Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Digitala tjänster: Kommissionen fastställer regler om tillsynsavgifter för mycket stora onlineplattformar och mycket stora sökmotorer online

Enligt rättsakten om digitala tjänster har kommissionen befogenhet att ålägga leverantörer som står under dess tillsyn en avgift som förväntas tas ut för första gången hösten 2023.  I dag har kommissionen fastställt detaljerade regler och förfaranden för att ta ut sådana tillsynsavgifter.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Den delegerade förordningen syftar till att skapa rättssäkerhet för de tjänsteleverantörer som betecknas som mycket stora onlineplattformar eller mycket stora onlinebaserade sökmotorer enligt rättsakten om digitala tjänster. Där anges metoder och förfaranden för att beräkna och ta ut tillsynsavgiften, närmare uppgifter om beräkningen av de totala beräknade kostnader som ska täckas med de avgifter som tas ut och om fastställandet av de enskilda avgifterna. 

Rättsakten om digitala tjänster trädde i kraft den 16 november 2022. Skyldigheterna för tjänsteleverantörer som utsetts till mycket stora eller mycket stora företag kommer att börja gälla fyra månader efter det att de formellt har utsetts i enlighet med rättsakten om digitala tjänster.

Den delegerade förordning som föreslås i dag följer på ett offentligt samråd om utkastet som ägde rum mellan den 22 december 2022 och den 19 januari 2023.

Efter dagens antagande kommer den delegerade akten nu att översändas till Europaparlamentet och rådet, som har 3 månader på sig att granska den. På deras begäran kan granskningsperioden förlängas med 3 månader.

Närmare upplysningar