Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - België

De Belgische strategie op het gebied van breedband is bestanddeel van de bredere beleidsstrategie “Digital Belgium”. Het doel van het nationale plan voor vast en mobiel breedband is het wegwerken van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. België heeft de kosten en de administratieve lasten verlaagd, zodat er een gunstig klimaat is geschapen voor een marktgerichte implementatie van Next Generation Access (NGA).

  flag of Belgium

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in België

Het nationale plan voor vast en mobiel breedband, aangekondigd in april 2021, elimineert de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn en bestrijkt de periode 2022-2024. Het ondersteunt de verwezenlijking van de Europese doelstellingen voor gigabitconnectiviteit voor 2025.

Landelijke en regionale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

 • De vice-premier en minister van Openbaar Bestuur, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Postdiensten is verantwoordelijk voor vraagstukken rond de Digitale Agenda en Telecom.
 • De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is de federale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het economische beleid in België. De FOD ondersteunt de Belgische telecommunicatiebranche door het ontwikkelen en implementeren van regelgeving en het stimuleren van innovatie.
 • Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is de regulator voor elektronische communicatie. Het heeft onder meer tot taak de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen. Het BIPT is bij veel aspecten van de nationale breedbandstrategie betrokken. Het verzamelt, analyseert en presenteert met name informatie over het aanbod van breedbanddiensten, om de uitrol van breedbandnetwerken te stimuleren en de resterende witte gebieden te identificeren. Het BIPT lanceerde de website fibreinfo.be met informatie over de uitrol van glasvezel. Het beantwoordt de vragen van eindgebruikers, operators, gemeenten en vastgoedeigenaren over de techniek, de mogelijkheden, de rechten en plichten etc. rondom glasvezel.
 • Wallonië: de Agence du Numérique (AdN) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het burgerlijk recht. Deze volgde in 2015 het Agence Wallone des Télécommunications (AWT) op, dat sinds 1999 de leiding had over de ontwikkeling van JCT in Wallonië. De Agence du Numérique leidt het verwezenlijken van de zeer ambitieuze strategie voor Digital Wallonia, opgesteld door de Waalse regering aan het einde van 2015 om de lacune in de digitale ontwikkeling op te vullen – inclusief breedbandnetwerken – en om de regio te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband

The Digital Belgium stelt vijf prioriteiten:

 • Digitale infrastructuur,
 • Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid,
 • Digitale overheid,
 • Digitale economie, en
 • Digitale vaardigheden en banen.

De Belgische Federale Ministerraad lanceerde op 30 april 2021 een nationaal plan voor vast en mobiel breedband, dat de resterende witte gebieden moet elimineren waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn (naar schatting 138.000 huishoudens). Volgens het plan zullen de witte gebieden (naar schatting 2% van het grondgebied) in kaart worden gebracht als een eerste stap om de uitrol van hogesnelheidsdiensten te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door investeringen door operators te stimuleren. Daarnaast zal een speciale overheidseenheid worden opgericht die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan en het monitoren van de voortgang, terwijl een Breedband Competence Office alle relevante kwesties met betrekking tot de samenwerking tussen publieke en private belanghebbenden zal behandelen en de implementatie van de EU Connectivity Toolbox zal ondersteunen. Het plan is opgebouwd rond 5 assen:

 • netwerkdekking in kaart brengen en witte gebieden identificeren,
 • de uitrol van breedband te vergemakkelijken door een tijdelijke nationale BCO in het leven te roepen die de samenwerking tussen overheden en exploitanten of investeerders uitgebreider zal coördineren, evenals de implementatie van de EU Connectivity Toolbox,
 • investeringen aanmoedigen in de witte gebieden zonder snel internet,
 • draagvlak creëren voor de uitrol van glasvezel en 5G via de website over 5G over5g.be,
 • de oprichting van een cel Breedband binnen de FOD Economie.

Door de administratieve lasten te verminderen en de uitrolkosten van netbeheerders te verlagen, stimuleert de overheid de uitrol van nieuwe breedbandtechnologieën (glasvezel, LTE advanced, 5G). Zo zal elke woning die in de toekomst gebouwd of verbouwd wordt, glasvezelklaar moeten zijn. Bovendien moet een proactief 5G-framework ervoor zorgen dat België klaar is wanneer het internet-of-alles wordt uitgerold.

De Belgische overheid engageert zich om de administratieve lasten en kosten van de uitrol van ICT-infrastructuren te verminderen. De strategie wordt herzien door de nieuwe regering in samenwerking met een aantal belanghebbenden uit de sector (de Digital Minds).

Digital Wallonia 2019-2024 vormt het kader voor de acties van de Waalse regering op het gebied van de digitale transformatie van Wallonië. Digital Wallonia is gestructureerd rond acht interdisciplinaire uitdagingen die het gestructureerde kader en de belangrijkste elementen vormen voor alle beslissingen die worden genomen en de maatregelen die worden genomen binnen de vijf thema's van Digital Wallonia. Een van de uitdagingen is Giga Region - Supersnelle breedband voor iedereen als de basis van digitale initiatieven.

Maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

Stappenplan voor de implementatie van de Connectivity Toolbox: België heeft plannen aangekondigd om de noodzaak van vrijstellingen van vergunningen te beoordelen, mogelijkheden te identificeren om de aanvraagprocedures voor vergunningen verder te digitaliseren, begeleiding te bieden aan lokale entiteiten die geen op kosten gebaseerde vergoedingen zouden toepassen, de digitale beschikbaarheid van informatie verder te verbeteren, voornamelijk door de synergieën tussen verschillende bronnen te versterken en de toegang tot de fysieke infrastructuur van overheidsinstanties aan te moedigen.

Herstel- en veerkrachtplan: het plan omvat investeringen en belangrijke hervormingen met betrekking tot connectiviteit. Op federaal niveau keurde België een nationaal plan voor vast en mobiel breedband goed. Het omvat het in kaart brengen van connectiviteit, waardoor het land potentiële witte gebieden kan identificeren en investeringen in deze gebieden kan stimuleren.

De federale regering besliste om de komende jaren ook 41 miljoen euro te investeren in de uitrol van vast breedbandinternet in de zogenaamde witte gebieden.

Op regionaal niveau zullen alle gewesten overwegen om hun emissienormen voor elektromagnetische velden (EMV) aan te passen, die momenteel een obstakel vormen voor de uitrol van 5G, vooral in Wallonië en in het Brussels Gewest. 19,5 miljoen euro zal worden besteed aan de ondersteuning van de uitrol van FTTH in de Duitstalige gemeenschap. Wallonië zal ook investeren in de aansluiting van bedrijvenparken en scholen (70,3 miljoen EUR).

Breedband kaart: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) biedt een kaart aan voor breedband (per techniek), die toont waar internet met een bepaalde snelheid beschikbaar is. Zo is het mogelijk om te herkennen waar nog geen infrastructuur voor hoge snelheden beschikbaar is (witte vlekken) en kunnen de noodzakelijke maatregelen worden herkend. Naast de mobiele en breedbandkaarten zal het BIPT ook een speciale FTTH-glasvezelkaart ontwikkelen.

Er bestaan ook enkele kaarten met informatie over de infrastructuur op regionaal niveau. Een voorbeeld daarvan is KLIP – Kabel en Leiding Informatie Portal, een database in Vlaanderen, die relevante informatie biedt voor bouwplanningen, vergunningaanvragers, kabel- en pijpleidingbedrijven en de openbare overheid.

Een vergelijkbaar portaal bestaat op federaal niveau, met de naam KLIM-CICC - Contact federal Informations Câbles et Conduites. Hier kan, tijdens het plannen van werkzaamheden, ofwel worden bekeken of er installaties en pijpleidingen voor het transport van gevaarlijke goederen of hoogspanningskabels en andere kabels in de buurt zijn, ofwel deze werkzaamheden aankondigen aan de kabelbedrijven die dan alle vereiste informatie zullen aanbieden.

De Waalse Regio heeft ook een eigen web-portaal ter ondersteuning van de coördinatie van werkplanningen, met de naam Powalco. Digital Wallonia zojuist gelanceerd een regionaal waarschuwingsplatform voor breedbandconnectiviteitsproblemen, Digital Wallonia Connect. Dit platform werd ontwikkeld met de medewerking van de drie mobiele telecomoperators in het kader van de "ToP"-overeenkomst.

GIPOD in het Vlaams Gewest en Osiris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn portalen die helpen bij de coördinatie van civiele werken.

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in België

Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad met breedband, abonnementen en penetratie, dekkingsgraad per breedband technologie en kosten de scorelijsten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband

Raadpleeg de European 5G Observatory voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Contactgegevens

BCO België (nationaal competentiebureau voor breedband): Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Adres: Ellipse Gebouw,  Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 226 87 87
Website

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – directoraat-generaal voor Economische Regulering

Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 277 88 88
Website

Agence du Numérique (Waalse regio)

Adres: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, Belgium
Contact per email
Telefoon: +32 81 77 88 88
Website

Nieuws

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was selected for the finals of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

See Also

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...