Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Akt prawny o usługach cyfrowych: Komisja ustanawia przepisy dotyczące opłat nadzorczych dla bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

Na mocy aktu o usługach cyfrowych Komisja jest uprawniona do nakładania na dostawców podlegających jej nadzorowi opłaty, która ma zostać nałożona po raz pierwszy jesienią 2023 r.  Komisja określiła dziś szczegółowe zasady i procedury pobierania takich opłat nadzorczych.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Rozporządzenie delegowane ma na celu zapewnienie pewności prawa dostawcom usług wyznaczonym jako bardzo duże platformy internetowe (VLOP) lub bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE) na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Określono w nim metodykę i procedury obliczania i pobierania opłaty nadzorczej, przedstawiono dalsze szczegółowe informacje na temat obliczania całkowitych szacunkowych kosztów, które mają zostać pokryte z pobieranych opłat, oraz na temat ustalania poszczególnych opłat. 

Akt prawny o usługach cyfrowych wszedł w życie 16 listopada 2022 r. Obowiązki dostawców usług wyznaczonych jako VLOP lub VLOSE zaczną obowiązywać cztery miesiące po ich formalnym wyznaczeniu zgodnie z aktem o usługach cyfrowych.

Proponowane dziś rozporządzenie delegowane jest wynikiem konsultacji publicznych w sprawie projektu, które odbyły się od 22 grudnia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r.

Po dzisiejszym przyjęciu akt delegowany zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które mają 3 miesiące na jego przeanalizowanie. Na ich wniosek okres kontroli może zostać przedłużony o 3 miesiące.

Więcej informacji