Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Законодателен акт за цифровите услуги: Комисията определя правила относно надзорните такси за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки

Съгласно Законодателния акт за цифровите услуги Комисията е оправомощена да налага такса на доставчиците под неин надзор, която се очаква да бъде събирана за първи път през есента на 2023 г.  Днес Комисията определи подробните правила и процедури за събирането на такива надзорни такси.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Делегираният регламент има за цел да осигури правна сигурност за доставчиците на услуги, определени като много големи онлайн платформи (VLOP) или много големи онлайн търсачки (VLOSE) съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. В него се уточняват методологията и процедурите за изчисляване и събиране на таксата за надзор, предоставят се допълнителни подробности относно изчисляването на общите прогнозни разходи, които трябва да бъдат покрити със събираните такси, и относно определянето на индивидуалните такси. 

Законодателният акт за цифровите услуги влезе в сила на 16 ноември 2022 г. Задълженията на доставчиците на услуги, определени като VLOP или VLOSE, ще започнат да се прилагат четири месеца след официалното им определяне в съответствие със Законодателния акт за цифровите услуги.

Предложеният днес делегиран регламент е резултат от обществена консултация по проекта, която се проведе между 22 декември 2022 г. и 19 януари 2023 г.

След днешното приемане делегираният акт ще бъде предаден на Европейския парламент и на Съвета, които разполагат с 3 месеца, за да го разгледат. По тяхно искане срокът за проверка може да бъде удължен с 3 месеца.

Повече информация