Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Wspólna polityka rolna napędza transformację cyfrową obszarów wiejskich w UE

Dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR) UE zwiększa konkurencyjność i zrównoważony charakter obszarów wiejskich i rolnictwa.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Część tego celu polega na inwestowaniu w transformację cyfrową w ramach planów strategicznych WPR państw członkowskich.

Technologie cyfrowe mają potencjał poprawy rolnictwa i innych rodzajów działalności na obszarach wiejskich na wiele sposobów. Szybka infrastruktura szerokopasmowa, sprzęt informatyczny oraz wykorzystanie narzędzi i usług cyfrowych mogą zwiększyć wydajność i dochody rolników, zapewniając jednocześnie wysoki poziom życia społecznościom wiejskim. Technologie cyfrowe mogą również pomóc rolnictwu stać się bardziej ekologiczne, odporne i zrównoważone, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Z tego powodu plan strategiczny WPR każdego państwa członkowskiego zawiera dostosowaną do potrzeb strategię cyfrową, która uwzględnia uwarunkowania krajowe i potrzeby lokalne. Za pośrednictwem tej strategii państwa członkowskie wyjaśniają, w jaki sposób będą wykorzystywać instrumenty Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz finansowanie z programów takich jak program „Cyfrowa Europa”, program „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę” i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w połączeniu z ich funduszami krajowymi, w celu cyfryzacji obszarów wiejskich i rolnictwa.

Dowiedz się więcej

Film ten powstał w ramach prac sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO)mających na celu podnoszenie świadomości na temat wsparcia UE na rzecz wdrażania szybkich łączy szerokopasmowych oraz wymianę dobrych praktyk w ramach projektów dotyczących sieci szerokopasmowych. Zapoznaj się z listą gry sieci BCO YouTube zawierającą wywiady na temat dobrych praktyk, finansowania i polityki w zakresie łączności szerokopasmowej oraz zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i zasobami w Bibliotece Sieci BCO.