Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Studie om effekterna av programvara och hårdvara med öppen källkod på det tekniska oberoendet, konkurrenskraften och innovationen i EU:s ekonomi

Syftet med denna studie är att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av programvara och hårdvara med öppen källkod för EU:s ekonomi.

Front cover of report

Öppen källkod används i allt högre grad inom digital teknik. Detta krävde en djupgående analys av dess nuvarande roll, ställning och potential för den europeiska ekonomin. Programvara med öppen källkod har blivit vanlig i alla sektorer av programvaruindustrin under det senaste årtiondet. Omvänt verkar mognadsnivån för Hardware med öppen källkod (OSH) för närvarande vara mycket lägre. Företagsekosystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen utvecklas dock snabbt. Om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ska följa samma utveckling som OSS skulle detta kunna utgöra en hörnsten i det framtida sakernas internet, framtiden för databehandling och den digitala omvandlingen av den europeiska industrin i slutet av det digitala decenniet.

Syftet med studien var att undersöka och kvantifiera de ekonomiska effekterna av OSS och arbetsmiljö på den europeiska ekonomin. I studien identifierades också styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar med öppen källkod inom relevant IKT-politik, såsom cybersäkerhet, artificiell intelligens (AI), digitalisering av den europeiska industrin, uppkopplade bilar, högpresterande datorsystem, stordata, teknik för distribuerade liggare osv.

Ekonomiska belägg för den öppna källans fotavtryck i EU har samlats in. En förteckning över politiska alternativ för att maximera fördelarna med öppen källkod som stöder en konkurrenskraftig programvaru- och maskinvaruindustri i EU, vilket i sin tur stöder den dubbla miljömässiga och digitala omvandlingen av EU:s ekonomi, föreslås också.

Det finns tydliga signaler från investerare om den öppna källans enorma värde och potential. Det kan krävas strategier för att maximera avkastningen i Europa av detta värde. På kort sikt kommer resultaten av studien att ligga till grund för politiska alternativ på många digitala områden. På lång sikt kan resultaten användas för en ny politik med öppen källkod som är inriktad på EU:s ekonomi som helhet.

Det största genombrottet i studien är identifieringen av öppen källkod som en kollektiv nyttighet. Detta visar på en förändring av paradigmet jämfört med den tidigare oförenliga skillnaden mellan sluten och öppen källkod, och pekar på en ny era där digitala företag byggs med tillgångar med öppen källkod. Denna information är nödvändig för att utveckla politiska åtgärder på området. I studien värdesätts också de ekonomiska konsekvenserna av åtaganden om öppen källkod för EU:s ekonomi.

Dokument

Open Source Study [EN]
Hämta