Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Група за сътрудничество за МИС

Групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи беше създадена с Директивата за МИС, за да се осигури сътрудничество и обмен на информация между държавите членки.

    Лого на групата за сътрудничество за МИС

За групата за сътрудничество за МИС

Общата мисия на групата е да постигне високо общо ниво на сигурност за мрежовите и информационните системи в Европейския съюз. Той подкрепя и улеснява стратегическото сътрудничество и обмена на информация между държавите — членки на ЕС. Задачите на групата за сътрудничество за МИС са изрично описани в член 11 от Директивата за МИС.

Групата за сътрудничество за МИС функционира съгласно Решението за изпълнение на Европейската комисия от 1 февруари 2017 г. и следва свой процедурен правилник (.pdf)..Европейската комисия изпълнява функциите на секретариат на групата. Групата за сътрудничество заседава редовно. Европейската комисия публикува дневния ред на всички заседания за сътрудничество за МИС.

От оперативна гледна точка групата за сътрудничество за МИС се подпомага от работата на мрежата от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), посветена на обмена на информация относно рисковете и текущите заплахи и сътрудничеството по конкретни инциденти в областта на киберсигурността. Мрежата на ЕРИКС е създадена съгласно член 12 от Директивата за МИС, който също определя нейната роля. Групата за сътрудничество за МИС предоставя стратегически насоки за дейностите на мрежата на ЕРИКС.

Групата за сътрудничество за МИС също така работи в тясно сътрудничество с Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите, за да противодейства на заплахите за изборните процеси в рамките на нов съвместен оперативен механизъм, създаден като част от плана за действие за европейската демокрация.

Членове

Групата за сътрудничество за МИС се състои от представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA). Председателството е позиция, която се заема от държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Всяка държава — членка на ЕС, е определила единно звено за контакт (.pdf) относно сигурността на мрежите и информационните системи, което отговаря за осигуряването на трансгранично сътрудничество с други държави членки и с групата за сътрудничество.

Публикации

Сред ключовите резултати на групата за сътрудничество за МИС има незадължителни насоки за държавите — членки на ЕС, за да се даде възможност за ефективно и съгласувано прилагане на Директивата за МИС в целия ЕС и да се разгледат по-широки въпроси на политиката в областта на киберсигурността.

От създаването си групата публикува следните документи:

Групата публикува и документи, свързани с киберсигурността на 5G мрежите:

Последни новини

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

PRESS RELEASE |
Започват да се прилагат нови по-строги правила за киберустойчивостта и физическата устойчивост на критичните субекти и мрежи

Наскоро влязоха в сила две ключови директиви относно критичната и цифровата инфраструктура, които ще укрепят устойчивостта на ЕС срещу онлайн и офлайн заплахи — от кибератаки до престъпност, рискове за общественото здраве или природни бедствия.

DIGIBYTE |
Cybersecurity: EU holds 8th dialogue with the United States

On 15 and 16 December 2022, the European Union and United States held the eighth EU-U.S. Cyber Dialogue in Washington, DC. This took place in the context of a dramatically deteriorated cyber threat environment due to Russia’s illegal military aggression against Ukraine, which has underlined the need for enhanced transatlantic cooperation and coordination to prevent, detect and respond to malicious cyber activities and highlighted the need to ensure that critical infrastructure is secure and resilient.

Съдържание по темата

Обща картина

Директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива за МИС2)

Директивата за МИС2 е общоевропейското законодателство в областта на киберсигурността. В него се предвиждат правни мерки за повишаване на общото равнище на киберсигурност в ЕС.

Вижте също

Актуално състояние на транспонирането на Директивата за МИС

Комисията, заедно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантира транспонирането на Директивата за МИС в националното законодателство.