Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

10,000 innowacji o potencjale rynkowym finansowanych przez UE jest obecnie bardziej widocznych i dostępnych dla potencjalnych inwestorów.

Radar innowacji, największe repozytorium innowacji finansowanych ze środków UE o potencjale rynkowym, osiągnęła istotny cel pośredni wynoszący 10,000 innowacji na platformie.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Zainicjowanym w 2015 r. celem Rady ds. Innowacji jest ułatwienie wszystkim, zwłaszcza inwestorom, odkrywania wyników unijnego finansowania innowacji. UE wspiera obecnie odpowiednie zespoły w poszukiwaniu kapitału wzrostu od inwestorów prywatnych za pośrednictwem finansowanych przez UE działań wspierających, takich jak Dealflow.eu, które aktywnie wykorzystują inteligencję Radyr Innowacji. W rezultacie innowatorzy wspierani przez Dealflow pozyskali już łącznie ponad 300 mln EUR kapitału od czasu jego uruchomienia w 2020 r.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała:

Radar innowacji zgromadziła w jednym miejscu tysiące innowacji w dziedzinie nauki i technologii finansowanych przez UE, zwiększając ich dostępność dla przedsiębiorców i inwestorów oraz zwiększając ich potencjał biznesowy. Ta rozwijająca się inteligencja jest cennym narzędziem w ramach naszych wysiłków na rzecz zbliżenia wyników badań naukowych do rynku i wspierania innowacji.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział:

Jako lider w dziedzinie badań naukowych i innowacji UE dysponuje bogactwem nowatorskich projektów wynikających z jej finansowania. Radar innowacji jest potężnym narzędziem, które umożliwia nam śledzenie tych przełomowych zmian i określenie następnej generacji liderów przemysłu UE, zapewniając naszą konkurencyjność na rynku światowym.

Rada ds. Innowacji przeanalizowała już wyniki jednej czwartej wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji rozpoczętych w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekty te otrzymały ponad 10 mld euro z funduszy UE.

Więcej informacji

Strona internetowa radaru innowacji 

Dodatkowe informacje i przykłady udanych działań