Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālā desmitgade

Visā digitālajā desmitgadē ES īstenos uz cilvēku vērstu, ilgtspējīgu redzējumu par digitālo sabiedrību, lai dotu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Eiropas Savienība 2021
fix-empty

Digitālā sabiedrība un digitālās tehnoloģijas sniedz viņiem jaunus veidus, kā mācīties, izklaidēt, strādāt, izpētīt un īstenot ambīcijas. Tie arī rada jaunas brīvības un tiesības un dod ES pilsoņiem iespēju sasniegt ne tikai fiziskās kopienas, ģeogrāfiskās atrašanās vietas un sociālo stāvokli.

Tomēr joprojām ir daudz problēmu, kas saistītas ar digitālo pārveidi. Digitālās pasaules pamatā vajadzētu būt Eiropas vērtībām — kur neviens netiek atstāts novārtā, ikvienam ir brīvība, aizsardzība un taisnīgums. Eiropas digitālā desmitgade ir vieta, kur ikvienam ir prasmes izmantot ikdienas tehnoloģijas. Pat mazie uzņēmumi izmanto tehnoloģijas, lai pieņemtu labākus biznesa lēmumus, mijiedarbotos ar saviem klientiem vai uzlabotu daļu no savas uzņēmējdarbības. Savienojamība sasniedz ciematos, kalnos un attālos apgabalos dzīvojošus cilvēkus, lai ikviens varētu izmantot tiešsaistes iespējas un izmantot digitālās sabiedrības sniegtās priekšrocības. Svarīgākie sabiedriskie pakalpojumi un administratīvās procedūras iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejami tiešsaistē.

Digitālā desmitgade ir visaptverošs satvars, kas virzīs visas darbības, kas saistītas ar digitālo jomu. Digitālās desmitgades mērķis ir nodrošināt, lai cilvēkiem būtu visi tehnoloģiju un inovācijas aspekti.

Digitālās desmitgades satvars ietver Digitālās desmitgades politikas programmu, digitālās desmitgades mērķus, mērķus, daudzvalstu projektus un digitālās desmitgades tiesības un principus:

 • Digitālās desmitgades mērķi ir izmērāmi mērķi katrā no četrām jomām: savienojamība, digitālās prasmes, digitālā uzņēmējdarbība un digitālie publiskie pakalpojumi.
 • Dalībvalstu rīcību virzīs digitālās desmitgades mērķi. Komisija informēs par dalībvalstu darbībām gada ziņojumā.
 • Digitālās desmitgades politikas programma ļaus ES un dalībvalstīm sadarboties, lai sasniegtu digitālās desmitgades mērķus un tās mērķus. Tajā ir noteikts mehānisms, lai uzraudzītu progresu virzībā uz 2030. gadu. Katru gadu Komisija publicēs ziņojumu, kurā izvērtēs gūtos panākumus.
 • Daudzvalstu projekti ļaus dalībvalstīm apvienot ieguldījumus un uzsākt liela mēroga pārrobežu projektus.
 • Digitālās desmitgades tiesības un principi atspoguļo ES vērtības, kas digitālajā pasaulē ir jāievēro.

piramīda, kas parāda digitālās desmitgades politikas un iniciatīvu saikni

Digitālās prasmes

Digitālās desmitgades politikas programmas pamatā ir digitālais kompass. Tajā ir izklāstīti digitālie mērķi nākamajai desmitgadei skaidru un konkrētu mērķu veidā. Digitālais kompass izmanto kompasa 4 punktus, lai noteiktu galvenos mērķus:

 1. digitāli kvalificēti iedzīvotāji un augsti kvalificēti digitālie speciālisti;
 2. droša un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra;
 3. uzņēmumu digitālā pārveide;
 4. sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija.

mērķapjomi

 

 

Līdztekus mērķrādītājiem digitālās desmitgades mērķi nodrošinās, ka digitālā pārveide Eiropā sniedz labumu visiem cilvēkiem. Mērķus var apkopot šādi:

 • Droša un droša digitālā pasaule
 • Ikviens var piedalīties digitālajās iespējās/neviens netiek atstāts novārtā
 • Mazajiem uzņēmumiem un rūpniecībai ir piekļuve datiem
 • Jaunuzņēmumiem un MVU ir piekļuve digitālajām tehnoloģijām
 • Inovatīvas infrastruktūras apvienojas, lai sadarbotos
 • MVU var konkurēt digitālajā pasaulē ar taisnīgiem nosacījumiem
 • Publiskie pakalpojumi ir viegli pieejami tiešsaistē
 • Pētniecība ir vērsta uz ilgtspējīgu, energoefektīvu un resursefektīvu inovāciju izstrādi unnovērtēšanu.
 • Visas organizācijas var nodrošināt kiberdrošību

Ceļā uz digitālo desmitgadi dalībvalstis ziņos Komisijai par plānotajām darbībām, ar kurām tiek atbalstīti noteiktie mērķi.

Šie mērķi un principi jau ir balstīti uzKomisijas darbībām un politikas virzieniem digitālajā jomā. Tā kā mums būs arvien vairāk inovāciju, digitālās desmitgades satvars nodrošinās, ka Eiropas redzējums par digitālo pārveidi ir skaidrs un plaši atbalstīts visās turpmākajās darbībās visā Eiropā.

Politikas programma: progresa mērīšana

Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam ir izveidots uzraudzības un sadarbības mehānisms, lai sasniegtu Eiropas digitālās pārveides kopīgos mērķus un mērķrādītājus.

Kā pirmo soli saskaņā ar politikas programmu Komisija īstenošanas aktā noteiks galvenos snieguma rādītājus, t. i., galvenos progresa rādītājus. Galvenie darbības rādītāji būs balstīti uz pašreizējo DESI uzdevumu, kurā katru gadu tiek mērīts digitālās pārveides stāvoklis Eiropā. Tad Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sadarbosies, lai izstrādātu ES līmeņa trajektorijas, lai novērtētu, vai attiecībā uz katru mērķrādītāju novērotais progress ir pietiekams, lai sasniegtu 2030. gada vērtības. Katru gadu Komisija publicēs ziņojumu par stāvokli digitālajā desmitgadē, kurā tā novērtēs un novērtēs progresu virzībā uz ES līmeņa trajektorijām un galīgajiem digitālās desmitgades mērķiem un vajadzības gadījumā ieteiks turpmākas darbības un centienus. Pirmais ziņojums par digitālās desmitgades stāvokli tiks publicēts 2023. gadā.

Katra dalībvalsts noteiks savas nacionālās trajektorijas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu kopīgās ES trajektorijas un mērķus. Valstu trajektorijas tiks definētas pirmajos valstu ceļvežos, ko dalībvalstis iesniegs Komisijai. Dalībvalstis reizi divos gados pārskatīs un pārskatīs savus valsts ceļvežus, lai informētu par plānotajām darbībām, pasākumiem un ieguldījumiem, ko tās veiks, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus.

 

politikas programmas sadarbības cikls

Daudzvalstu projekti

Daudzvalstu projekti ir liela mēroga projekti, kas var palīdzēt sasniegt digitālās desmitgades mērķus. Tie ļaus dalībvalstīm apvienoties un apvienot resursus, lai veidotu digitālās spējas, kuras tās pašas nevarētu attīstīt.

Komisija ir noteikusi sākotnēju daudzvalstu projektu jomu sarakstu un vajadzības gadījumā var atjaunināt sarakstu, pamatojoties uz ikgadējo progresa uzraudzību.

kopīga datu infrastruktūra un pakalpojumi, blokķēde, mazjaudas procesori, 5G koridoru izvēršana visā Eiropā, augstas veiktspējas datošana, droša kvantu infrastruktūra un kiberdrošības centru tīkls, digitālā publiskā pārvalde, digitālās inovācijas centri vai augsto tehnoloģiju partnerības digitālo prasmju jomā

Daudzvalstu projektos būtu jāapvieno investīcijas no ES finansējuma resursiem, tostarp no Atveseļošanas un noturības mehānisma, kā arī no dalībvalstīm. Attiecīgos gadījumos projektos var ieguldīt arī citas publiskas un privātas struktūras.

Komisija palīdzēs dalībvalstīm apzināt, izveidot un īstenot daudzvalstu projektus. Lai izveidotu daudzvalstu projektu, kurā nav cita juridiska instrumenta, politikas programma paredz jaunu juridisko struktūru — Eiropas digitālās infrastruktūras konsorciju (EDIC), kas nodrošinās ātru un elastīgu īstenošanu.

Digitālās tiesības un principi

Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem visaugstākajā līmenī parakstīja Eiropas Komisija, Parlaments un Padome. Deklarācija aptver digitālās pārveides galvenās tiesības un principus. Tas ir veidots ap 6 nodaļām:

 1. cilvēku un viņu tiesību izvirzīšana digitālās pārveides centrā;
 2. atbalstīt solidaritāti un iekļautību;
 3. nodrošināt izvēles brīvību tiešsaistē;
 4. veicināt dalību digitālajā publiskajā telpā;
 5. palielināt personu drošumu, drošību un iespēju nodrošināšanu;
 6. digitālās nākotnes ilgtspējas veicināšana

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

DigitalEU vēstnieki

DigitalEU vēstnieki apvieno žurnālistus, redaktorus un ietekmētājus, kas aktīvi darbojas digitālo un tehnoloģiju tēmu jomā.

Digitālā kompasa komponenti

Digitālās prasmes

ES ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot gan darbaspēka, gan...

Savienojamība

ES mērķis ir panākt, lai Eiropa līdz 2030. gadam kļūtu par vissavienotāko pasaules daļu.

Uzticamības pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu, ka mūsu...

Dati

Dati ir it visur, un to apjoms pieaug nepieredzētā tempā. Komisija ir izstrādājusi Eiropas Datu...

Progresīvā datošana

ES investīcijas augstas veiktspējas datošanā un datošanas tehnoloģijās ļaus Eiropai digitālajā...