Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europas digitala decenni

EU strävar efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det digitala årtiondet för att ge medborgare och företag egenmakt.

Europeiska unionen 2021

fix-empty

 

Det digitala samhället och digital teknik för med sig nya sätt att lära sig, underhålla, arbeta, utforska och uppfylla ambitioner. De medför också nya friheter och rättigheter och ger EU-medborgarna möjlighet att nå ut utanför fysiska samhällen, geografiska platser och sociala positioner.

Det finns dock fortfarande många utmaningar i samband med den digitala omvandlingen. Den digitala världen bör bygga på europeiska värderingar – där ingen hamnar på efterkälken åtnjuter alla frihet, skydd och rättvisa. Europas digitala decenni är där alla har kompetens att använda vardagsteknik. Även småföretag använder teknik för att fatta bättre affärsbeslut, interagera med sina kunder eller förbättra delar av sin affärsverksamhet. Konnektivitet når människor som bor i byar, berg och avlägsna områden, så att alla kan nå online-möjligheter och delta i fördelarna med det digitala samhället. Viktiga offentliga tjänster och administrativa förfaranden finns online för att underlätta för medborgare och företag.

Det digitala decenniet är en övergripande ram som kommer att vägleda alla åtgärder som rör det digitala. Syftet med det digitala decenniet är att se till att alla aspekter av teknik och innovation fungerar för människor.

Ramen för det digitala decenniet omfattar det politiska programmet för det digitala decenniet, målen för det digitala decenniet, målen, projekten för flera länder samt rättigheterna och principerna för det digitala decenniet:

 • Målen för det digitala decenniet är mätbara mål för vart och ett av de fyra områdena: konnektivitet, digitala färdigheter, digitala företag och digitala offentliga tjänster.
 • Målen för det digitala decenniet kommer att vägleda medlemsstaternas åtgärder. Kommissionen kommer att informera om medlemsstaternas åtgärder i årsrapporten.
 • Det politiska programmet för det digitala decenniet kommer att göra det möjligt för EU och medlemsstaterna att samarbeta för att uppnå målen för det digitala decenniet och dess mål. I direktivet fastställs en mekanism för att övervaka framstegen mot 2030. Varje år kommer kommissionen att offentliggöra en rapport för att utvärdera de framsteg som gjorts.
 • Projekten som omfattar flera länder kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att slå samman investeringar och inleda storskaliga, gränsöverskridande projekt.
 • Rättigheterna och principerna för det digitala decenniet återspeglar EU:s värden, som måste respekteras i den digitala världen.

pyramid som visar kopplingen mellan strategier och initiativ för det digitala decenniet

Mål och mål

I det politiska programmet för det digitala decenniet fastställs digitala ambitioner för det kommande årtiondet i form av tydliga och konkreta mål. Huvudmålen kan sammanfattas i fyra punkter:

 1. en digitalt kvalificerad befolkning och högkvalificerad digital personal.
 2. säker och hållbar digital infrastruktur.
 3. digital omvandling av företag,
 4. digitalisering av offentliga tjänster.

måltavlor

 

 

Tillsammans med målen för det digitala decenniet kommer målen för det digitala decenniet att säkerställa att den digitala omvandlingen i Europa gynnar alla människor. Målen kan sammanfattas på följande sätt:

 • En trygg och säker digital värld
 • Alla kan delta i digitala möjligheter/ingen lämnas på efterkälken
 • Småföretag och näringsliv har tillgång till data
 • Nystartade företag och små och medelstora företag har tillgång till digital teknik
 • Innovativa infrastrukturer konvergerar för att samarbeta
 • Små och medelstora företag kan konkurrera i den digitala världen på rättvisa villkor
 • Offentliga tjänster är lättillgängliga online
 • Forskningen fokuserar på att utveckla och mäta effekterna av hållbara, energi- och resurseffektiva innovationer
 • Alla organisationer kan säkerställa cybersäkerhet

På vägen mot det digitala decenniet kommer medlemsstaterna att rapportera till kommissionen om de planerade åtgärder som stöder de fastställda målen.

Kommissionens åtgärder och strategier på det digitala området styrs redan av dessa mål och principer. Eftersom vi kommer att få fler och fler innovationer kommer ramen för det digitala decenniet att säkerställa att den europeiska visionen för den digitala omvandlingen är tydlig och i stor utsträckning stöds av alla framtida åtgärder i hela Europa.

Politiskt program: mätning av framsteg

Genom det politiska programmet för det digitala decenniet 2030inrättas en mekanism för övervakning och samarbete för att uppnå de gemensamma målen för Europas digitala omvandling.

Som ett första steg inom ramen för det politiska programmet har kommissionen nu fastställt de centrala resultatindikatorerna i en genomförandeakt. Nyckeltalen bygger på den befintliga Desi-övningen som mäter läget för den digitala omvandlingen i Europa varje år. Därefter har kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, offentliggjort utvecklingsbanor på EU-nivå för att bedöma om de framsteg som observerats för varje mål är tillräckliga för att uppnå 2030-värdena. Kommissionen kommer varje år att offentliggöra rapporten om det digitala decenniet där den kommer att mäta och bedöma framstegen mot utvecklingsbanorna på EU-nivå och de slutliga målen för det digitala decenniet och vid behov rekommendera ytterligare åtgärder och insatser. Den första rapporten om det digitala decenniet offentliggjordes 2023.

Varje medlemsstat kommer att fastställa sina egna nationella utvecklingsbanor som är nödvändiga för att nå EU:s gemensamma utvecklingsbanor och mål. De nationella utvecklingsbanorna kommer att fastställas i de första nationella färdplanerna som medlemsstaterna kommer att lämna in till kommissionen hösten 2023. Medlemsstaterna kommer att se över och se över sina nationella färdplaner vartannat år för att informera om de planerade åtgärder, åtgärder och investeringar som de kommer att vidta för att uppnå målen.

 

samarbetscykeln för det politiska programmet

Projekt som omfattar flera länder

Projekt som omfattar flera länder är storskaliga projekt som kan bidra till att uppnå målen för det digitala decenniet. De kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att komma samman och samla resurser för att bygga upp digital kapacitet som de inte skulle kunna utveckla på egen hand.

Kommissionen har fastställt en första förteckning över områden för projekt som omfattar flera länder och kan vid behov uppdatera förteckningen på grundval av den årliga uppföljningen av framstegen.

gemensam datainfrastruktur och datatjänster, blockkedjeteknik, lågeffektprocessorer, alleuropeisk utbyggnad av 5G-korridorer, högpresterande datorsystem, säker kvantinfrastruktur och nätverk av cybersäkerhetscentrum, digital offentlig förvaltning, digitala innovationsknutpunkter eller högteknologiska partnerskap för digitala färdigheter

Projekt som omfattar flera länder bör sammanföra investeringar från EU-medel, inbegripet från faciliteten för återhämtning och resiliens, samt från medlemsstaterna. Andra offentliga och privata enheter får när så är lämpligt investera i projekten.

Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att identifiera, inrätta och genomföra projekt som omfattar flera länder. För att inrätta ett projekt med flera länder där det inte finns något annat rättsligt instrument föreskrivs i det politiska programmet en ny rättslig struktur, det europeiska konsortiet för digital infrastruktur (EDIC), som kommer att möjliggöra ett snabbt och flexibelt genomförande.

En första lägesrapport om unionens framsteg när det gäller genomförandet av projekt som omfattar flera länder. 

Digitala rättigheter och principer

Förklaringen om digitala rättigheter och principer undertecknades på högsta nivå av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Förklaringen omfattar grundläggande rättigheter och principer för den digitala omvandlingen. Den är formad kring sex kapitel:

 1. sätta människor och deras rättigheter i centrum för den digitala omvandlingen,
 2. stödja solidaritet och inkludering,
 3. säkerställande av valfrihet på nätet.
 4. främja deltagande i det digitala offentliga rummet,
 5. öka enskilda personers säkerhet, trygghet och egenmakt,
 6. främja den digitala framtidens hållbarhet

Senaste nytt

EVENT |
EU:s toppmöte om avancerad digital kompetens

Detta kostnadsfria endagsevenemang i Madrid förenar tankeledare från näringsliv, akademi och beslutsfattande för att kartlägga Europas resa i avancerade digitala färdigheter.

Läs mer

Fördjupning

DigitalEU-ambassadörer

DigitalEU-ambassadörerna sammanför journalister, redaktörer och influerare som arbetar med digitala och digitala frågor.