Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Digitalno desetljeće za djecu i mlade: nova europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+)

U Komunikaciji se iznosi nova europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Ažurirana strategija BIK+ digitalni je dio strategije za prava djeteta i odražava nedavno predloženo digitalno načelo prema kojem bi djecu i mlade trebalo zaštititi i osnažiti na internetu. U njoj se uzimaju u obzir Rezolucija Europskog parlamenta o pravima djece, Zaključci Vijeća o medijskoj pismenosti i Preporuka Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu.

Nova se strategija temelji se na opsežnom savjetovanju s djecom, dopunjenom ciljanim savjetovanjima s roditeljima, nastavnicima i učiteljima, državama članicama, IKT sektorom i medijskom industrijom, civilnim društvom, akademskom zajednicom te međunarodnim organizacijama.

Prema tome, strategijom BIK+ želi se dopuniti i poduprijeti praktičnu provedbu postojećih mjera za zaštitu djece na internetu, razvoj njihovih vještina te jačanja položaja djece da sigurno provode i stvaraju život na internetu.

 

Cjeloviti tekst Komunikacije dostupan je na web-mjestu EUR-Lexa.

Related content