Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om digitale tjenester: Kommissionen fastsætter regler om tilsynsgebyrer for meget store onlineplatforme og meget store onlinesøgemaskiner

I henhold til retsakten om digitale tjenester har Kommissionen beføjelse til at pålægge udbydere under dens tilsyn et gebyr, som forventes at blive opkrævet første gang i efteråret 2023.  Kommissionen har i dag fastsat detaljerede regler og procedurer for opkrævning af sådanne tilsynsgebyrer.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Den delegerede forordning har til formål at skabe retssikkerhed for de tjenesteudbydere, der er udpeget som meget store onlineplatforme (VLOP'er) eller meget store onlinesøgemaskiner (VLOSE'er) i henhold til retsakten om digitale tjenester. Den præciserer metoden og procedurerne for beregning og opkrævning af tilsynsgebyret, indeholder yderligere oplysninger om beregningen af de samlede anslåede omkostninger, der skal dækkes med de opkrævede gebyrer, og om fastsættelsen af de individuelle gebyrer. 

Retsakten om digitale tjenester trådte i kraft den 16. november 2022. Forpligtelserne for tjenesteudbydere, der er udpeget som meget store onlineplatforme eller meget store onlineplatforme, finder anvendelse fire måneder efter deres formelle udpegelse i overensstemmelse med retsakten om digitale tjenester.

Den delegerede forordning, der foreslås i dag, følger en offentlig høring om udkastet, der fandt sted mellem den 22. december 2022 og den 19. januar 2023.

Efter dagens vedtagelse vil den delegerede retsakt nu blive fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet, som har 3 måneder til at gennemgå den. Efter anmodning kan kontrolperioden forlænges med 3 måneder.

Flere oplysninger