Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalno desetljeće Europe

EU nastoji ostvariti antropocentričnu i održivu viziju digitalnog društva tijekom digitalnog desetljeća kako bi osnažio građane i poduzeća.

Europska unija 2021.
fix-empty

 

Digitalno društvo i digitalne tehnologije sa sobom donose nove načine učenja, zabave, rada, istraživanja i ispunjavanja ambicija. Donose i nove slobode i prava te građanima EU-a pružaju priliku da dopru do fizičkih zajednica, geografskih lokacija i društvenih položaja.

Međutim, još uvijek postoje brojni izazovi povezani s digitalnom transformacijom. Digitalni svijet trebao bi se temeljiti na europskim vrijednostima – u kojima nitko nije zapostavljen, svatko uživa slobodu, zaštitu i pravednost. Digitalno desetljeće Europe mjesto je u kojem svatko ima vještine za korištenje svakodnevnih tehnologija. Čak i mala poduzeća koriste tehnologiju za donošenje boljih poslovnih odluka, interakciju sa svojim klijentima ili poboljšanje dijelova poslovanja. Povezivost dopire do ljudi koji žive u selima, planinama i udaljenim područjima kako bi svi mogli doći do internetskih mogućnosti i sudjelovati u prednostima digitalnog društva. Ključne javne usluge i administrativni postupci dostupni su na internetu radi pogodnosti za građane i poduzeća.

Digitalno desetljeće sveobuhvatan je okvir kojim će se usmjeravati sve mjere povezane s digitalizacijom. Cilj je digitalnog desetljeća osigurati ljudima sve aspekte tehnološkog i inovacijskog rada.

Okvir za digitalno desetljeće uključuje program politike za digitalno desetljeće, ciljeve digitalnog desetljeća, ciljeve, višedržavne projekte te prava i načela digitalnog desetljeća:

 • Ciljevi digitalnog desetljeća mjerljivi su ciljevi za svako od četiri područja: povezivost, digitalne vještine, digitalna poduzeća i digitalne javne usluge.
 • Mjere država članica usmjerit će se na ciljeve digitalnog desetljeća. Komisija će u godišnjem izvješću izvijestiti o mjerama država članica.
 • Program politike zadigitalno desetljeće omogućit će EU-u i državama članicama da surađuju na postizanju ciljeva digitalnog desetljeća i njegovih ciljeva. Njome se utvrđuje mehanizam za praćenje napretka do 2030. Komisija će svake godine objaviti izvješće o ostvarenom napretku.
 • Višedržavni projekti omogućit će državama članicama da udruže ulaganja i pokrenu velike prekogranične projekte.
 • Prava i načela digitalnog desetljeća odražavaju vrijednosti EU-a koje se moraju poštovati u digitalnom svijetu.

piramida koja pokazuje povezanost politika i inicijativa digitalnog desetljeća

Opći i opći ciljevi

Programom politike za digitalno desetljeće utvrđuju se digitalne ambicije za sljedeće desetljeće u obliku jasnih i konkretnih ciljeva. Glavni ciljevi mogu se sažeti u 4 boda:

 1. digitalno kvalificiranom stanovništvu i visokokvalificiranim digitalnim stručnjacima;
 2. sigurne i održive digitalne infrastrukture;
 3. digitalna transformacija poduzeća;
 4. digitalizacija javnih usluga.

mete

 

 

Osim ciljeva, ciljevima digitalnog desetljeća osigurat će se da digitalna transformacija u Europi koristi svim ljudima. Ciljevi se mogu sažeti kako slijedi:

 • Siguran i zaštićen digitalni svijet
 • Svatko može sudjelovati u digitalnim mogućnostima/nitko nije zapostavljen
 • Mala poduzeća i industrija imaju pristup podacima
 • Novoosnovana poduzeća i MSP-ovi imaju pristup digitalnoj tehnologiji
 • Inovativna infrastruktura konvergira za suradnju
 • MSP-ovi se mogu natjecati u digitalnom svijetu pod poštenim uvjetima
 • Javne usluge dostupne su na internetu
 • Istraživanje je usmjereno na razvoj i mjerenje učinka održivih, energetski i resursno učinkovitih inovacija.
 • Sve organizacije mogu osigurati kibersigurnost

Na putu prema digitalnom desetljeću države članice izvijestit će Komisiju o planiranim mjerama kojima se podupiru utvrđeni ciljevi.

Mjere i politikeKomisije u digitalnom sektoru već se temelje na tim ciljevima i načelima. Budući da ćemo imati sve više inovacija, okvirom za digitalno desetljeće osigurat će se da europska vizija za digitalnu transformaciju bude jasna i uvelike podržana svim budućim mjerama diljem Europe.

Program politike: mjerenje napretka

Programom politike za digitalno desetljeće do 2030. uspostavlja se mehanizam praćenja i suradnje kako bi se postigli zajednički ciljevi za digitalnu transformaciju Europe.

Kao prvi korak u okviru programa politike Komisija je u provedbenom aktu definirala ključne pokazatelje uspješnosti. Ključni pokazatelji uspješnosti temelje se na postojećem programu DESI kojim se svake godine mjeri stanje digitalne transformacije u Europi. Zatim je Komisija u suradnji s državama članicama objavila putanje na razini EU-a kako bi procijenila je li napredak uočen za svaki cilj dovoljan za postizanje vrijednosti za 2030. Komisija će svake godine objaviti izvješće o stanju digitalnog desetljeća u kojem će mjeriti i ocjenjivati napredak prema kretanjima na razini EU-a i krajnjim ciljevima digitalnog desetljeća te će, prema potrebi, preporučiti daljnje mjere i napore. Prvo izvješće o stanju digitalnog desetljeća objavljeno je 2023.

Svaka država članica odredit će vlastite nacionalne putanje koje su potrebne za postizanje zajedničkih putanja i ciljeva EU-a. Nacionalne putanje definirat će se u prvim nacionalnim planovima koje će države članice dostaviti Komisiji u jesen 2023. Države članice svake dvije godine preispituju i revidiraju svoje nacionalne planove kako bi informirale o planiranim djelovanjima, mjerama i ulaganjima koje će poduzeti za postizanje ciljeva.

 

ciklus suradnje u okviru programa politike

Višedržavni projekti

Višedržavni projekti veliki su projekti koji mogu doprinijeti postizanju ciljeva digitalnog desetljeća. Državama članicama omogućit će se udruživanje i udruživanje resursa za izgradnju digitalnih kapaciteta koje same ne bi mogle razviti.

Komisija je utvrdila početni popis područja za višedržavne projekte i prema potrebi može ažurirati popis na temelju godišnjeg praćenja napretka.

zajednička podatkovna infrastruktura i usluge, lanci blokova, procesori male potrošnje, paneuropsko uvođenje 5G koridora, računalstvo visokih performansi, sigurna kvantna infrastruktura i mreža centara za kibersigurnost, digitalna javna uprava, digitalnoinovacijski centri ili visokotehnološka partnerstva za digitalne vještine

Višedržavni projekti trebali bi objediniti ulaganja iz financijskih sredstava EU-a, među ostalim iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i ulaganja država članica. Drugi javni i privatni subjekti mogu prema potrebi ulagati u projekte.

Komisija će pomoći državama članicama u utvrđivanju, uspostavi i provedbi višedržavnih projekata. Kako bi se uspostavio višedržavni projekt u kojem ne postoji drugi pravni instrument, programom politike predviđena je nova pravna struktura, Konzorcij za europsku digitalnu infrastrukturu (EDIC), čime će se omogućiti brza i fleksibilna provedba.

Prvo izvješće o napretku Unije u provedbi višedržavnih projekata. 

Digitalna prava i načela

Izjavu o digitalnim pravima i načelima na najvišoj su razini potpisali Europska komisija, Parlament i Vijeće. Deklaracija obuhvaća ključna prava i načela digitalne transformacije. Sastoji se od šest poglavlja:

 1. stavljanje ljudi i njihovih prava u središte digitalne transformacije;
 2. podupiranje solidarnosti i uključenosti;
 3. osiguravanje slobode izbora na internetu;
 4. poticanje sudjelovanja u digitalnom javnom prostoru;
 5. povećanje sigurnosti, zaštite i osnaživanja pojedinaca;
 6. promicanje održivosti digitalne budućnosti

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Lanac blokova: Osnivanje EUROPEUM-EDIC-a

Komisija je donijela odluku o osnivanju EUROPEUM-EDIC-a, kojim će se produbiti suradnja u području tehnologije lanaca blokova i tehnologije Web3.

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Ambasadori programa DigitalEU

Ambasadori programa DigitalEU okupljaju novinare, urednike i utjecajne osobe aktivne u području digitalnih i tehnoloških tema.