Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Digitální dekáda Evropy

EU bude usilovat o udržitelnou vizi digitální společnosti zaměřenou na člověka během celého digitálního desetiletí s cílem posílit postavení občanů a podniků.

Evropská unie 2021
fix-empty

Digitální společnost a digitální technologie s sebou přinášejí nové způsoby, jak se učit, bavit se, pracovat, zkoumat a plnit ambice. Přinášejí také nové svobody a práva a dávají občanům EU příležitost oslovit se mimo fyzické komunity, zeměpisná místa a sociální postavení. 

S digitální transformací však stále existuje mnoho výzev, které je třeba řešit během digitálního desetiletí. EU musí zvýšit svou strategickou autonomii v oblasti technologií a vypracovat nová pravidla a technologie na ochranu občanů před padělanými výrobky, kybernetickými krádežemi a dezinformacemi. A co je nejdůležitější, EU musí řešit digitální propast.

pyramida znázorňující propojení politik a iniciativ digitálního desetiletí

Digitální kompas

Program Digitální dekády je založen na digitálním kompasu. Stanoví digitální ambice pro příští desetiletí v podobě jasných a konkrétních cílů. Digitální kompas využívá 4 body kompasu k určení hlavních cílů:

  1. digitálně kvalifikované obyvatelstvo a vysoce kvalifikovaní digitální odborníci;
  2. bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury;
  3. digitální transformace podniků;
  4. digitalizace veřejných služeb.

Cíle: 20 milionů odborníků na IKT, 80 % dospělých se základními digitálními dovednostmi, gigabitové připojení pro všechny, 5G všude, dvojnásobný podíl EU na celosvětové výrobě polovodičů, 10 000 uzlů s klimaticky neutrálními hranami, první počítač s kvantovým zrychlením, 75 % společností využívajících AI/cloud/big data, růstový růst a financování inovací, více než 90 % malých a středních podniků se základní digitální intenzitou, 100 % klíčových on-line veřejných služeb, 100 % dostupnost lékařských záznamů online, 80 % občanů využívajících elektronickou identifikaci

Mezi klíčové oblasti politiky, které mají zajistit splnění těchto cílů, patří cloud computing, umělá inteligence, digitální identity, data a konektivita.

Digitální kompas může rovněž podpořit EU při plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a pomoci Evropě dosáhnout jejího cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 %.

Přečtěte si tiskovou zprávu o sdělení.

Program politiky: cesta k digitální dekádě  

Program politiky: cesta k digitálnímu desetiletí stanoví mechanismus monitorování a spolupráce s cílem dosáhnout společných cílů a cílů evropské digitální transformace stanovených v digitálním kompasu 2030.

Komise a členské státy budou spolupracovat na vypracování trajektorií na úrovni EU za účelem sledování pokroku u každého cíle. Členské státy zase navrhnou vnitrostátní strategické plány, v nichž nastíní své vnitrostátní trajektorie a opatření k dosažení cílů, včetně plánovaných regulačních opatření a investic.

Cyklus spolupráce Za účelem sledování a hodnocení pokroku vedoucího do roku 2030 vypracuje Komise společně s členskými státy trajektorie na úrovni EU pro každý cíl. Členské státy poté navrhnou vnitrostátní trajektorie a strategické plány k dosažení cílů Cyklus spolupráce: Sledovat pokrok na základě indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) Vyhodnocovat pokrok a poskytovat členským státům doporučení ve zprávě o stavu digitální dekády zapojení do kooperativního dialogu s cílem určit odchylky od předpokládaných trajektorií Upravit strategické plány členských států s cílem přizpůsobit plánovaná opatření na vnitrostátní úrovni Řešení nedostatečného pokroku prostřednictvím společných závazků, jakož i prostřednictvím projektů a opatření pro více zemí na úrovni EU

S ohledem na přípravu návrhu programu politiky: na cestě k digitálnímu desetiletí provedla Komise cílenou konzultaci. Souhrnná zpráva hodnotí příspěvky a prezentuje předběžné trendy.

Více informací o politickém programu

Stáhněte si informační přehled

Stáhněte si pracovní dokument útvarů Komise

Projekty pro více zemí

Projekty pro více zemí jsou rozsáhlé projekty, které mohou přispět k dosažení cílů digitálního desetiletí. Umožní členským státům, aby se spojily a spojily zdroje k budování digitálních kapacit, které by samy nebyly schopny rozvíjet.

Komise určila počáteční seznam oblastí pro projekty ve více zemích a může tento seznam v případě potřeby aktualizovat na základě ročního monitorování pokroku.

společná datová infrastruktura a služby, blockchain, nízkoenergetické procesory, celoevropské zavádění koridorů 5G, vysoce výkonná výpočetní technika, bezpečná kvantová infrastruktura a síť center kybernetické bezpečnosti, digitální veřejná správa, centra pro digitální inovace nebo partnerství v oblasti špičkových technologií pro digitální dovednosti

Projekty zahrnující více zemí by měly sdružovat investice z finančních zdrojů EU, a to i z Nástroje pro oživení a odolnost, jakož i z členských států. Jiné veřejné a soukromé subjekty mohou případně do projektů investovat.

Komise pomůže členským státům určit, založit a realizovat projekty pro více zemí. Pro vytvoření projektu pro více zemí, kde neexistuje žádný jiný právní nástroj, předpokládá program politiky novou právní strukturu, konsorcium evropské digitální infrastruktury (EDIC), která umožní rychlé a pružné provádění.

Digitální práva a zásady

V lednu 2022 navrhla Komise prohlášení o digitálních právech a zásadách. Návrh prohlášení se zabývá klíčovými právy a zásadami digitální transformace. Skládá se z 6 kapitol:

  1. postavení lidí a jejich práv v centru digitální transformace;
  2. podpora solidarity a začleňování;
  3. zajištění svobody volby on-line;
  4. podpora účasti na digitálním veřejném prostoru;
  5. zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců;
  6. podpora udržitelnosti digitální budoucnosti.

Evropský parlament a Rada projednají návrh prohlášení a schválí jej na nejvyšší úrovni slavnostním podpisem.

Přihlaste se k nejnovějším novinkám na toto téma a více

Nejnovější zprávy

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Jak dostát vizi DFI v praxi

Nyní jsou k dispozici zprávy ze seminářů DFI se zapojením mnoha zúčastněných stran. Diskutují o čtyřech zásadách prohlášení a o tom, jak naplnit vizi DFI.

AKCE |
Evropský seminář zúčastněných stran pro sledování 5G – 5G v digitální dekádě

Tento seminář bude příležitostí k přezkoumání hlavních zjištění čtvrtého roku činnosti Střediska pro sledování 5G a k výměně názorů na současný stav zavádění sítí 5G, jakož i nejnovější trendy na trhu a celosvětový vývoj. Rovněž zhodnotí, kde se nacházíme v Evropě, pokud jde o cíle akčního plánu 5G a strategie pro digitální dekádu.

Související obsah

Hlubší pohled

Velvyslanci DigitalEU

Velvyslanci DigitalEU sdružují novináře, redaktory a influencery, kteří působí v oblasti digitálních a technologických témat.

Komponenty digitálního kompasu

Digitální dovednosti

EU vypracovala řadu politik a iniciativ na zlepšení digitálních dovedností pracovní síly i...

Podpora průmyslu

EU podporuje podniky v celé Evropě v tom, aby se přizpůsobily digitálnímu světu, a to koordinací...

Konektivita

Cílem EU je, aby Evropa byla do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem.

Důvěryhodné služby

EU zavedla pravidla pro posílení důvěryhodných služeb a zajištění toho, aby naše online činnost byla...

Umělá inteligence

Cílem EU je vybudovat důvěryhodnou umělou inteligenci, která na první místo staví člověka.

Data

Data jsou všude a jejich objem roste bezprecedentním tempem. Komise vypracovala Evropskou strategii...

Mezinárodní vztahy

Evropská unie spolupracuje se zeměmi po celém světě a s mezinárodními organizacemi s cílem zajistit...