Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan energiajärjestelmän digitaalisen muutoksen nopeuttaminen

Yhteentoimivat ja avoimet digitaaliset ratkaisut sekä dataomavaraisuus ovat avainasemassa energiajärjestelmän digitaalisessa muutoksessa.

© iStock

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 55 prosenttia ja uusiutuvien energialähteiden osuus on 45 prosenttia vuonna 2030 vain, jos energiajärjestelmä on siihen valmis. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan on rakennettava nykyistä älykkäämpi ja vuorovaikutteisempi energiajärjestelmä.

Koska sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan noin 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, sähköverkoissa on yhdistettävä suuri osa vaihtelevasta uusiutuvasta energiasta. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokapasiteettia on lisättävä 400 gigawatista vuonna 2022 vähintään 1000 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien merellä tuotettavan uusiutuvan energian suuri määrä 317 GW:iin, jotta se voidaan liittää rantaan.

Sen vuoksi verkkojen on mukauduttava hajautetumpaan, digitalisoidumpaan ja joustavampaan sähköjärjestelmään, jossa miljoonat katolla olevat aurinkopaneelit ja paikalliset energiayhteisöt jakavat resursseja.

Investoiminen digitaaliteknologioihin, kuten IoT-laitteisiin ja älykkäisiin mittareihin, 5G- ja 6G-yhteyksiin, yleiseurooppalaiseen energiadata-avaruuteen, jota käyttävät pilvipalvelujen palvelimet, ja sähköjärjestelmän digitaalisiin kaksoset ovat keskeisessä asemassa, jotta voidaan nopeuttaa digitaalista ja kestävää energiasiirtymää ja tuoda samalla etuja jokapäiväiseen elämäämme.

EU:n integroidun energiajärjestelmän visuaalisuus

Kuva 1: Tuleva EU:n yhdennetty energiajärjestelmä: energiavirrat käyttäjien ja tuottajien välillä, tuhlattujen resurssien ja rahan vähentäminen ©Euroopan unioni; Lähde: Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia (europa.eu)

Digitalisaatio on jo käynnissä energia-alalla, kuten monilla muillakin toimialoilla. Sähköajoneuvot, aurinkopaneelit, lämpöpumput ja lukuisat muut laitteet on varustettu älykkäillä teknologioilla, jotka tuottavat dataa ja mahdollistavat kauko-ohjauksen. Aktiivisten esineiden internetin laitteiden määrän odotetaan kasvavan maailmassa nopeasti ja ylittävän 25,4 miljardia vuonna 2030, kun taas 51 prosentilla kaikista kotitalouksista ja pk-yrityksistä EU:ssa on älykkäitä sähkömittareita. EU:n digitaali- ja energiapolitiikat ohjaavat koordinoidusti Euroopan energiajärjestelmän digitalisointia, koska datan yhteentoimivuutta, toimitusvarmuutta, kyberturvallisuutta, yksityisyyttä ja kuluttajansuojaa koskevia kysymyksiä ei voida jättää yksin markkinoille, ja asianmukainen täytäntöönpano on olennaisen tärkeää.

Energiajärjestelmän digitalisointi – EU:n toimintasuunnitelma

Tämän muutoksen tukemiseksi komissio toteuttaa useita toimia lainsäädäntöaloitteiden, investointien ja koordinoinnin avulla jäsenvaltioiden kanssa.

Keskipitkällä aikavälillä digitalisaatio helpottaa saumatonta vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä, jolloin kuluttajat voivat hyötyä kotimaisista energialähteistä, kuten aurinkopaneeleista ja yhteisön omistamista tuuliturbiineista.

Kuluttajat voisivat esimerkiksi osallistua energiayhteisöihin ja kollektiivisiin omaan kulutukseen liittyviin järjestelmiin hyödyntämällä omaa aurinkopaneelin tuotantoaan ja hyötymällä halvemmasta sähköstä kuin ostamalla verkosta. Vastaavasti kaksisuuntainen sähköajoneuvojen lataus voisi tarjota lisäenergiaa ruuhka-aikoina.

Luettelo tukitoimista

Kuva 2: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT) tukee energiajärjestelmän digitalisointia koskevia toimia. © Euroopan komissio

Pitkällä aikavälillä digitalisaatio on välttämätöntä uusiutuvien energialähteiden hajautettujen muotojen integroimiseksi sähköverkkoon, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja niiden hintojen vaihtelua. Integrointi edellyttää, että kiinnitetään enemmän huomiota verkonhallintaan ja lisätään verkon joustavuutta paikallisella tasolla, mikä voidaan saavuttaa aktivoimalla kuluttajia ja parantamalla tuottajakuluttajien energiavarojen hallintaa.

Sähköverkon tilaa ja tuottajakuluttajien omaisuutta koskevien yksityiskohtaisten tietojen saumaton saatavuus on ratkaisevan tärkeää energiapalvelujen toimittamisen kannalta, mutta se voidaan saavuttaa vain laajalle levinneiden digitaalisten välineiden ja yhteisen datainfrastruktuurin avulla.

Yksi toimintasuunnitelman keskeisistä tuloksista on yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CERF) kehittäminen energiansäästösovelluksia varten. Vuosi 2023 oli keskeinen vuosi tämän toimen toteuttamisessa. Maaliskuussa 2023 saatiin onnistuneesti aikaan ensimmäisen sukupolven suunnitelma energiasäästösovelluksia varten Horisontti 2020 -puiteohjelman tuetun InterConnect-hankkeen puitteissa.

Valmistelut aloitettiin myös CERF:n toisen sukupolven suunnitelman käyttöönottamiseksi energiaa säästäviä sovelluksia varten DIGITAL-ohjelman yhteydessä. Lisätietoja tästä työstä saa täältä: Täyttää lupauksemme ottaa käyttöön yhteinen eurooppalainen viitekehys energiaa säästäville sovelluksille | Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muokkaaminen (europa.eu).

Viimeisimmät uutiset

EVENT |
EU:n innovaatiokatalysaattorin lanseeraustapahtuma

Innovation Radar Bridge ja StepUP Startup -hankkeet käynnistyvät virallisesti 16. huhtikuuta Brysselissä. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin EU:n rahoittamien innovoijien käyttämätön investointipotentiaali ja korostaa tukipolitiikkojen tarvetta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Industrial platforms and large-scale pilots

Digital industrial platforms are key to placing Europe ahead in the digital transformation, linking technology building blocks and industrial applications.

Syventävää tietoa

Katso myös