Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

Η ΕΕ θα επιδιώξει ένα ανθρωποκεντρικό, βιώσιμο όραμα για την ψηφιακή κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας για την ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ευρωπαϊκή Ένωση 2021
fix-empty

Η ψηφιακή κοινωνία και οι ψηφιακές τεχνολογίες φέρνουν μαζί τους νέους τρόπους μάθησης, ψυχαγωγίας, εργασίας, εξερεύνησης και εκπλήρωσης των φιλοδοξιών. Προσφέρουν επίσης νέες ελευθερίες και δικαιώματα και δίνουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να προσεγγίσουν πέρα από τις φυσικές κοινότητες, τις γεωγραφικές τοποθεσίες και τις κοινωνικές θέσεις. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας. Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία της στον τομέα της τεχνολογίας και να αναπτύξει νέους κανόνες και τεχνολογίες για την προστασία των πολιτών από τα παραποιημένα προϊόντα, την κλοπή στον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση. Το σημαντικότερο είναι ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα.

πυραμίδα που δείχνει τη σύνδεση των πολιτικών και των πρωτοβουλιών για την ψηφιακή δεκαετία

Η ψηφιακή πυξίδα

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία βασίζεται στην ψηφιακή πυξίδα. Καθορίζει τις ψηφιακές φιλοδοξίες για την επόμενη δεκαετία με τη μορφή σαφών, συγκεκριμένων στόχων. Η ψηφιακή πυξίδα χρησιμοποιεί τα 4 σημεία της πυξίδας για να προσδιορίσει τους κύριους στόχους:

  1. έναν πληθυσμό με ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης στον ψηφιακό τομέα·
  2. ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές·
  3. ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων·
  4. ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στόχοι: 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ, 80 % ενήλικες με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, συνδεσιμότητα Gigabit για όλους, 5G παντού, διπλό μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή ημιαγωγών, 10 000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι ακρών, πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση, 75 % των εταιρειών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη/σύννεφο/μεγάλα δεδομένα, ανάπτυξη επεκτάσεων και χρηματοδότηση για την καινοτομία, πάνω από 90 % ΜΜΕ με βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, 100 % διαδικτυακές βασικές δημόσιες υπηρεσίες, 100 % διαθεσιμότητα ιατρικών αρχείων στο διαδίκτυο, 80 % πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ταυτότητα

Οι βασικοί τομείς πολιτικής για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων αυτών περιλαμβάνουν το υπολογιστικό νέφος, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές ταυτότητες, τα δεδομένα και τη συνδεσιμότητα.

Η ψηφιακή πυξίδα μπορεί επίσης να στηρίξει την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βοηθώντας την Ευρώπη να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία  

Το πρόγραμμα πολιτικής: η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία δημιουργεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων και στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης που ορίζονται στην ψηφιακή πυξίδα για το 2030.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν πορείες σε επίπεδο ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου για κάθε στόχο. Με τη σειρά τους, τα κράτη μέλη προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας, περιγράφοντας τις εθνικές τους πορείες και δράσεις για την επίτευξη των σκοπών και των επιδιώξεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων ρυθμιστικών μέτρων και επενδύσεων.

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου που οδηγεί στο 2030, η Επιτροπή θα αναπτύξει πορείες σε επίπεδο ΕΕ για κάθε στόχο από κοινού με τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν εθνικές πορείες και στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη των στόχων Ο κύκλος συνεργασίας: Παρακολούθηση της προόδου με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) Αξιολόγηση της προόδου και παροχή συστάσεων στα κράτη μέλη στην έκθεση σχετικά με την κατάσταση της συμμετοχής της Επιτροπής Ψηφιακής Δεκαετίας σε διάλογο συνεργασίας για τον εντοπισμό αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες πορείες Προσαρμογή των στρατηγικών χαρτών πορείας των κρατών μελών για την προσαρμογή των προγραμματισμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προόδου μέσω κοινών δεσμεύσεων, καθώς και μέσω πολυκρατικών έργων και δράσεων σε επίπεδο ΕΕ

Ενόψει της προετοιμασίας της πρότασης για το πρόγραμμα πολιτικής: μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, η Επιτροπή διεξήγαγε στοχευμένη διαβούλευση. Η συνοπτική έκθεση προβαίνει σε απολογισμό των συνεισφορών και παρουσιάζει προκαταρκτικές τάσεις.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα πολιτικής

Τηλεφόρτωση του ενημερωτικού δελτίου

Τηλεφόρτωση του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Πολυκρατικά έργα

Τα πολυκρατικά έργα είναι έργα μεγάλης κλίμακας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συνενωθούν και να συγκεντρώσουν πόρους για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων τις οποίες δεν θα ήταν σε θέση να αναπτύξουν μόνα τους.

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει έναν αρχικό κατάλογο τομέων για πολυκρατικά έργα και μπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο, εάν χρειάζεται, με βάση την ετήσια παρακολούθηση της προόδου.

κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων, blockchain, επεξεργαστές χαμηλής ισχύος, πανευρωπαϊκή ανάπτυξη διαδρόμων 5G, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ασφαλής κβαντική υποδομή και το δίκτυο κέντρων κυβερνοασφάλειας, ψηφιακή δημόσια διοίκηση, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας ή συμπράξεις υψηλής τεχνολογίας για ψηφιακές δεξιότητες

Τα πολυκρατικά έργα θα πρέπει να συγκεντρώνουν επενδύσεις από χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και από τα κράτη μέλη. Άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μπορούν να επενδύουν στα έργα, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν, να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν πολυκρατικά έργα. Για τη δημιουργία ενός πολυκρατικού έργου όπου δεν υπάρχει άλλο νομικό μέσο, το πρόγραμμα πολιτικής προβλέπει μια νέα νομική δομή, την ευρωπαϊκή κοινοπραξία ψηφιακών υποδομών (EDIC), η οποία θα επιτρέψει την ταχεία και ευέλικτη εφαρμογή.

Ψηφιακά δικαιώματα και αρχές

Η δήλωση για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές υπεγράφη στο υψηλότερο επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Διακήρυξη καλύπτει βασικά δικαιώματα και αρχές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαμορφώνεται γύρω από 6 κεφάλαια:

  1. να θέσει τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού·
  2. στήριξη της αλληλεγγύης και της ένταξης·
  3. διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής στο διαδίκτυο·
  4. προώθηση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο·
  5. αύξηση της ασφάλειας, της προστασίας και της ενδυνάμωσης των ατόμων·
  6. προώθηση της βιωσιμότητας του ψηφιακού μέλλοντος.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ξεκινά ο πρώτος κύκλος συνεργασίας και παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για το 2030

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, έχει τεθεί σε ισχύ.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακά δικαιώματα και αρχές: Οι Πρόεδροι της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπογράφουν την Ευρωπαϊκή Δήλωση

Σήμερα, οι εργασίες της ΕΕ για το «ψηφιακό DNA» — την ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές- κορυφώθηκαν: στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε το κείμενο μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Roberta Metsola και την Πρωθυπουργό της Τσεχίας κ. Petr Fiala για την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

EVENT |
Σύνδεση Πανεπιστημίου: Πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030 — Η μελλοντική πορεία

Στόχος της συνόδου αυτής είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030 στο ευρύ κοινό, επηρεάζοντας τους στόχους, τις κύριες συνιστώσες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους φορείς του ευρωπαϊκού ψηφιακού οικοσυστήματος.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στα ευρυζωνικά δίκτυα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων η Επιτροπή θα αξιολογεί τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη για τη στήριξη της ανάπτυξης και της αφομοίωσης ευρυζωνικών δικτύων στην ΕΕ.

Related Content

Dig deeper

Πρεσβευτές DigitalEU

Οι Πρεσβευτές DigitalEU φέρνουν σε επαφή δημοσιογράφους, συντάκτες και influencers, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών και τεχνολογικών θεμάτων.

Στοιχεία της ψηφιακής πυξίδας

Ψηφιακές δεξιότητες

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων...

Στήριξη της βιομηχανίας

Η ΕΕ στηρίζει την προσαρμογή στον ψηφιακό κόσμο επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ευρώπη, συντονίζοντας...

Connectivity

The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της...

Δεδομένα

Τα δεδομένα βρίσκονται παντού και ο όγκος τους αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό. Η Επιτροπή έχει...

Προηγμένη υπολογιστική

Οι επενδύσεις της ΕΕ στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σε τεχνολογίες υπολογιστικής θα...

Διεθνείς σχέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με χώρες ανά τον κόσμο και διεθνείς οργανισμούς για να εξασφαλίσει...