Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europas digitala årtionde

EU kommer att sträva efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det digitala decenniet för att stärka medborgare och företag.

Europeiska unionen 2021
fix-empty

Det digitala samhället och den digitala tekniken för med sig nya sätt att lära sig, underhålla, arbeta, utforska och uppfylla ambitioner. De medför också nya friheter och rättigheter och ger EU-medborgarna möjlighet att nå ut bortom fysiska samhällen, geografiska platser och sociala positioner. 

Det finns dock fortfarande många utmaningar i samband med den digitala omvandlingen som måste hanteras under det digitala decenniet. EU måste öka sitt strategiska oberoende inom teknik och utveckla nya regler och ny teknik för att skydda medborgarna mot förfalskade produkter, it-stöld och desinformation. Viktigast av allt är att EU måste ta itu med den digitala klyftan.

pyramid som visar sambandet mellan politik och initiativ för det digitala decenniet

Den digitala kompassen

Programmet för det digitala decenniet bygger på den digitala kompassen. Den fastställer digitala ambitioner för det kommande decenniet i form av tydliga, konkreta mål. Den digitala kompassen använder kompassens fyra punkter för att identifiera de viktigaste målen:

  1. en digitalt kvalificerad befolkning och högkvalificerade digitala yrkesverksamma.
  2. säker och hållbar digital infrastruktur.
  3. digital omvandling av företag,
  4. digitalisering av offentliga tjänster.

Mål: 20 miljoner anställda IKT-specialister, 80 % vuxna med grundläggande digitala färdigheter, Gigabit-konnektivitet för alla, 5G överallt, dubbelt EU-andel i den globala produktionen av halvledare, 10 000 klimatneutrala noder, första dator med kvantacceleration, 75 % av företagen som använder AI/moln/stordata, växande expansioner och finansiering för innovation, mer än 90 % små och medelstora företag med grundläggande digital intensitet, 100 % viktiga offentliga tjänster online, 100 % tillgång till patientjournaler online, 80 % medborgare som använder e-legitimation

Viktiga politikområden för att säkerställa att dessa mål uppnås är molntjänster, artificiell intelligens, digitala identiteter, data och konnektivitet.

Den digitala kompassen kan också stödja EU när det gäller att uppfylla målen i den europeiska gröna given och hjälpa Europa att nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030.

Politiskt program: vägen till det digitala decenniet  

Det politiska programmet: en väg mot det digitala decenniet skapar en övervaknings- och samarbetsmekanism för att uppnå de gemensamma mål och mål för Europas digitala omvandling som fastställs i den digitala kompassen 2030.

Kommissionen och medlemsstaterna kommer att arbeta tillsammans för att utveckla utvecklingsbanor på EU-nivå för att övervaka framstegen för varje mål. Medlemsstaterna ska i sin tur föreslå nationella strategiska färdplaner och beskriva sina nationella utvecklingsbanor och åtgärder för att uppnå målen, inbegripet planerade regleringsåtgärder och investeringar.

Samarbetscykeln För att övervaka och utvärdera framstegen fram till 2030 kommer kommissionen att utveckla utvecklingsbanor på EU-nivå för varje mål tillsammans med medlemsstaterna. Medlemsstaterna kommer sedan att utarbeta nationella utvecklingsbanor och strategiska färdplaner för att uppnå målen Samarbetscykeln: Övervaka framstegen på grundval av indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället utvärdera framstegen och lämna rekommendationer till medlemsstaterna i rapporten om läget för det digitala decenniets deltagande i samarbetsdialogen för att identifiera avvikelser från de planerade utvecklingsbanorna Justera medlemsstaternas strategiska färdplaner för att anpassa planerade åtgärder på nationell nivå Ta itu med otillräckliga framsteg genom gemensamma åtaganden, samt genom projekt och åtgärder för flera länder på unionsnivå

Inför utarbetandet av förslaget till det politiska programmet: en väg mot det digitala decenniet genomförde kommissionen ett riktat samråd. I den sammanfattande rapporten redovisas bidragen och preliminära trender.

Läs mer om policyprogrammet

Ladda ner faktabladet

Ladda ner arbetsdokumentet

Projekt i flera länder

Projekt i flera länder är storskaliga projekt som kan bidra till att uppnå målen för det digitala decenniet. De kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att samlas och samla resurser för att bygga upp digital kapacitet som de inte skulle kunna utveckla på egen hand.

Kommissionen har fastställt en första förteckning över områden för projekt som omfattar flera länder och får vid behov uppdatera förteckningen på grundval av den årliga uppföljningen av framstegen.

gemensam datainfrastruktur och datatjänster, blockkedjeteknik, processorer med låg effekt, alleuropeisk utbyggnad av 5G-korridorer, högpresterande datorsystem, säker kvantinfrastruktur och nätverket av cybersäkerhetscentrum, digital offentlig förvaltning, digitala innovationsnav eller högteknologiska partnerskap för digitala färdigheter

Projekt i flera länder bör samla investeringar från EU:s finansieringsresurser, bland annat från faciliteten för återhämtning och resiliens, samt från medlemsstaterna. Andra offentliga och privata enheter får vid behov investera i projekten.

Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att identifiera, inrätta och genomföra projekt som omfattar flera länder. För att inrätta ett projekt i flera länder där det inte finns något annat rättsligt instrument föreskrivs i det politiska programmet en ny rättslig struktur, det europeiska konsortiet för digital infrastruktur (EDIC), som kommer att möjliggöra ett snabbt och flexibelt genomförande.

Digitala rättigheter och principer

Förklaringen om digitala rättigheter och principer undertecknades på högsta nivå av Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet. Förklaringen omfattar grundläggande rättigheter och principer för den digitala omvandlingen. Den är uppbyggd kring sex kapitel:

  1. sätta människor och deras rättigheter i centrum för den digitala omvandlingen,
  2. stödja solidaritet och inkludering,
  3. säkerställa valfrihet på nätet,
  4. främja deltagande i det digitala offentliga rummet,
  5. öka individens säkerhet, trygghet och egenmakt.
  6. främja den digitala framtidens hållbarhet.

Senaste nytt

NEWS ARTICLE |
Undersökning om synergier mellan datacentraler och energisystem

En ny studie om datacentraler och synergier mellan energisystem (DCESS) kommer att analysera hur lokala energisystem kan använda spillvärme och spillvatten som genereras från datacentraldrift. De uppdragstagare som genomför studien kontaktar nu berörda parter för återkoppling och andra synpunkter.

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Digitala EU-ambassadörer

De digitala EU-ambassadörerna sammanför journalister, redaktörer och influencers som är verksamma inom digitala och tekniska ämnen.

Komponenter i den digitala kompassen

Digital kompetens

EU har utvecklat en rad strategier och initiativ för att öka den digitala kompetensen hos både...

Stöd till industrin

EU hjälper företag i hela Europa att anpassa sig till den digitala världen genom att samordna...

Uppkoppling

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade världsdelen år 2030.

Betrodda tjänster

EU har infört regler för att stärka betrodda tjänster och se till att vår onlineverksamhet är säker...

Artificiell intelligens

EU strävar efter att bygga upp tillförlitlig artificiell intelligens som sätter människorna i...

Data

Data finns överallt och växer snabbare än någonsin. Kommissionen har tagit fram en EU-strategi för...

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för...