Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Pētījums par atklātā pirmkoda programmatūras un aparatūras ietekmi uz tehnoloģisko neatkarību, konkurētspēju un inovāciju ES ekonomikā

Šā pētījuma mērķis ir izpētīt atklātā pirmkoda programmatūras un aparatūras ekonomisko ietekmi uz ES ekonomiku.

Front cover of report

Atklātais pirmkods arvien vairāk tiek izmantots digitālajās tehnoloģijās. Tam bija nepieciešama padziļināta analīze par tās pašreizējo lomu, stāvokli un potenciālu Eiropas ekonomikā. Atklātā pirmkoda programmatūra (OSS) pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvusi plaši izplatīta visās programmatūras nozares nozarēs. Turpretī atklātā pirmkoda aparatūras (OSH) brieduma līmenis pašlaik šķiet daudz zemāks. Tomēr strauji attīstās darba aizsardzības uzņēmējdarbības ekosistēma. Ja darba aizsardzība sekos tādai pašai attīstībai kā OSS, tā varētu kļūt par nākotnes lietu interneta (IoT), datošanas nākotnes un Eiropas rūpniecības digitālās pārveides stūrakmeni digitālās desmitgades beigās.

Pētījuma mērķis bija izpētīt un kvantificēt OSS un darba aizsardzības ekonomisko ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Pētījumā arī tika apzinātas atklātā pirmkoda stiprās, vājās puses, iespējas un problēmas attiecīgajās IKT politikas jomās, piemēram, kiberdrošības, mākslīgā intelekta (MI), Eiropas rūpniecības digitalizācijas, savienoto automobiļu, augstas veiktspējas datošanas, lielo datu, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju u. c. jomās.

Ir savākti ekonomiskie pierādījumi par atklātā pirmkoda ietekmi ES. Ir ierosināts arī saraksts ar politikas risinājumiem, kā maksimāli palielināt atklātā pirmkoda sniegtās priekšrocības konkurētspējīgai ES programmatūras un aparatūras nozarei, kas savukārt atbalsta ES ekonomikas divējādo vides un digitālo pārveidi.

Investori skaidri norāda uz atklātā pirmkoda milzīgo vērtību un potenciālu. Var būt vajadzīga politika, lai maksimāli palielinātu šīs vērtības atdevi Eiropā. Īstermiņā pētījuma konstatējumi tiks izmantoti par pamatu politikas risinājumiem daudzās digitālajās jomās. Ilgtermiņā konstatējumus var izmantot jaunai atklātā pirmkoda politikai, kas vērsta uz ES ekonomiku kopumā.

Pētījuma galvenais izrāviens ir atklātā pirmkoda kā sabiedriska labuma noteikšana. Tas liecina par paradigmas maiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo nesavienojamo atšķirību starp slēgtu un atvērtu pirmkodu un norāda uz jaunu laikmetu, kurā digitālie uzņēmumi tiek veidoti, izmantojot atklātā pirmkoda aktīvus. Šī informācija ir būtiska, lai izstrādātu politikas pasākumus šajā jomā. Pētījumā novērtēta arī atvērtā pirmkoda saistību ekonomiskā ietekme uz ES ekonomiku.

Lejupielādēšanai

Open Source Study [EN]
Lejupielādēt