Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Кипър в индекса на цифровата икономика и общество

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Кипър, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    знамето на Кипър

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Кипър в DESI, показващ класиране от 20 и резултат 48,4

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR в Кипър: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (EL)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Кипър се нарежда на 22-ро място в индекса за икономика и общество в областта на цифровите технологии (DESI) за 2017 г. В сравнение с миналата година Кипър отбеляза значителен напредък в свързаността. Предоставянето на обществени услуги онлайн е близо до средното за ЕС. Въпреки факта, че интернет потребителите участват в голямо разнообразие от онлайн дейности, ниските нива на умения в областта на цифровите технологии рискуват да подействат като спирачка за по-нататъшното развитие на цифровата икономика и общество.

Профил на Кипър: Изтегляне на PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (EL)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на индекса за икономика и общество в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (EL)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (EL)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също