Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa andmestrateegia

Andmestrateegia keskendub inimeste esikohale seadmisele tehnoloogia arendamisel ning Euroopa väärtuste ja õiguste kaitsmisele ja edendamisele digitaalmaailmas.

  Andmete visuaalne esitus

Andmed on majanduskasvu, konkurentsivõime, innovatsiooni, töökohtade loomise ja ühiskonna üldise arengu oluline ressurss.

Euroopa andmestrateegia eesmärk on luua ühtne andmeturg, mis tagab Euroopa ülemaailmse konkurentsivõime ja andmete suveräänsuse. Ühised Euroopa andmeruumid tagavad, et majanduses ja ühiskonnas kasutatakse rohkem andmeid, hoides samal ajal andmeid genereerivaid ettevõtteid ja üksikisikuid kontrolli all.

Andmepõhised rakendused toovad kodanikele ja ettevõtjatele kasu mitmel viisil. Nad võivad:

 • parandada tervishoidu
 • ohutumate ja puhtamate transpordisüsteemide loomine
 • uute toodete ja teenuste loomine
 • vähendada avalike teenuste kulusid
 • parandada jätkusuutlikkust ja energiatõhusust

Komisjon on oma andmestrateegia osana teinud ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa andmehalduse kohta. Uuel määrusel on oluline roll ELi juhtpositsiooni tagamisel ülemaailmses andmepõhises majanduses.

23. veebruaril 2022 tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus andmetele õiglase juurdepääsu ja nende kasutamise ühtlustatud normide kohta (andmeseadus). Andmemäärus on Euroopa andmestrateegia oluline tugisammas. Selle peamine eesmärk on muuta Euroopa andmemajanduse liidriks, kasutades ära üha suureneva hulga tööstusandmete potentsiaali, et tuua kasu Euroopa majandusele ja ühiskonnale. 

Selleks et tagada ELi juhtpositsioon ülemaailmses andmepõhises majanduses, on Euroopa andmestrateegia eesmärk:

 • võtta vastu andmehaldust, juurdepääsu ja taaskasutamist käsitlevad seadusandlikud meetmed. Näiteks ettevõtete ja valitsuste vahelise andmete jagamise puhul avalikes huvides;
 • teha andmed laiemalt kättesaadavaks, avades väärtuslikke avalikult hoitavaid andmekogusid kogu ELis ja võimaldades nende tasuta taaskasutamist;
 • investeerida 2 miljardit eurot suure mõjuga Euroopa projekti, et arendada andmetöötlustaristuid, andmejagamisvahendeid, struktuure ja juhtimismehhanisme, et edendada andmete jagamist ning ühendada energiatõhusad ja usaldusväärsed pilvetaristud ja nendega seotud teenused;
 • võimaldada juurdepääsu turvalistele, õiglastele ja konkurentsivõimelistele pilveteenustele, hõlbustades andmetöötlusteenuste hanketuru loomist ja luues selgust pilveeeskirjade pilveraamistiku suhtes kohaldatava õigusraamistiku kohta.

Ettevõtetel on andmestrateegia tulemusena innovatsiooniks rohkem andmeid. Euroopa Komisjon on juba avaldanud aruande ettevõtetevahelise andmete jagamise kohta. Kõrgetasemeliselt eksperdirühmalt saadud aruanne sisaldab poliitika-, õigus- ja rahastamissoovitusi, mis aitavad muuta ettevõtete ja ettevõtjate andmete jagamise üldsuse huvides skaleeritavaks, vastutustundlikuks ja jätkusuutlikuks tavaks ELis.

Avatud konsultatsioon

Euroopa andmestrateegiat käsitlev avalik konsultatsioon toimus 19. veebruarist kuni 31. maini 2020. Koondaruandes antakse ülevaade vastustest ja tutvustatakse neist tulenevaid esialgseid suundumusi, keskendudes kvantitatiivsetele aspektidele.

Komisjon korraldas ka avaliku konsultatsiooni andmete õigusakti üle, mis on andmestrateegia oluline osa. Kokkuvõtvas aruandes antakse ülevaade vastustest. 

Kasulikud lingid

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Andmed

Andmed on kõikjal ja nende hulk kasvab enneolematu kiirusega. Komisjon on välja töötanud Euroopa andmestrateegia, et aidata meil nendest kasu saada.

Mine süvitsi

Andmemäärus

Andmemäärus on peamine meede, mille abil teha rohkem andmeid kättesaadavaks kasutamiseks kooskõlas ELi eeskirjade ja väärtustega.

Isikustamata andmete vaba liikumine

EL soovib tagada andmete vaba liikumise Euroopas, võimaldades ettevõtetel ja haldusasutustel säilitada ja töödelda isikustamata andmeid, olenemata nende valikust.

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt, mis on täielikult kooskõlas ELi väärtuste ja põhimõtetega, toob ELi kodanikele ja ettevõtjatele märkimisväärset kasu.

Suured andmed

Andmed on muutunud majanduse ja meie ühiskonna põhiväärtuseks ning vajadus „suurte andmete“ järele viib tehnoloogiauuendusteni.

Vaata lisaks

Pilvandmetöötlus

Euroopa Komisjoni eesmärk on anda Euroopa ettevõtjatele ja ametiasutustele juurdepääs turvalisele, jätkusuutlikule ja koostalitlusvõimelisele pilvetaristule ja -teenustele.

Muud