Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Deich mBliana Digiteacha do leanaí agus don óige: an straitéis Eorpach nua maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí (BIK+)

Leagtar amach sa teachtaireacht an straitéis Eorpach nua le haghaidh idirlíon níos fearr do leanaí (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Is éard atá sa straitéis BIK+ cothrom le dáta an ghné dhigiteach de chearta na straitéise leanaí agus léirítear inti an prionsabal digiteach a moladh le déanaí: ‘Ba cheart leanaí agus daoine óga a chosaint agus a chumhachtú ar líne. Cuirtear san áireamh ann an Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta leanaí, na Conclúidí ón gComhairle maidir le litearthacht sna meáin agus an Moladh ón gComhairle lena mbunaítear Ráthaíocht Eorpach do Leanaí.

Tá an straitéis nua seo bunaithe ar phróiseas forleathan comhairliúcháin le leanaí, arna chomhlánú ag comhairliúcháin spriocdhírithe le tuismitheoirí, múinteoirí, Ballstáit, TFC agus tionscal na meán, an tsochaí shibhialta, acadóirí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Dá bhrí sin, is é is aidhm do BIK+ cur le cur chun feidhme praiticiúil na mbeart atá ann cheana chun leanaí a chosaint ar líne, scileanna leanaí a fhorbairt agus cur ar a gcumas taitneamh a bhaint as a saol ar líne agus a saol a mhúnlú go sábháilte.

 

Tá téacs iomlán na Teachtaireachta ar fáil ar shuíomh gréasáin EUR-Lex.

Related content