Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan digitaalinen vuosikymmen

EU tavoittelee ihmiskeskeistä ja kestävää digitaalista yhteiskuntaa koskevaa visiota koko digitaalisen vuosikymmenen ajan kansalaisten ja yritysten voimaannuttamiseksi.

Euroopan unioni 2021
fix-empty

Digitaalinen yhteiskunta ja digitaaliteknologia tuovat mukanaan uusia tapoja oppia, viihdyttää, työskennellä, tutkia ja täyttää tavoitteita. Ne tuovat myös uusia vapauksia ja oikeuksia ja antavat EU:n kansalaisille mahdollisuuden tavoittaa fyysisiä yhteisöjä, maantieteellisiä paikkoja ja sosiaalisia asemia.

Digitalisaatioon liittyy kuitenkin edelleen monia haasteita. Digitaalisen maailman olisi perustuttava eurooppalaisiin arvoihin – jossa ketään ei jätetä jälkeen, kaikki nauttivat vapaudesta, suojelusta ja oikeudenmukaisuudesta. Euroopan digitaalinen vuosikymmen on paikka, jossa kaikilla on taidot käyttää jokapäiväistä teknologiaa. Jopa pienyritykset käyttävät teknologiaa tehdäkseen parempia liiketoimintapäätöksiä, ollakseen vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa tai parantaakseen osaa liiketoiminnastaan. Yhteydet tavoittavat kylissä, vuorilla ja syrjäisillä alueilla asuvat ihmiset, jotta kaikki voivat tavoittaa verkkomahdollisuuksia ja osallistua digitaalisen yhteiskunnan hyötyihin. Keskeiset julkiset palvelut ja hallinnolliset menettelyt ovat verkossa kansalaisten ja yritysten helpottamiseksi.

Digitaalinen vuosikymmen on kattava kehys, joka ohjaa kaikkia digitaaliseen toimintaan liittyviä toimia. Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteena on varmistaa kaikki teknologia- ja innovaatiotyön osa-alueet ihmisille.

Digitaalisen vuosikymmenen puitteisiin kuuluvat digitaalista vuosikymmentä koskeva politiikkaohjelma, digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet, tavoitteet, useita maita koskevat hankkeet sekä digitaalisen vuosikymmenen oikeudet ja periaatteet:

 • Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet ovat mitattavissa olevia tavoitteita kullakin neljällä osa-alueella: yhteenliitettävyys, digitaaliset taidot, digitaalinen liiketoiminta ja digitaaliset julkiset palvelut.
 • Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet ohjaavat jäsenvaltioiden toimia. Komissio tiedottaa jäsenvaltioiden toimista vuosikertomuksessa.
 • Digitaalista vuosikymmentä koskeva politiikkaohjelma antaa ja jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä digitaalista vuosikymmentä koskevien tavoitteiden ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä säädetään mekanismista, jolla seurataan edistymistä vuoteen 2030 mennessä. Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen, jossa arvioidaan saavutettua edistystä.
 • Usean maan hankkeet antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden yhdistää investointeja ja käynnistää laajamittaisia rajat ylittäviä hankkeita.
 • Digitaalisen vuosikymmenen oikeudet ja periaatteet heijastavat EU:n arvoja, joita on kunnioitettava digitaalisessa maailmassa.

pyramidi, joka osoittaa digitaalisen vuosikymmenen politiikkojen ja aloitteiden yhteyttä

Digitaaliset taidot

Digitaalista vuosikymmentä koskeva politiikkaohjelma perustuu digitaaliseen kompassiin. Siinä asetetaan digitaalisia tavoitteita seuraavalle vuosikymmenelle selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden muodossa. Digitaalinen kompassi käyttää kompassin neljää pistettä tunnistaakseen tärkeimmät tavoitteet:

 1. digitaalisesti osaava väestö ja korkeasti koulutetut digitaalialan ammattilaiset;
 2. turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit;
 3. yritysten digitalisaatio;
 4. julkisten palvelujen digitalisointi.

tavoitteet

 

 

Tavoitteidenohella digitaalista vuosikymmentä koskevilla tavoitteilla varmistetaan, että digitaalinen muutos Euroopassa hyödyttää kaikkia ihmisiä. Tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Turvallinen ja turvallinen digitaalinen maailma
 • Jokainen voi osallistua digitaalisiin mahdollisuuksiin/kukaan ei jää jälkeen
 • Pienyrityksillä ja teollisuudella on pääsy tietoihin
 • Startup-yrityksillä ja pk-yrityksillä on pääsy digitaaliseen teknologiaan
 • Innovatiiviset infrastruktuurit konvergoituvat yhteistyöhön
 • Pk-yritykset voivat kilpailla digitaalisessa maailmassa oikeudenmukaisin ehdoin
 • Julkiset palvelut ovat helposti saatavilla verkossa
 • Tutkimus keskittyy kestävien, energia- ja resurssitehokkaiden innovaatioiden vaikutusten kehittämiseen ja mittaamiseen.
 • Kaikki organisaatiot voivat varmistaa kyberturvallisuuden

Matkalla kohti digitaalista vuosikymmentä jäsenvaltiot raportoivat komissiolle suunnitelluista toimista, joilla tuetaan määriteltyjä tavoitteita.

Nämä tavoitteet ja periaatteet ohjaavat jokomission toimia ja politiikkoja digitaalialalla. Koska meillä on yhä enemmän innovaatioita, digitaalista vuosikymmentä koskevalla kehyksellä varmistetaan, että digitaalista muutosta koskeva eurooppalainen visio on selkeä ja että kaikki tulevat toimet kaikkialla Euroopassa tukevat laajalti.

Poliittinen ohjelma: edistyksen mittaaminen

Digitaalista vuosikymmentä koskevassa toimintapoliittisessa ohjelmassa 2030 perustetaan seuranta- ja yhteistyömekanismi Euroopan digitalisaatiota koskevien yhteisten tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintapoliittisen ohjelman ensimmäisenävaiheena komissio määrittelee keskeiset tulosindikaattorit eli keskeiset edistymisindikaattorit täytäntöönpanosäädöksessä. Keskeiset tulosindikaattorit perustuvat nykyiseen DESI-harjoitukseen, jossa mitataan Euroopan digitalisaation tilaa vuosittain. Tämän jälkeen komissio tekee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä kehittääkseen EU:n tason kehityskulkuja arvioidakseen, riittääkö kunkin tavoitteen osalta saavutettu edistyminen vuoden 2030 arvojen saavuttamiseen. Komissio julkaisee vuosittain digitaalisen vuosikymmenen tilannetta koskevan kertomuksen, jossa se mittaa ja arvioi edistymistä kohti EU:n tason kehityskulkuja ja digitaalista vuosikymmentä koskevia lopullisia tavoitteita ja suosittaa tarvittaessa lisätoimia ja -toimia. Ensimmäinen digitaalisen vuosikymmenen tilanneraportti julkaistaan vuonna 2023.

Kukin jäsenvaltio määrittelee omat kansalliset kehityskulkunsa, jotka ovat tarpeen EU:n yhteisten kehityskulkujen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansalliset kehityspolut määritellään ensimmäisissä kansallisissa etenemissuunnitelmissa, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle. Jäsenvaltiot tarkastelevat ja tarkistavat kansallisia etenemissuunnitelmiaan kahden vuoden välein tiedottaakseen suunnitelluista toimista, toimenpiteistä ja investoinneista, joita ne aikovat toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

toimintaohjelman yhteistyösykli

Useita maita koskevat hankkeet

Usean maan hankkeet ovat laajamittaisia hankkeita, joilla voidaan edistää digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamista. Niiden avulla jäsenvaltiot voivat koota yhteen ja yhdistää resursseja sellaisten digitaalisten valmiuksien kehittämiseksi, joita ne eivät pystyisi kehittämään yksin.

Komissio on yksilöinyt alustavan luettelon usean maan hankkeita koskevista alueista ja voi tarvittaessa päivittää luetteloa vuotuisen edistymisen seurannan perusteella.

yhteinen datainfrastruktuuri ja -palvelut, lohkoketju, pientehoprosessorit, 5G-käytävien yleiseurooppalainen käyttöönotto, suurteholaskenta, turvallinen kvanttiinfrastruktuuri ja kyberturvallisuuskeskusten verkosto, digitaalinen julkishallinto, digitaali-innovaatiokeskittymät tai digitaalisia taitoja koskevat korkean teknologian kumppanuudet

Useita maita koskevissa hankkeissa olisi yhdistettävä investointeja EU:n rahoitusvaroista, myös elpymis- ja palautumistukivälineestä, sekä jäsenvaltioista. Muut julkiset ja yksityiset tahot voivat tarvittaessa investoida hankkeisiin.

Komissio auttaa jäsenvaltioita kartoittamaan, perustamaan ja toteuttamaan useita maita koskevia hankkeita. Toimintapoliittisessa ohjelmassa suunnitellaan uutta oikeudellista rakennetta eli eurooppalaista digitaalista infrastruktuurikonsortiota (EDIC), joka mahdollistaa nopean ja joustavan täytäntöönpanon.

Digitaaliset oikeudet ja periaatteet

Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto allekirjoittivat korkeimmalla tasolla julistuksen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista. Julistus kattaa digitalisaation keskeiset oikeudet ja periaatteet. Se on muotoiltu noin 6 lukua:

 1. ihmisten ja heidän oikeuksiensa asettaminen digitaalisen muutoksen keskiöön;
 2. solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen;
 3. varmistetaan valinnanvapaus verkossa;
 4. edistetään osallistumista digitaaliseen julkiseen tilaan;
 5. yksilöiden turvallisuuden, turvatoimien ja voimaannuttamisen lisääminen;
 6. digitaalisen tulevaisuuden kestävyyden edistäminen

Viimeisimmät uutiset

NEWS ARTICLE |
Tutkimus datakeskusten ja energiajärjestelmien välisistä synergioista

Uudessa tutkimuksessa datakeskuksesta ja energiajärjestelmien synergiasta (DCESS) analysoidaan, miten paikalliset energiajärjestelmät voivat käyttää datakeskuksen toiminnasta syntyvää hukkalämpöä ja -vettä. Tutkimuksen toteuttavat toimeksisaajat pyytävät nyt sidosryhmiltä palautetta ja muuta palautetta.

Aiheeseen liittyvää

Syventävää tietoa

DigitalEU-lähettiläät

DigitalEU-lähettiläät kokoavat yhteen toimittajia, toimittajia ja vaikuttajia, jotka toimivat digitaali- ja teknologia-alalla.

Digitaalisen kompassin komponentit

Digitaaliset taidot

EU on kehittänyt useita toimia ja aloitteita digitaalisten taitojen lisäämiseksi niin työvoiman kuin...

Teollisuuden tukeminen

EU tukee yrityksiä kaikkialla Euroopassa mukautumisessa digimaailmaan koordinoimalla aloitteita...

Verkkoyhteydet

EU pyrkii siihen, että Eurooppa olisi yhteenliitetyin maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että...

Tekoäly

EU:n tavoitteena on rakentaa luotettavaa tekoälyä, jossa ihminen on etusijalla.

Data

Dataa on kaikkialla, ja sen määrä kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Komissio on kehittänyt...

Suurteholaskenta

Suurteholaskentaan ja laskentateknologioihin tehtyjen EU:n investointien ansiosta Eurooppa voi...

Kansainväliset suhteet

Euroopan unioni tekee maailmanlaajuista yhteistyötä eri maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa...