Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Медийна конвергенция

The transformation of the audiovisual media landscape offers the potential for new experiences and opportunities. It also poses many questions for us.

    ""

Convergence can be understood as the progressive merging of traditional broadcast and internet content.

When people speak about convergence and Connected TV, they often refer to TV sets that are connected to the Internet. However, in policy discussions the term is used in a broader sense to reflect the progressive convergence in the audiovisual sector.

Viewing possibilities today extend from TV sets with added internet connectivity to set-top boxes delivering video content, to audiovisual media services provided via computers, tablets and other mobile devices. 

Attention is no longer focused on one screen only. In parallel to watching TV, viewers can use tablets or smartphones to browse the Internet for more information or to chat with friends about the show.

"Second screen" applications on these devices offer the prospect of "social TV" which delivers a more interactive experience for the consumer. They also offer new revenue streams for the content provider. And, many of today's devices not only facilitate consumption but give consumers an easy option to create their own content.

All these developments make convergence more and more visible in our daily lives. The Commission therefore adopted a Green Paper preparing for a fully converged audiovisual world: Growth, creation and values.

The Green Paper invited stakeholders to share their views on the changing media landscape and borderless internet. In particular, stakeholders were invited to share their views on market conditions, interoperability, infrastructure, and implications for EU rules. The European Commission published a feedback document as well as an executive summary of the replies in September 2014.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Директива за аудио-визуалните медийни услуги: Комисията предявява иск срещу пет държави членки пред Съда на Европейския съюз

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Чехия, Ирландия, Румъния, Словакия и Испания пред Съда на Европейския съюз във връзка с нетранспонирането на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги („ДАВМУ“, Директива (ЕС) 2018/1808), с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС.

PRESS RELEASE |
Аудио-визуални медии: Комисията призовава държавите членки да транспонират изцяло правилата на ЕС относно аудио-визуалното съдържание

Тази седмица Европейската комисия изпрати мотивирано становище на Чехия, Естония, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Словения и Словакия за това, че не са предоставили информация относно прилагането на Директивата на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) в националното си законодателство. Новите правила се прилагат за всички аудио-визуални медии — както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове. Тяхната цел е да се създаде подходяща за цифровата ера нормативна уредба, която да доведе до по-безопасно, по

PRESS RELEASE |
Основополагащите ценности на ЕС: Комисията започва правни действия срещу Унгария и Полша за нарушаване на основните права на ЛГБТИК лицата

Комисията открива производство за установяване на нарушение срещу Унгария и Полша във връзка с равенството и защитата на основните права.

Съдържание по темата

Обща картина

Аудио-визуални и медийни услуги

В наши дни можем да гледаме любимите си предавания не само по телевизията, но и онлайн. Тези представления са предмет на правилата на единния пазар.

Вижте също

Програма МЕДИА „Творческа Европа“

Направлението „МЕДИА„на програмата „Творческа Европа“ е предназначено да подкрепя европейските филмови и други аудиовизуални индустрии.

Европейски филмов форум

Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между създателите на политики и заинтересованите страни в аудио-визуалния сектор.

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.