Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Португалия в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Португалия, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    знамето на Португалия

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Португалия в DESI, показващ класиране от 15 с резултат 50,8

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

EDPR профил на Португалия: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (PT)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Португалия е на 15-то място в DESI 2017. Той подобри резултата си във всички измерения на DESI, с изключение на цифровите обществени услуги. Най-голям напредък бе постигнат в използването на стационарни и мобилни широколентови услуги (свързаност), както и в корпоративното използване на цифровите технологии. Най-голямото предизвикателство пред Португалия е повишаването на цифровите умения на населението.

Профил на Португалия: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (PT)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме (ПТ)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (PT)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също