Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Преглед на Координирания план за изкуствения интелект (2021 г.)

Координираният план за изкуствения интелект от 2021 г. е следващата стъпка към създаването на глобално лидерство на ЕС в областта на надеждния ИИ.

Координираният план за изкуствения интелект от 2021 г., публикуван през април същата година, се основава на сътрудничеството, установено между Комисията и държавите членки по време на координирания план от 2018 г.

В него се определя стратегията за: 

  • ускоряване на инвестициите в технологии в областта на ИИ, за да се стимулира устойчиво икономическо и социално възстановяване, подпомогнато от внедряването на нови цифрови решения;
  • действа по стратегиите и програмите за ИИ, като изцяло и навременно ги изпълнява, за да гарантира, че ЕС извлича максимални ползи от предимствата на позицията на първия възприел;
  • да съгласува политиката в областта на ИИ с цел премахване на разпокъсаността и справяне с глобалните предизвикателства.

За тази цел то: 

  • създаване на благоприятни условия за разработване и внедряване на ИИ в ЕС;
  • превръщане на ЕС в мястото, където високите постижения процъфтяват от лабораторията до пазара;
  • гарантиране, че ИИ работи за хората и е сила за благото на обществото;
  • изграждане на стратегическо лидерство в секторите с голямо въздействие.

Координираният план върви ръка за ръка с предложението за регламент относно изкуствения интелект.

Документи за изтегляне

Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Изтегляне 

Related content

Съобщение „Насърчаване на европейски подход към изкуствения интелект“

Policy and legislation | 21 април 2021

Изправен пред бързото технологично развитие на ИИ в контекст на глобална политика, когато все повече държави правят сериозни инвестиции в ИИ, ЕС се нуждае от единни действия, за да оползотвори многобройните възможности и да намери трайни отговори на предизвикателствата, които поставят технологиите с ИИ. С цел да се насърчи разработването на ИИ и да се предотвратят потенциалните високи рискове, които той поставя както за безопасността, така и за основните права, Комисията представя предложение за регулаторна рамка относно ИИ и преразгледан координиран план за ИИ.