Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Италия в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Италия, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    знамето на Италия

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Италия в DESI, показващ класиране от 18 с резултат 49.3

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR в Италия: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (IT)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Италия е на 25-то място в DESI 2017. Използването на цифрови технологии от предприятията и предоставянето на обществени онлайн услуги е близо до средното. В сравнение с миналата година Италия постигна напредък по отношение на свързаността, по-специално чрез подобрения на достъпа за ДСП. Въпреки това ниските резултати в областта на цифровите умения рискуват да подействат като спирачка за по-нататъшното развитие на цифровата икономика и общество.

Профил на Италия: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне на PDF (IT)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (IT)

Изтегляне на информация за държавата като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (IT)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също