Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä. Alentamalla kustannuksia ja vähentämällä hallinnollista taakkaa Belgia suosii markkinalähtöistä laajakaistan käyttöönottoa.

  Belgian lippu

Tiivistelmä laajakaistan kehityksestä Belgiassa

Huhtikuussa 2021 julkistetussa kiinteän ja mobiililaajakaistan kansallisessa suunnitelmassa poistetaan jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä, ja katetaan vuodet 2022–2024. Se tukee Euroopan gigabittiyhteyksiä koskevien vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamista.

Kansallinen ja alueellinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Televiestintää koskevista asioista vastaa varapääministeri sekä julkishallinnosta, julkisista yrityksistä, televiestinnästä ja postipalveluista vastaava ministeri, ja digitaalistrategiaan liittyvistä kysymyksistä vastaavat yhdessä digitalisaatiosta vastaavan valtiosihteerin kanssa.
 • FPS-talous, pk-yritykset, itsenäiset ammatinharjoittajat ja energia on Belgian talouspolitiikasta vastaava liittovaltion julkinen palvelu. FPS tukee Belgian televiestintäalaa asetusten kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä innovoinnin edistämisessä.
 • Belgian posti- ja televiestintälaitos ( BIPT) on sähköisen viestinnän sääntelyviranomainen. Sen tehtävänä on muun muassa edistää kilpailua, edistää sisämarkkinoiden kehitystä ja suojella käyttäjien etuja. BIPT osallistuu moniin kansallisen laajakaistastrategian osa-alueisiin. Siinä kerätään, analysoidaan ja esitellään erityisesti laajakaistapalvelujen tarjontaa koskevia tietoja laajakaistaverkkojen käyttöönoton edistämiseksi ja jäljellä olevien valkoisten alueiden määrittämiseksi. BIPT käynnisti verkkosivuston www.fibreinfo.be, jossa kerrotaan kuitujen käyttöönotosta. Se vastaa loppukäyttäjien, toimijoiden, kuntien ja kiinteistönomistajien kysymyksiin kuituteknologiasta, mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista jne.
 • Vallonia: Agence du Numérique (AdN) on julkisoikeudellinen osakeyhtiö, joka vastaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämisestä Valloniassa. Agence du Numérique vastaa Vallonian hallituksen perustaman digitaalisen Vallonian strategian 2019–2024 täytäntöönpanosta, jonka tarkoituksena on korjata digitaalisen kehityksen aukko – mukaan lukien laajakaistaverkot – ja auttaa aluetta sen digitaalisessa muutoksessa.

Laajakaistan kehittämisen päätavoitteet

Digital Belgium asettaa viisi painopistettä:

 • Digitaalinen infrastruktuuri,
 • Digitaalinen luottamus ja digitaalinen turvallisuus,
 • Digitaalinen hallinto,
 • Digitaalitalous ja
 • Digitaaliset taidot ja työpaikat.

Belgian liittoneuvosto käynnisti 30. huhtikuuta 2021 kiinteän ja mobiililaajakaistan kansallisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeita palveluja ei ole saatavilla (arviolta 138.000 kotitaloutta). Suunnitelman mukaan valkoiset alueet (arviolta 2 % pinta-alasta) kartoitetaan ensimmäisenä askeleena nopeiden palvelujen käyttöönoton helpottamiseksi esimerkiksi kannustamalla operaattoreiden investointeja. Lisäksi perustetaan hallituksen erityisyksikkö, joka vastaa suunnitelman täytäntöönpanosta ja edistyksen seurannasta, ja laajakaistaa käsittelevä osaamistoimisto käsittelee kaikkia julkisten ja yksityisten sidosryhmien väliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja tukee EU:n yhteenliitettävyyden välineistön täytäntöönpanoa. Suunnitelma rakentuu viiden akselin ympärille:

 • verkon kattavuuden kartoittaminen ja valkoisten alueiden tunnistaminen,
 • laajakaistan käyttöönoton helpottaminen luomalla väliaikainen kansallinen verkkoyhteystoimisto, joka koordinoi laajemmin viranomaisten ja operaattoreiden tai sijoittajien välistä yhteistyötä sekä EU:n yhteenliitettävyyden välineistön täytäntöönpanoa,
 • kannustetaan investoimaan valkoisiin alueisiin, joilla ei ole nopeaa internetiä,
 • kuidun ja 5G:n käyttöönoton tukeminen 5G-verkkosivustolla osoitteessa www.over5g.be,
 • solulaajakaistan perustaminen FPS-taloudessa.

Keventämällä hallinnollista taakkaa ja alentamalla verkko-operaattoreiden käyttöönottokustannuksia hallitus edistää uusien laajakaistateknologioiden (kuitu, LTE Advanced, 5G) käyttöönottoa. Esimerkiksi jokaisen tulevaisuudessa rakennettavan tai kunnostettavan talon on oltava kuituvalmis. Lisäksi ennakoivalla 5G-järjestelmällä on tarkoitus varmistaa, että Belgia on valmis, kun kaiken Internet otetaan käyttöön.

Belgian hallitus sitoutuu vähentämään tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurien käyttöönotosta aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Uusi hallitus tarkastelee strategiaa yhteistyössä useiden teollisuuden sidosryhmien (digitaalinen mieli) kanssa.

Digitaalinen Vallonia 2019–2024 muodostaa kehyksen Vallonian hallituksen toimille Vallonian digitalisaation alalla. Digitaalinen Vallonia rakentuu kahdeksaan monialaiseen haasteeseen, jotka muodostavat jäsennellyn kehyksen ja sen keskeiset osatekijät kaikissa digitaalisessa Vallonian viidessä teemassa tehdyissä päätöksissä ja toimissa. Yksi haasteista on Gigan alue – huippunopea laajakaista kaikille digitaalialoitteiden perustana.

Laajakaistan kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet

Etenemissuunnitelma Connectivity Toolboxin toteuttamiseksi: Belgia ilmoitti suunnitelmistaan arvioida lupapoikkeuksien tarvetta, kartoittaa mahdollisuuksia digitalisoida lupamenettelyjä edelleen, antaa ohjeita paikallisille yksiköille, jotka eivät sovella kustannuksiin perustuvia maksuja, parantaa edelleen tiedon digitaalista saatavuutta pääasiassa vahvistamalla eri lähteiden välisiä synergioita ja edistää julkisten elinten fyysisen infrastruktuurin saatavuutta.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma: suunnitelma sisältää yhteenliitettävyyteen liittyviä investointeja ja keskeisiä uudistuksia. Liittovaltion tasolla Belgia hyväksyi kiinteän ja matkaviestintäverkon laajakaistaa koskevan kansallisen suunnitelman. Siihen sisältyy yhteyksien kartoitus, jonka avulla maa voi tunnistaa mahdolliset valkoiset alueet ja lisätä investointeja näillä aloilla.

Liittohallitus päätti myös investoida 41 miljoonaa euroa kiinteiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoon niin kutsutuilla valkoisilla alueilla tulevina vuosina.

Alueellisella tasolla kaikki alueet harkitsevat sähkömagneettisten kenttien (EMF) päästönormien muuttamista, mikä on tällä hetkellä este 5G:n käyttöönotolle erityisesti Valloniassa ja Brysselin alueella. FTTH:n käyttöönoton tukemiseen saksankielisessä yhteisössä osoitetaan 19,5 miljoonaa euroa. Vallonia investoi myös yrityspuistojen ja koulujen yhdistämiseen (70,3 miljoonaa euroa).

Laajakaistakartoitus: BIPT tarjoaa laajakaistan kartoitusjärjestelmän (per teknologia), josta käy ilmi, missä Internet-yhteys on saatavilla tietyllä nopeudella. Tällä tavoin voidaan määrittää alueet, joilla ei vielä ole korkean suorituskyvyn infrastruktuuria (valkoiset alueet), ja tarvitaan lisätoimenpiteitä. Mobiili- ja laajakaistakarttojen lisäksi BIPT kehittää myös erityisen FTTH-kuitukartan.

On olemassa kartoitusvälineitä, jotka sisältävät aluetasolla saatavilla olevia infrastruktuuritietoja. Esimerkkinä tästä on Flanderissa sijaitseva KLIP – Kabel en Leiding Informatie Portal -tietokanta, joka tarjoaa oleellista tietoa suunnittelulle, luvanhakijoille, kaapeli- ja putkijohdoille sekä julkishallinnolle.

Samanlainen portaali on olemassa liittovaltion mittakaavassa: Klim-CICC – Yhteystiedot liittovaltion tiedot Câbles et Conduites. Tässä töiden suunnittelussa voidaan joko tarkistaa, onko vaarallisten tuotteiden tai suurjännitekaapeleiden sekä muiden kaapeleiden tai linjojen läheisyyteen tarkoitettuja laitteistoja ja putkistoja, tai ilmoittaa töistä kaapelioperaattoreille ja kaapelioperaattoreille, jotka toimittavat kaikki tarvittavat tiedot.

Vallonian alueella on myös oma verkkopohjainen portaali, joka auttaa koordinoimaan töiden suunnittelua, nimeltään Powalco. Digitaalinen Vallonia käynnisti uuden alueellisen hälytysalustan laajakaistayhteyksien ongelmia varten: Digitaalinen Vallonia Connect. Foorumi kehitettiin yhteistyössä kolmen matkaviestinoperaattorin kanssa ”ToP”-sopimuksen puitteissa.

Flanderinhallintoalueen GIPOD ja Brysselin pääkaupunkiseudun Osiris ovat portaaleja, jotka auttavat rakennusteknisten töiden koordinoinnissa.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Belgiassa

Viimeisimmät laajakaistan kattavuutta, liittymää ja levinneisyyttä, eri laajakaistateknologioiden kattavuutta ja kustannuksia koskevat tiedot tarkistavat tulostauluraporteista ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteista.

Langattoman laajakaistan taajuuksien osoittaminen

Lisätietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien käyttöoikeuksista saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Yhteystiedot

BCO Belgium (kansallinen laajakaista-alan osaamisvirasto): Liittovaltion julkisen palvelun talous, pk-yritykset, keskiluokka ja energia

Osoite: Rue du Progrès 50–1210 Bruxelles, Belgia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 32 2 2 77 88 78 Verkkosivu

FPS Talous, pk-yritykset, itsenäiset ammatinharjoittajat ja energia – talouden sääntelyn pääosasto

Osoite: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bryssel, Belgia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 32 2 277 77 59 Verkkosivu

Agence du Numérique (Vallonia)

Osoite: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, Belgia
Ota yhteyttä sähköpostitse
Puhelin: + 32 81 77 80 58 Verkkosivu

Viimeisimmät uutiset

EU39 saavuttaa 70 prosenttia FTTH/B-kattavuus FTTH Council Europen mukaan

Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) -markkinapanoraaman mukaan EU39 (27 EU:n jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta, 4 IVY-maata, Islanti, Israel, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki) saavutti 70 prosenttia FTTH/B-kattavuusasteesta, 244 miljoonaa asuntoa ja 121 miljoonaa FTTH/B-tilaajaa syyskuusta 2023.

BROCHURE |
Laajakaistainvestointien käsikirja

Käsikirjan tarkoituksena on auttaa viranomaisia suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan laajakaistahankkeita alueellaan.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Ruotsin vuonna 2016 hyväksymässä kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa on visio täysin verkottuneesta Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä matkaviestinverkon kattavuudelle että kotitalouksien ja yritysten nopeille laajakaistayhteyksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Maltalla

Maltan laajakaistapolitiikka on teknologianeutraalia ja edistää kilpailukykyistä markkinaympäristöä.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskuntatavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimitiloilla on mahdollisuus käyttää nopeaa laajakaistaa.

Laajakaista Unkarissa

Unkarin kansallisen digitalisaatiostrategian 2021–2030 tavoitteena on saavuttaa tavoite, jonka mukaan 95 prosenttia kotitalouksista kuuluu gigabittiverkkojen piiriin vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Kreikassa

Vuosien 2021–2027 kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa edistetään erittäin suuren kapasiteetin kiinteiden verkkojen ja 5G-verkkojen käyttöä. Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit...

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Suomessa

Suomen viranomaiset suosivat kilpailuvetoista, kuitupohjaisen verkon käyttöönottoa, jota tuetaan julkisin varoin alipalvelluille alueille, ja paikallisille kunnille annettavaa neuvontaa laajakaistaverkkojen käyttöönotossa.

Laajakaista Virossa

Viro on luonut peruslaajakaistan koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Tanskan laajakaistatavoitteita tuetaan useilla poliittisilla aloitteilla, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän verkon ja mobiililaajakaistan kattavuus. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien (kiinteiden ja mobiiliyhteyksien) valtakunnalliseen tarjontaan vuoteen 2030 mennessä.