Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος

Οι διαλειτουργικές και ανοικτές ψηφιακές λύσεις, καθώς και η κυριαρχία των δεδομένων, είναι καίριας σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος.

© iStock

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % και η επίτευξη ποσοστού 45 % ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2030 μπορεί να συμβεί μόνο εάν το ενεργειακό σύστημα είναι έτοιμο για αυτό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει ένα ενεργειακό σύστημα πολύ πιο έξυπνο και πιο διαδραστικό από ό,τι είναι σήμερα.

Καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 60 % έως το 2030, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ενσωματώσουν μεγάλο μερίδιο μεταβλητής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η δυναμικότητα παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας πρέπει να αυξηθεί από 400 GW το 2022 σε τουλάχιστον 1,000 GW έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης συσσώρευσης υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 317 GW, προκειμένου να συνδεθεί με την ακτή.

Ως εκ τούτου, τα δίκτυα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πιο αποκεντρωμένο, ψηφιοποιημένο και ευέλικτο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με εκατομμύρια ηλιακούς συλλέκτες στον τελευταίο όροφο και τοπικές ενεργειακές κοινότητες που μοιράζονται πόρους.

Η επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι συσκευές IoT και οι έξυπνοι μετρητές, η συνδεσιμότητα 5G και 6G, ένας πανευρωπαϊκός χώρος ενεργειακών δεδομένων που τροφοδοτείται από εξυπηρετητές υπολογιστικού νέφους και τα ψηφιακά δίδυμα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της ψηφιακής και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, αποφέροντας παράλληλα οφέλη στην καθημερινή μας ζωή.

Εικόνα του ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος της ΕΕ

Σχήμα 1: Μελλοντικό ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ: ροές ενέργειας μεταξύ χρηστών και παραγωγών, μειώνοντας τους χαμένους πόρους και τα χρήματα ©Ευρωπαϊκή Ένωση· Πηγή: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος (europa.eu)

Η ψηφιοποίηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας, όπως και σε πολλές άλλες βιομηχανίες. Τα ηλεκτρικά οχήματα, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι αντλίες θερμότητας και πολλές άλλες συσκευές είναι εξοπλισμένα με έξυπνες τεχνολογίες που παράγουν δεδομένα και επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό. Ο αριθμός των ενεργών συσκευών IoT στον κόσμο αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία και να ξεπεράσει τα 25,4 δισεκατομμύρια το 2030, ενώ το 51 % όλων των νοικοκυριών και των ΜΜΕ στην ΕΕ διαθέτουν έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ψηφιακές και ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ καθοδηγούν με συντονισμένο τρόπο την ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, καθώς ζητήματα όπως η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η κυβερνοασφάλεια, η ιδιωτική ζωή και η προστασία των καταναλωτών δεν μπορούν να αφεθούν μόνο στην αγορά, και η κατάλληλη εφαρμογή είναι απαραίτητη.

Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος — Σχέδιο δράσης της ΕΕ

Για να στηρίξει αυτόν τον μετασχηματισμό, η Επιτροπή αναλαμβάνει σειρά δράσεων μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, επενδύσεων και συντονισμού με τα κράτη μέλη.

Μεσοπρόθεσμα, η ψηφιοποίηση θα διευκολύνει την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων παραγόντων, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επωφεληθούν από εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες και οι κοινοτικές ανεμογεννήτριες.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες και συλλογικά συστήματα αυτοκατανάλωσης, εκμεταλλευόμενοι τη δική τους παραγωγή ηλιακών συλλεκτών και επωφελούμενοι από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από ό,τι οι αγορές από το δίκτυο. Ομοίως, η αμφίδρομη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετους ενεργειακούς πόρους κατά τις ώρες αιχμής.

Κατάλογος δράσεων στήριξης

Σχήμα 2: ΗΓενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) στηρίζει δράσεις για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος. © Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μακροπρόθεσμα, η ψηφιοποίηση θα αποτελέσει αναγκαιότητα για την ενσωμάτωση αποκεντρωμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την αστάθεια των τιμών τους. Η ενοποίηση αυτή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του δικτύου και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου σε τοπικό επίπεδο, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργοποίησης των καταναλωτών και της καλύτερης διαχείρισης των ενεργειακών πόρων των παραγωγών-καταναλωτών.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και των εγκαταστάσεων παραγωγών-καταναλωτών θα είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ευρέως διαδεδομένων ψηφιακών εργαλείων και κοινών υποδομών δεδομένων.

Ένα από τα βασικά παραδοτέα του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CERF) για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. Το 2023 σηματοδότησε ένα κρίσιμο έτος για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, με την επιτυχή υλοποίηση, τον Μάρτιο του 2023, του σχεδίου στρατηγικής πρώτης γενιάς για ένα CERF για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του έργου «Ορίζων 2020» — υποστηριζόμενο έργο InterConnect.

Ξεκίνησαν επίσης οι προετοιμασίες για την ανάπτυξη του σχεδίου στρατηγικής δεύτερης γενιάς του CERF για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ: Υλοποίηση της υπόσχεσής μας να αναπτύξουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας | Διαμορφώνοντας το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης (europa.eu).

Τελευταίες ειδήσεις

EVENT |
Εναρκτήρια εκδήλωση για τους καταλύτες καινοτομίας της ΕΕ

Τα έργα Innovation Radar Bridge και StepUP Startups θα ξεκινήσουν επίσημα στις 16 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει το ανεκμετάλλευτο επενδυτικό δυναμικό των φορέων καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να υπογραμμίσει την ανάγκη για υποστηρικτικές πολιτικές.

REPORT / STUDY |
Πλαίσιο της ΕΕ για τη ροή δεδομένων και την οικονομική αξία: Επικαιροποίηση μοντελοποίησης και συλλογή δεδομένων

Η μελέτη ανέπτυξε ένα αναλυτικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών το οποίο ποσοτικοποιεί, αναλύει και παρακολουθεί τον όγκο, την οικονομική αξία και την ανάπτυξη των προτύπων ροής δεδομένων υπολογιστικού νέφους.

EVENT |
From Research to Reality – digital solutions for European challenges

The event is dedicated to explore and stimulate the dynamic interplay between cutting-edge research in digital technologies under Horizon Europe and the impactful digitalization initiatives within the Digital Europe Programme.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Βιομηχανικές πλατφόρμες και πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας

Οι ψηφιακές βιομηχανικές πλατφόρμες είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της Ευρώπης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνδέοντας τα δομικά στοιχεία της τεχνολογίας με τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση στρατηγικών για τα δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος και τα άκρα, καθώς και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι καίριας σημασίας για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος.

Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος

Η ΕΕ ηγείται του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα μέσω βασικών πρωτοβουλιών για την έρευνα, την καινοτομία και τις διασυνοριακές υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ψηφιακή ολοκλήρωση.

Βλ. επίσης