Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa

L-UE se ssegwi viżjoni sostenibbli u ċċentrata fuq il-bniedem għas-soċjetà diġitali matul id-deċennju diġitali biex tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lin-negozji.

L-Unjoni Ewropea 2021
fix-empty

Is-soċjetà diġitali u t-teknoloġiji diġitali jġibu magħhom modi ġodda ta’ tagħlim, divertiment, xogħol, esplorazzjoni u twettiq tal-ambizzjonijiet. Huma jġibu wkoll libertajiet u drittijiet ġodda, u jagħtu liċ-ċittadini tal-UE l-opportunità li jilħqu lil hinn mill-komunitajiet fiżiċi, il-postijiet ġeografiċi, u l-pożizzjonijiet soċjali.

Madankollu, għad hemm ħafna sfidi assoċjati mat-trasformazzjoni diġitali. Id-dinja diġitali għandha tkun ibbażata fuq il-valuri Ewropej — fejn ħadd ma jitħalla jibqa’ lura, kulħadd igawdi l-libertà, il-protezzjoni u l-ġustizzja. Id-Deċennju Diġitali tal-Ewropa huwa fejn kulħadd għandu l-ħiliet biex juża t-teknoloġija ta’ kuljum. Anke n-negozji ż-żgħar jużaw it-teknoloġija biex jieħdu deċiżjonijiet kummerċjali aħjar, jinteraġixxu mal-klijenti tagħhom jew itejbu partijiet mill-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom. Il-konnettività tilħaq lin-nies li jgħixu fl-irħula, fil-muntanji u f’żoni remoti, sabiex kulħadd ikun jista’ jilħaq opportunitajiet online u jipparteċipa fil-benefiċċji tas-soċjetà diġitali. Is-servizzi pubbliċi ewlenin u l-proċeduri amministrattivi huma online għall-konvenjenza taċ-ċittadini u n-negozji.

Id-Deċennju Diġitali huwa qafas komprensiv li se jiggwida l-azzjonijiet kollha relatati mad-diġitali. L-għan tad-Deċennju Diġitali huwa li jiżgura li l-aspetti kollha tat-teknoloġija u l-innovazzjoni jaħdmu għan-nies.

Il-qafas għad-Deċennju Diġitali jinkludi l-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali, il-miri tad-Deċennju Diġitali, l-objettivi, il-proġetti multinazzjonali u d-drittijiet u l-prinċipji tad-Deċennju Diġitali:

 • Il- miri tad-Deċennju Diġitali huma għanijiet li jistgħu jitkejlu għal kull wieħed mill-erba’ oqsma: il-konnettività, il-ħiliet diġitali, in-negozju diġitali u s-servizzi pubbliċi diġitali.
 • L- objettivi tad-Deċennju Diġitali se jiggwidaw l-azzjonijiet tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni se tinforma dwar l-azzjonijiet tal-Istati Membri fir-rapport annwali.
 • Il- programm ta’ politika tad -Deċennju Diġitali se jippermetti lill-UE u lill-Istati Membri jaħdmu flimkien biex jilħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali u l-objettivi tiegħu. Huwa jistabbilixxi mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-progress lejn l-2030. Kull sena, il-Kummissjoni se tippubblika rapport biex tevalwa l-progress li jkun sar.
 • Il -proġetti multinazzjonali se jippermettu lill-Istati Membri jiġbru flimkien l-investimenti u jniedu proġetti transfruntiera fuq skala kbira.
 • Id- drittijiet u l-prinċipji tad-Deċennju Diġitali jirriflettu l-valuri tal-UE, li jridu jiġu rispettati fid-dinja diġitali.

piramida li turi l-konnessjoni tal-politiki u l-inizjattivi tad-deċennju diġitali

Il-Ħiliet Diġitali

Il-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali huwa bbażat fuq il-boxxla Diġitali. Hija tistabbilixxi l-ambizzjonijiet diġitali għad-deċennju li jmiss fil-forma ta’ miri ċari u konkreti. Il-boxxla Diġitali tuża l-4 punti tal-boxxla biex tidentifika l-għanijiet ewlenin:

 1. popolazzjoni b’ħiliet diġitali u professjonisti diġitali b’ħiliet għolja;
 2. infrastrutturi diġitali siguri u sostenibbli;
 3. it-trasformazzjoni diġitali tan-negozji;
 4. id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

miri

 

 

Flimkien mal-miri, l-objettivi tad-Deċennju Diġitali se jiżguraw li t-trasformazzjoni diġitali fl-Ewropa tkun ta’ benefiċċju għan-nies kollha. L-għanijiet jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:

 • Dinja diġitali sikura u sikura
 • Kulħadd jista’ jipparteċipa f’opportunitajiet diġitali/ħadd ma jitħalla jibqa’ lura
 • In-negozji ż-żgħar u l-industrija għandhom aċċess għad-dejta
 • In-negozji ġodda u l-SMEs għandhom aċċess għat-teknoloġija diġitali
 • L-infrastrutturi innovattivi jikkonverġu biex jaħdmu flimkien
 • L-SMEs jistgħu jikkompetu fid-dinja diġitali b’termini ġusti
 • Is-servizzi pubbliċi huma faċilment disponibbli online
 • Ir-riċerka hija ffukata fuq l-iżvilupp u l-kejl tal-impatt ta’ innovazzjonijiet sostenibbli, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi
 • L-organizzazzjonijiet kollha jistgħu jiżguraw iċ-ċibersigurtà

Fit-triq lejn id-Deċennju Diġitali, l-Istati Membri se jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet ippjanati li jappoġġaw l-objettivi definiti.

L-azzjonijiet u l-politiki tal-Kummissjoni fil-qasam diġitali diġà huma ggwidati minn dawn l-objettivi u l-prinċipji. Hekk kif se jkollna aktar u aktar innovazzjonijiet, il-qafas tad-Deċennju Diġitali se jiżgura li l-viżjoni Ewropea għat-trasformazzjoni diġitali tkun ċara u appoġġata b’mod wiesa’ mill-azzjonijiet futuri kollha madwar l-Ewropa.

Programm ta’Politika: il-kejl tal-progress

Il- programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali għall-2030 jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u kooperazzjoni biex jintlaħqu l-objettivi u l-miri komuni għat-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa.

Bħala l-ewwel pass taħt il-programm ta’ politika, il-Kummissjoni se tiddefinixxi l-indikaturi ewlenin tal-progress, jiġifieri l-indikaturi ewlenin tal-progress, f’att ta’ implimentazzjoni. Il-KPIs se jkunu bbażati fuq l-eżerċizzju eżistenti tad-DESI li jkejjel l-istat tat-trasformazzjoni diġitali fl-Ewropa kull sena. Imbagħad il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri se taħdem flimkien biex tiżviluppa trajettorji fil-livell tal-UE biex tivvaluta jekk il-progress osservat għal kull mira huwiex biżżejjed biex jintlaħqu l-valuri tal-2030. Kull sena l-Kummissjoni se tippubblika r-rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali li fih se tkejjel u tivvaluta l-progress lejn it-trajettorji fil-livell tal-UE u l-miri finali tad-Deċennju Diġitali u tirrakkomanda aktar azzjonijiet u sforzi, fejn meħtieġ. L-ewwel rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali se jiġi ppubblikat fl-2023.

Kull Stat Membru se jiddefinixxi t-trajettorji nazzjonali tiegħu li huma meħtieġa biex jintlaħqu t-trajettorji u l-miri komuni tal-UE. It-trajettorji nazzjonali se jiġu definiti fl-ewwel pjanijiet direzzjonali nazzjonali li l-Istati Membri se jippreżentaw lill-Kummissjoni. L-Istati Membri se jirrevedu u jirrevedu l-pjanijiet direzzjonali nazzjonali tagħhom kull sentejn biex jinfurmaw dwar l-azzjonijiet, il-miżuri u l-investimenti ppjanati li se jwettqu biex jilħqu l-objettivi u l-miri.

 

iċ-ċiklu ta’ kooperazzjoni tal-programm ta’ politika

Proġetti multinazzjonali

Il-proġetti multinazzjonali huma proġetti fuq skala kbira li jistgħu jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri tad-deċennju diġitali. Dawn se jippermettu lill-Istati Membri jingħaqdu flimkien u jiġbru flimkien ir-riżorsi biex jibnu kapaċitajiet diġitali li ma jkunux jistgħu jiżviluppaw waħedhom.

Il-Kummissjoni identifikat lista inizjali ta’ oqsma għal proġetti multinazzjonali u tista’ taġġorna l-lista, jekk ikun meħtieġ, abbażi tal-monitoraġġ annwali tal-progress.

infrastruttura u servizzi komuni tad-data, blockchain, proċessuri b’enerġija baxxa, l-użu pan-Ewropew ta’ kurituri 5G, computing ta’ prestazzjoni għolja, infrastruttura kwantistika sigura u n-network ta’ ċentri taċ-ċibersigurtà, amministrazzjoni pubblika diġitali, ċentri ta’ innovazzjoni diġitali, jew sħubijiet ta’ teknoloġija avvanzata għall-ħiliet diġitali

Il-proġetti multinazzjonali jenħtieġ li jiġbru flimkien l-investimenti mir-riżorsi ta’ finanzjament tal-UE, inkluż mill- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kif ukoll mill-Istati Membri. Entitajiet pubbliċi u privati oħra jistgħu jinvestu fil-proġetti fejn xieraq.

Il-Kummissjoni se tgħin lill-Istati Membri jidentifikaw, jistabbilixxu u jimplimentaw proġetti multinazzjonali. Biex jitwaqqaf proġett multinazzjonali fejn ma jkun hemm l-ebda strument legali ieħor, il-programm ta’ politika jipprevedi struttura legali ġdida, il-Konsorzju Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali (EDIC) li se jippermetti implimentazzjoni rapida u flessibbli.

Drittijiet u Prinċipji Diġitali

Id-dikjarazzjoni dwar id- drittijiet u l-prinċipji diġitali ġiet iffirmata fl-ogħla livell mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament u l-Kunsill. Id-Dikjarazzjoni tkopri d-drittijiet u l-prinċipji ewlenin għat-trasformazzjoni diġitali. Huwa ffurmat madwar 6 kapitoli:

 1. li n-nies u d-drittijiet tagħhom jitqiegħdu fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali;
 2. l-appoġġ għas-solidarjetà u l-inklużjoni;
 3. l-iżgurar tal-libertà tal-għażla online;
 4. it-trawwim tal-parteċipazzjoni fl-ispazju pubbliku diġitali;
 5. iż-żieda fis-sikurezza, is-sigurtà u l-għoti tas-setgħa lill-individwi;
 6. il-promozzjoni tas-sostenibbiltà tal-futur diġitali

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
Stħarriġ dwar is-sinerġiji bejn iċ-ċentri tad-data u s-sistemi tal-enerġija

Studju ġdid dwar is-Sinerġiji taċ-Ċentri tad-Data u tas-Sistemi tal-Enerġija (DCESS) se janalizza kif is-sistemi tal-enerġija lokali jistgħu jużaw is-sħana mormija u l-ilma ġġenerat mill-operazzjonijiet taċ-ċentru tad-data. Il-kuntratturi li jwettqu l-istudju issa qed joqorbu lejn il-partijiet ikkonċernati għal feedback u input ieħor.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

Komponenti tal-Kumpass Diġitali

Ħiliet diġitali

L-UE żviluppat firxa ta’ politiki u inizjattivi biex iżżid il-ħiliet diġitali kemm fil-forza tax...

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Servizzi ta’ Fiduċja

L-UE introduċiet regoli biex issaħħaħ is-servizzi fiduċjarji u tiżgura li l-attività online tagħna...

Id-data

Id-data tinsab kullimkien u qed tiżdied b’ritmu mingħajr preċedent. Il-Kummissjoni fasslet...

Computing avvanzat

L-investiment tal-UE fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u fit-teknoloġiji tal-computing se...