródaí’ chun stádas saoráide táirgthe comhtháite agus/nó teilgcheárta oscailte de chuid an Aontais a iarraidh, faoin dara Colún den Ionstraim Eorpach um Shliseanna.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

The next generation Internet of Things

The future Internet of Things and Edge Computing can revolutionise the way production and processes are organised and monitored across strategic value chains.

Féach freisin