Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dlús a chur le Claochlú Digiteach Chóras Fuinnimh na hEorpa

Tá réitigh dhigiteacha idir-inoibritheacha agus oscailte, chomh maith le ceannasacht sonraí, ríthábhachtach do chlaochlú digiteach an chórais fuinnimh.

© iStock

Ní féidir astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55 % ná sciar 45 % d’fhoinsí in-athnuaite a bhaint amach in 2030 ach amháin má tá an córas fuinnimh réidh lena aghaidh. Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, ní mór don Eoraip córas fuinnimh a thógáil atá i bhfad níos cliste agus níos idirghníomhaí ná mar atá faoi láthair.

Ós rud é go meastar go dtiocfaidh méadú thart ar 60 % ar an tomhaltas leictreachais idir seo agus 2030, beidh ar na gréasáin leictreachais sciar mór de chumhacht in-athnuaite athraitheach a chomhtháthú. Ní mór an acmhainneacht giniúna gaoithe agus gréine a mhéadú ó 400 GW in 2022 go 1.000 GW ar a laghad faoi 2030, lena n-áirítear méadú mór foinsí in-athnuaite fuinnimh amach ón gcósta suas le 317 GW, atá le nascadh leis an gcladach.

Dá bhrí sin, ní mór eangacha a chur in oiriúint do chóras leictreachais atá níos díláraithe, níos digitithe agus níos solúbtha ina mbeidh na milliúin grianphainéil ar dhíonta agus pobail fuinnimh áitiúla ag comhroinnt acmhainní.

Tá ríthábhacht ag baint le hinfheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí digiteacha amhail gléasanna IoT agus méadair chliste, nascacht 5G agus 6G, spás sonraí fuinnimh uile-Eorpach arna chumhachtú ag freastalaithe ríomhaireachta néalríomhaireachta, agus cúpla digiteach den chóras leictreachais chun dlús a chur leis an aistriú fuinnimh digiteach agus inbhuanaithe, agus tairbhí á dtabhairt dár saol laethúil ag an am céanna.

Amharc ar chóras fuinnimh comhtháite an Aontais Eorpaigh

Figiúr 1: Córas fuinnimh comhtháite an Aontais amach anseo: sreabhadh fuinnimh idir úsáideoirí agus táirgeoirí, acmhainní agus airgead curtha amú a laghdú ©An tAontas Eorpach; Foinse: Straitéis an Aontais maidir le comhtháthú an chórais fuinnimh (europa.eu)

Tá an digitiú ar siúl cheana féin in earnáil an fhuinnimh, mar atá in go leor tionscal eile. Tá feithiclí leictreacha, painéil ghréine, teaschaidéil, agus go leor gléasanna eile feistithe le teicneolaíochtaí cliste a ghineann sonraí agus a chumasaíonn cianrialú. Meastar go dtiocfaidh fás tapa ar líon na ngaireas gníomhach IoT ar domhan agus go sáróidh siad 25.4 billiún in 2030, agus tá méadair chliste leictreachais ag 51 % de theaghlaigh agus de FBManna uile an Aontais. Treoraíonn beartais dhigiteacha agus fuinnimh an Aontais ar bhealach comhordaithe digitiú chóras fuinnimh na hEorpa, ós rud é nach féidir saincheisteanna amhail idir-inoibritheacht sonraí, slándáil an tsoláthair, cibearshlándáil, príobháideachas agus cosaint tomhaltóirí a fhágáil faoin margadh amháin, agus tá cur chun feidhme iomchuí bunriachtanach.

An córas fuinnimh a dhigitiú — plean gníomhaíochta an Aontais

Chun tacú leis an gclaochlú sin, tá an Coimisiún ag tabhairt faoi shraith gníomhaíochtaí trí thionscnaimh reachtacha, infheistíochtaí agus comhordú leis na Ballstáit.

Sa mheántéarma, éascóidh an digitiú idirghníomhaíochtaí gan uaim i measc gníomhaithe éagsúla, rud a chuirfidh ar chumas tomhaltóirí tairbhe a bhaint as foinsí fuinnimh intíre amhail painéil ghréine agus tuirbíní gaoithe atá faoi úinéireacht an phobail.

Mar shampla, d’fhéadfadh tomhaltóirí páirt a ghlacadh i bpobail fuinnimh agus i scéimeanna comhchoiteanna féintomhaltais, ag baint leasa as a nginiúint painéal gréine féin agus tairbhe a bhaint as leictreachas ar chostas níos ísle ná ceannach ón eangach. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh luchtú déthreoch feithiclí leictreacha acmhainní fuinnimh breise a sholáthar le linn buaicuaireanta.

Liosta gníomhaíochtaí tacaíochta

Fíor 2: Tacaíonn Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (AS CONNECT) le gníomhaíochtaí chun an córas fuinnimh a dhigitiú. © An Coimisiún Eorpach

San fhadtéarma, beidh gá le digitiú chun foirmeacha díláraithe d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú san eangach leictreachais, rud a laghdóidh an spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe agus a luaineacht praghsanna. Leis an gcomhtháthú sin, ní mór aird níos mó a thabhairt ar bhainistiú na heangaí agus ar níos mó solúbthachta eangaí ar an leibhéal áitiúil, rud is féidir a bhaint amach trí thomhaltóirí a ghníomhachtú agus trí bhainistiú níos fearr a dhéanamh ar shócmhainní fuinnimh na dtáirgeoirí is tomhaltóirí.

Beidh rochtain gan uaim ar shonraí gráinneacha maidir le staid na heangaí leictreachais agus sócmhainní na dtáirgeoirí is tomhaltóirí ríthábhachtach chun seirbhísí fuinnimh a sholáthar ach ní féidir é a bhaint amach ach amháin trí uirlisí digiteacha forleathana agus trí bhonneagar comhroinnte sonraí.

Ceann de phríomhspriocanna insoláthartha an Phlean Gníomhaíochta is ea Comhchreat Tagartha Eorpach (CERF) a fhorbairt le haghaidh feidhmeanna coigilte fuinnimh. Ba bhliain ríthábhachtach í 2023 maidir leis an ngníomhaíocht sin a chur chun feidhme, agus thacaigh an treoirphlean den chéad ghlúin le haghaidh CERF d’iarratais coigilte fuinnimh faoi Fhís 2020 — leis an treoirphlean den chéad ghlúin i mí an Mhárta 2023 — tionscadal InterConnect.

Cuireadh tús leis na hullmhúcháin freisin chun treoirphlean an dara glúin de CERF le haghaidh feidhmeanna coigilte fuinnimh a chur chun feidhme, i gcomhthéacs an Chláir DIGITAL. Tá tuilleadh eolais faoin obair seo le fáil anseo: | todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú (europa.eu)

An Nuacht is Déanaí

EVENT |
Seoladh Chatalaíoch Nuálaíochta an Aontais Eorpaigh

Seolfar tionscadail nuálacha Radar Bridge agus Startups StepUP go hoifigiúil sa Bhruiséil an 16 Aibreán. Is é is aidhm don imeacht seo aird a tharraingt ar acmhainneacht infheistíochta neamhshaothraithe nuálaithe arna maoiniú ag an Aontas agus béim a leagan ar an ngá atá le beartais tacaíochta.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Ardáin thionsclaíocha agus píolótaí mórscála

Tá ardáin thionsclaíocha dhigiteacha ríthábhachtach chun an Eoraip a chur chun cinn sa chlaochlú digiteach, trí bhloic thógála teicneolaíochta agus feidhmchláir thionsclaíocha a nascadh.

Léargas níos doimhne

Féach freisin