Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Athbhreithniú 2021 ar an bPlean Comhordaithe maidir leis an Intleacht Shaorga

Is é Plean Comhordaithe 2021 maidir leis an Intleacht Shaorga an chéad chéim eile chun ceannaireacht dhomhanda an Aontais a chruthú san intleacht shaorga iontaofa.

Le Plean Comhordaithe 2021 maidir leis an Intleacht Shaorga, a foilsíodh i mí Aibreáin na bliana sin, cuirtear leis an gcomhar a bunaíodh idir an Coimisiún agus na Ballstáit le linn Phlean Comhordaithe 2018.

Leagtar amach ann an straitéis chun an méid seo a leanas a dhéanamh: 

  • dlús a chur le hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí IS chun dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta athléimneach a chuirtear ar fáil trí réitigh dhigiteacha nua a ghlacadh;
  • gníomhú maidir le straitéisí agus cláir IS trína gcur chun feidhme go hiomlán agus go tráthúil chun a áirithiú go mbainfidh an tAontas tairbhe iomlán as buntáistí glactha den chéad uair;
  • beartas IS aailíniú chun ilroinnt a bhaint agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda.

Déanfaidh sé amhlaidh trí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

  • coinníollacha cumasúcháin a leagan síos d’fhorbairt agus do ghlacadh na hintleachta saorga san Aontas;
  • an tAontas Eorpach a dhéanamh mar áit ina mbeidh rath ar an sármhaitheas ón tsaotharlann go dtí an margadh;
  • a áirithiú go n-oibríonn IS do dhaoine agus go mbeidh sí ina fórsa ar mhaithe leis an tsochaí;
  • ceannaireacht straitéiseach a fhorbairt in earnálacha ardtionchair.

Tá an Plean Comhordaithe fite fuaite leis an Togra le haghaidh Rialachán maidir leis an Intleacht Shaorga.

Íoslódálacha

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Íoslódáil 

Related content

Teachtaireacht maidir le cur chuige Eorpach i leith na hintleachta saorga a chothú

Policy and legislation | 21 Aibreán 2021

I bhfianaise fhorbairt mhear theicneolaíoch na hintleachta saorga agus comhthéacs beartais domhanda ina bhfuil níos mó agus níos mó tíortha ag infheistiú go mór san intleacht shaorga, ní mór don Aontas gníomhú mar aon ní amháin chun leas a bhaint as an iliomad deiseanna a bhaineann leis an intleacht shaorga agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na hintleachta saorga ar bhealach a sheasfaidh an aimsir. Chun forbairt na hintleachta saorga a chur chun cinn agus chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí arda a d’fhéadfadh a bheith ag baint léi don tsábháilteacht agus do chearta bunúsacha ar an gcaoi chéanna, tá togra le haghaidh creat rialála maidir leis an intleacht shaorga agus plean comhordaithe athbhreithnithe maidir leis an intleacht shaorga á gcur i láthair ag an gCoimisiún.