Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kibersigurnost u programu DIGITAL Europa

Program Digitalna Europa pomoći će EU-u da postigne visoku zajedničku razinu kibersigurnosti.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Kako se sve više i više usluga kreće na internetu, kibersigurnost je postala ključna za digitalni svijet. Snažna zajednička razina kibersigurnosti štiti nas od zlonamjernih kiberaktivnosti koje ugrožavaju naša gospodarstva i naš način života.

Kibersigurnost je i gospodarska prilika: globalno tržište proizvoda i usluga raste za 15 – 20 % godišnje. To je preduvjet za postizanje digitalnog suvereniteta Europe.

Program Digitalna Europa prilika je za jačanje zajedničke razine kibersigurnosti diljem EU-a, naglašavajući strategiju EU-a za kibersigurnost.

Program Digitalna Europa program je ulaganja koji EU-u pomaže u postizanju okvira za tehnologiju utemeljenog na vrijednostima. To uključuje Opću uredbu o zaštiti podataka, nove prijedloge o Direktivi o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS), umjetnu inteligenciju te Akte o digitalnim uslugama i digitalnim tržištima.

Ulagat će se u izgradnju europske infrastrukture za kibersigurnost – „kiber štita”. I promicat će rašireno uvođenje i primjenu najsuvremenijih praksi i opreme u području kibersigurnosti. To je ključno za izgradnju digitalne suverenosti EU-a, koja se oslanja na cjelovitost i otpornost podatkovne infrastrukture, mreža i komunikacija.

Odjelom za kibersigurnost programa Digitalna Europa upravljat će budući Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja koji se osniva u Bukureštu. Ovaj Stručni centar radit će u suradnji s Mrežom nacionalnih koordinacijskih centara. Zajedno će koordinirati i ulaganja EU-a, država članica i industrije u području kibersigurnosti.

Operativni ciljevi

Uredbom o uspostavi programa Digitalna Europa nastoje se poduprijeti sljedeći operativni ciljevi:

  • napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture u području kibersigurnosti, zajedno s državama članicama;
  • znanje, kapacitet i vještine povezane s kibersigurnošću; najbolje prakse;
  • široko uvođenje učinkovitih najsuvremenijih rješenja u području kibersigurnosti, pri čemu se posebna pozornost posvećuje javnim tijelima i MSP-ovima;
  • sposobnosti unutar država članica i privatnog sektora za potporu Direktivi NIS;
  • otpornost, svijest o riziku, barem osnovne razine kibersigurnosti;
  • jačanje sinergija i koordinacije između civilne i obrambene sfere kibersigurnosti olakšavanjem razmjene znanja i najboljih praksi i još mnogo toga.

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europa

Cilj je programa DIGITAL Europa izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka te nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo s moći usporedivom s objedinjavanjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona cijelog...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima i organizacijama javnog sektora pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentniji.

Ostali