Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Akt o digitalnim uslugama: Komisija utvrđuje pravila o naknadama za nadzor za vrlo velike internetske platforme i vrlo velike internetske tražilice

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama Komisija je ovlaštena uvesti naknadu za pružatelje pod njezinim nadzorom, za koju se očekuje da će se prvi put naplatiti u jesen 2023.  Komisija je danas utvrdila detaljna pravila i postupke za naplatu takvih naknada za nadzor.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Cilj je Delegirane uredbe pružiti pravnu sigurnost pružateljima usluga koji su u skladu s Aktom o digitalnim uslugama određeni kao vrlo velike internetske platforme ili vrlo velike internetske tražilice. U njemu se navode metodologija i postupci za izračun i ubiranje naknade za nadzor, dodatne pojedinosti o izračunu ukupnih procijenjenih troškova koje treba pokriti naknadama koje se naplaćuju i o utvrđivanju pojedinačnih naknada. 

Akt o digitalnim uslugama stupio je na snagu 16. studenoga 2022. Obveze pružatelja usluga imenovanih kao vrlo velike internetske platforme ili VLOSE-ovi počet će se primjenjivati četiri mjeseca nakon njihova službenog imenovanja u skladu s Aktom o digitalnim uslugama.

Danas predložena Delegirana uredba uslijedila je nakon javnog savjetovanja o nacrtu koje je održano od 22. prosinca 2022. do 19. siječnja 2023.

Nakon današnjeg donošenja delegirani akt proslijedit će se Europskom parlamentu i Vijeću, koji imaju tri mjeseca da ga ispitaju. Na njihov zahtjev razdoblje kontrole može se produljiti za tri mjeseca.

Više podataka