Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Digitálne desaťročie pre deti a mládež: nová európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+)

V oznámení sa stanovuje nová európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Aktualizovaná stratégia BIK+ je digitálnou zložkou stratégie v oblasti práv dieťaťa a odráža nedávno navrhovanú digitálnu zásadu, podľa ktorej „deti a mladí ľudia by mali byť chránení a mali by sa posilniť ich postavenie online. Stratégia zohľadňuje uznesenie Európskeho parlamentu o právach detí, závery Rady o mediálnej gramotnosti a odporúčanie Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti.

Táto nová stratégia je založená na rozsiahlom procese konzultácií s deťmi doplnenom cielenými konzultáciami s rodičmi, učiteľmi, členskými štátmi, odvetviami IKT a médií, občianskou spoločnosťou, akademickými pracovníkmi a medzinárodnými organizáciami.

Cieľom stratégie BIK+ je preto doplniť a podporiť praktické vykonávanie existujúcich opatrení na ochranu detí v online prostredí, rozvinúť zručnosti detí a umožniť im, aby mohli bezpečne využívať internet a formovať na ňom svoj život.

 

Úplné znenie oznámenia je k dispozícii na webovom sídle EUR-Lex.

Related content