Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Група за сътрудничество в областта на МИС

Групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи е създадена с Директивата за МИС, за да гарантира сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки.

    Лого на групата за сътрудничество за МИС

За групата за сътрудничество в областта на МИС

Общата мисия на групата е да постигне високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Европейския съюз. Той подкрепя и улеснява стратегическото сътрудничество и обмена на информация между държавите — членки на ЕС. Задачите на групата за сътрудничество за МИС са изрично описани в член 11 от Директивата за МИС.

Групата за сътрудничество за МИС функционира съгласно Решението за изпълнение на Европейската комисия от 1 февруари 2017 г. и следва свой собствен процедурен правилник (.pdf).Европейската комисия изпълнява функциите на секретариат на групата. Групата за сътрудничество заседава редовно. Европейската комисия публикува дневния ред на всички срещи за сътрудничество в областта на МИС.

От оперативна страна групата за сътрудничество за МИС се подпомага от работата на мрежата от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), посветени на обмена на информация относно рисковете и текущите заплахи и сътрудничеството при конкретни инциденти в областта на киберсигурността. Мрежата на ЕРИКС е създадена съгласно член 12 от Директивата за МИС, в който също така се определя нейната роля. Групата за сътрудничество за МИС предоставя стратегически насоки за дейностите на мрежата на ЕРИКС.

Групата за сътрудничество за МИС също така работи в тясно сътрудничество с Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите за борба със заплахите за изборните процеси в рамките на нов съвместен оперативен механизъм, създаден като част от плана за действие за европейската демокрация.

Членовете

Групата за сътрудничество за МИС се състои от представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA). Председателството е позицията на държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Всяка държава — членка на ЕС, е определила единно звено за контакт (.pdf) относно сигурността на мрежите и информационните системи, което отговаря за осигуряването на трансгранично сътрудничество с други държави членки и с групата за сътрудничество.

Публикации

Сред ключовите резултати на групата за сътрудничество за МИС съществуват необвързващи насоки за държавите — членки на ЕС, за да се даде възможност за ефективно и последователно прилагане на Директивата за МИС в целия ЕС и за решаване на по-широки въпроси на политиката в областта на киберсигурността.

От създаването си групата публикува следните документи:

Групата също така публикува документи, свързани с киберсигурността на 5G мрежите:

Последни новини

PRESS RELEASE |
Общоевропейско учение за насърчаване на готовността в случай на широкомащабни кибератаки в енергийния сектор

Днес Комисията взе участие в учение, наречено „Кибер Европа“, предназначено да тества готовността в случай на мащабна кибератака срещу европейския енергиен сектор.

PRESS RELEASE |
Проучване на Евробарометър потвърждава, че ЕС трябва да засили уменията си в областта на киберсигурността

Проучване на Евробарометър показва, че недостигът на умения в киберпространството се увеличава, има нужда от повече специалисти в областта на киберсигурността и трябва да увеличим броя на висококвалифицираните служители в областта на киберсигурността във всяко дружество в целия ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива за МИС2)

Директивата за МИС2 е общоевропейското законодателство в областта на киберсигурността. В него се предвиждат правни мерки за повишаване на общото ниво на киберсигурност в ЕС.

Вижте също

Актуално състояние на транспонирането на Директивата за МИС

Комисията, заедно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантира транспонирането на Директивата за МИС в националното законодателство.