Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Преглед на Координирания план за изкуствения интелект (2021 г.)

Координираният план за изкуствения интелект от 2021 г. е следващата стъпка към създаването на глобално лидерство на ЕС в областта на надеждния ИИ.

Координираният план за изкуствения интелект от 2021 г., публикуван през април същата година, се основава на сътрудничеството, установено между Комисията и държавите членки по време на координирания план от 2018 г.

В него се определя стратегията за: 

  • ускоряване на инвестициите в технологии в областта на ИИ, за да се стимулира устойчиво икономическо и социално възстановяване, подпомогнато от внедряването на нови цифрови решения;
  • действа по стратегиите и програмите за ИИ, като изцяло и навременно ги изпълнява, за да гарантира, че ЕС извлича максимални ползи от предимствата на позицията на първия възприел;
  • да съгласува политиката в областта на ИИ с цел премахване на разпокъсаността и справяне с глобалните предизвикателства.

За тази цел то: 

  • създаване на благоприятни условия за разработване и внедряване на ИИ в ЕС;
  • превръщане на ЕС в мястото, където високите постижения процъфтяват от лабораторията до пазара;
  • гарантиране, че ИИ работи за хората и е сила за благото на обществото;
  • изграждане на стратегическо лидерство в секторите с голямо въздействие.

Координираният план върви ръка за ръка с предложението за регламент относно изкуствения интелект.

Документи за изтегляне

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Изтегляне 

Related content

Съобщение „Насърчаване на европейски подход към изкуствения интелект“

Policy and legislation | 21 април 2021

Изправен пред бързото технологично развитие на ИИ в контекст на глобална политика, когато все повече държави правят сериозни инвестиции в ИИ, ЕС се нуждае от единни действия, за да оползотвори многобройните възможности и да намери трайни отговори на предизвикателствата, които поставят технологиите с ИИ. С цел да се насърчи разработването на ИИ и да се предотвратят потенциалните високи рискове, които той поставя както за безопасността, така и за основните права, Комисията представя предложение за регулаторна рамка относно ИИ и преразгледан координиран план за ИИ.