Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa andmestrateegia

Andmestrateegias keskendutakse inimeste esikohale seadmisele tehnoloogia arendamisel ning Euroopa väärtuste ja õiguste kaitsmisele ja edendamisele digitaalmaailmas.

  Andmete visuaalne esitus

Andmed on oluline ressurss majanduskasvu, konkurentsivõime, innovatsiooni, töökohtade loomise ja ühiskonna üldise arengu jaoks.

Euroopa andmestrateegia eesmärk on luua ühtne andmeturg, mis tagab Euroopa ülemaailmse konkurentsivõime ja andmete suveräänsuse. Ühised Euroopa andmeruumid tagavad, et majanduses ja ühiskonnas muutub kättesaadavaks rohkem andmeid, hoides andmeid koguvad ettevõtted ja üksikisikud kontrolli all.

Andmepõhised rakendused toovad kodanikele ja ettevõtjatele kasu mitmel viisil. Nad võivad:

 • parandada tervishoidu
 • ohutumate ja puhtamate transpordisüsteemide loomine
 • uute toodete ja teenuste loomine
 • vähendada avalike teenuste kulusid
 • jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe parandamine

Komisjon on oma andmestrateegia osana teinud ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa andmehalduse kohta. Sellel uuel määrusel on oluline roll ELi juhtpositsiooni tagamisel ülemaailmses andmemajanduses.

Komisjon tegi 23. veebruaril 2022 ettepaneku võtta vastu määrus ühtlustatud eeskirjade kohta, mis käsitlevad õiglast juurdepääsu andmetele ja nende kasutamist (andmeseadus). Andmeseadus on Euroopa andmestrateegia põhisammas. Selle peamine eesmärk on muuta Euroopa andmepõhises majanduses liidriks, kasutades ära üha suureneva tööstusandmete potentsiaali, et tuua kasu Euroopa majandusele ja ühiskonnale. 

Selleks et tagada ELi juhtpositsioon ülemaailmses andmepõhises majanduses, on Euroopa andmestrateegia eesmärk:

 • võtta vastu seadusandlikud meetmed andmete haldamise, juurdepääsu ja taaskasutamise kohta. Näiteks ettevõtjate ja valitsemissektori vaheliste andmete jagamiseks avalikes huvides;
 • muuta andmed laiemalt kättesaadavaks, avades väärtuslikke avalikke andmestikke kogu ELis ja võimaldades nende tasuta taaskasutamist;
 • investeerima 2 miljardit eurot Euroopa suure mõjuga projekti, et töötada välja andmetöötlustaristud, andmete jagamise vahendid, struktuurid ja juhtimismehhanismid andmete jagamise edendamiseks ning ühendada energiatõhusad ja usaldusväärsed pilvetaristud ja nendega seotud teenused;
 • võimaldada juurdepääsu turvalistele, õiglastele ja konkurentsivõimelistele pilveteenustele, hõlbustades andmetöötlusteenuste hanketuru loomist ja luues selgust pilvandmetöötluse eeskirjade raamistiku suhtes kohaldatava õigusraamistiku suhtes.

Ettevõtetel on andmestrateegia tulemusena innovatsiooniks rohkem andmeid. Euroopa Komisjon on juba avaldanud aruande ettevõtetevahelise (B2G) andmete jagamise kohta. Kõrgetasemelise eksperdirühma koostatud aruanne sisaldab poliitika-, õigus- ja rahastamissoovitusi, mis aitavad muuta ettevõtjatevaheliste andmete jagamise avalikes huvides laiendatavaks, vastutustundlikuks ja jätkusuutlikuks tavaks ELis.

Avatud konsultatsioon

Euroopa andmestrateegiat käsitlev avalik konsultatsioon kestis 19. veebruarist kuni 31. maini 2020. Koondaruandes antakse ülevaade vastustest ja esitatakse nendest tulenevad esialgsed suundumused, keskendudes kvantitatiivsetele aspektidele.

Komisjon korraldas ka avaliku konsultatsiooni andmeseaduse üle, mis on andmestrateegia oluline osa. Kokkuvõtvas aruandes antakse ülevaade vastustest. 

Kasulikud lingid

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Euroopa Komisjon otsustab kaevata Belgia, Bulgaaria, Läti ja Madalmaad Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole vastu võtnud ELi õigusnorme avaandmete ja avaliku sektori andmete taaskasutamise kohta

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Belgia, Bulgaaria, Läti ja Madalmaad Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole oma õigusesse üle võtnud avaandmeid ja avaliku sektori andmete taaskasutamist käsitlevaid ELi õigusnorme (direktiiv (EL) 2019/1024, edaspidi „avaandmete direktiiv“).

Seotud sisu

Üldpilt

Andmed

Andmed on kõikjal ja nende hulk kasvab enneolematu kiirusega. Komisjon on välja töötanud Euroopa andmestrateegia, et aidata meil nendest kasu saada.

Mine süvitsi

Andmete seadus

Andmeseadus on peamine meede, mille abil tehakse kättesaadavaks rohkem andmeid kasutamiseks kooskõlas ELi eeskirjade ja väärtustega.

Isikustamata andmete vaba liikumine

EL soovib tagada andmete vaba liikumise Euroopas, võimaldades ettevõtetel ja haldusasutustel säilitada ja töödelda isikustamata andmeid, olenemata nende valikust.

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt

Euroopa andmehaldust käsitlev õigusakt, mis on täielikult kooskõlas ELi väärtuste ja põhimõtetega, toob ELi kodanikele ja ettevõtetele märkimisväärset kasu.

Suured andmed

Andmed on muutunud majanduse ja meie ühiskonna põhiväärtuseks ning vajadus „suurte andmete“ järele viib tehnoloogiauuendusteni.

Muud