Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Urychlení digitální transformace evropského energetického systému

Interoperabilní a otevřená digitální řešení, jakož i suverenita dat jsou klíčem k digitální transformaci energetického systému.

© iStock

Ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % a dosažení 45 % podílu obnovitelných zdrojů v roce 2030 může dojít pouze tehdy, pokud je na to energetický systém připraven. K dosažení těchto cílů musí Evropa vybudovat energetický systém, který bude mnohem inteligentnější a interaktivnější než dnes.

Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst spotřeby elektřiny přibližně o 60 % do roku 2030, budou muset elektroenergetické sítě integrovat velký podíl variabilní energie z obnovitelných zdrojů. Kapacita výroby energie z větrné energie a solární energie se musí zvýšit ze 400 GW v roce 2022 na nejméně 1 000 GW do roku 2030, včetně velkého nárůstu obnovitelných zdrojů energie na moři až na 317 GW, které mají být připojeny k pobřeží.

Sítě se proto musí přizpůsobit decentralizovanějšímu, digitalizovanému a flexibilnějšímu elektrickému systému s miliony střešních solárních panelů a místními energetickými komunitami, které sdílejí zdroje.

Investice do digitálních technologií, jako jsou zařízení IoT a inteligentní měřiče, připojení 5G a 6G, celoevropský energetický datový prostor poháněný výpočetními servery využívajícími cloudové technologie a digitální dvojčata elektroenergetického systému, mají zásadní význam pro urychlení digitální a udržitelné transformace energetiky a zároveň přinášejí výhody pro náš každodenní život.

Vizuál integrovaného energetického systému Eu

Obrázek 1: Budoucí integrovaný energetický systém EU: energetické toky mezi uživateli a výrobci, snížení plýtvání zdroji a penězi ©Evropská unie; Zdroj: Strategie EU pro integraci energetického systému (europa.eu)

Digitalizace již probíhá v odvětví energetiky, stejně jako v mnoha jiných odvětvích. Elektrická vozidla, solární panely, tepelná čerpadla a mnoho dalších zařízení jsou vybaveny inteligentními technologiemi, které generují data a umožňují dálkové ovládání. Očekává se, že počet aktivních zařízení IoT ve světě rychle poroste a v roce 2030 překročí 25,4 miliardy, zatímco 51 % všech domácností a malých a středních podniků v EU má inteligentní elektroměry. Digitální a energetické politiky EU koordinovaně řídí digitalizaci evropského energetického systému, neboť otázky, jako je interoperabilita dat, bezpečnost dodávek, kybernetická bezpečnost, soukromí a ochrana spotřebitele, nemohou být ponechány pouze na trhu a je nezbytné provést odpovídající provádění.

Digitalizace energetického systému – akční plán EU

Na podporu této transformace provádí Komise řadu opatření prostřednictvím legislativních iniciativ, investic a koordinace s členskými státy.

Ve střednědobém horizontu digitalizace usnadní bezproblémové interakce mezi různými aktéry, což spotřebitelům umožní těžit z domácích zdrojů energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny vlastněné komunitou.

Spotřebitelé by se například mohli podílet na energetických komunitách a kolektivních systémech vlastní spotřeby, přičemž by mohli využívat vlastní výroby solárních panelů a těžit z nižších nákladů na elektřinu než na nákup ze sítě. Stejně tak obousměrné nabíjení elektrických vozidel by mohlo poskytnout dodatečné zdroje energie během špičky.

Seznam podpůrných akcí

Obrázek 2: Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) podporuje opatření pro digitalizaci energetického systému. © Evropská komise

Z dlouhodobého hlediska bude digitalizace nezbytná pro integraci decentralizovaných forem obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě, snížení závislosti na dovážených fosilních palivech a jejich kolísání cen. Tato integrace vyžaduje větší pozornost řízení sítě a větší flexibilitu sítě na místní úrovni, čehož lze dosáhnout aktivací spotřebitelů a lepším řízením energetických aktiv výrobců.

Bezproblémový přístup k podrobným údajům o stavu elektrické sítě a výrobních zařízení bude mít zásadní význam pro poskytování energetických služeb, ale lze jej dosáhnout pouze prostřednictvím rozsáhlých digitálních nástrojů a sdílené datové infrastruktury.

Jedním z klíčových cílů akčního plánu je vytvoření společného evropského referenčního rámce (CERF) pro energeticky úsporné aplikace. Rok 2023 byl klíčovým rokem při provádění této akce, přičemž v březnu 2023 byl úspěšně realizován plán první generace pro CERF pro energeticky úsporné aplikace v rámci programu Horizont 2020 – podporovaný projekt InterConnect.

Byly rovněž zahájeny přípravy na zavedení plánu druhé generace CERF pro energeticky úsporné aplikace v rámci programu DIGITAL. Více podrobností o této práci je k dispozici zde: Splnění našeho slibu zavést společný evropský referenční rámec pro aplikace šetřící energii | Utváření digitální budoucnosti Evropy (europa.eu).

Nejnovější zprávy

AKCE |
Zahajovací akce EU Innovation Catalyst

Projekty Inovační Radar Bridge a StepUP Startups budou oficiálně zahájeny 16. dubna v Bruselu. Cílem této akce je poukázat na nevyužitý investiční potenciál inovátorů financovaných EU a zdůraznit potřebu podpůrných politik.

Související obsah

Souvislosti

Průmyslové platformy a rozsáhlé pilotní projekty

Digitální průmyslové platformy jsou klíčem k tomu, aby Evropa pokročila v digitální transformaci a propojila technologické stavební kameny a průmyslové aplikace.

Hlubší pohled

Viz také