Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

elektroninės komercijos direktyva

E. prekybos direktyva yra pamatinė internetinių paslaugų teisinė sistema ES. Juo siekiama pašalinti kliūtis tarpvalstybinėms internetinėms paslaugoms.

  Kompiuterio klaviatūra su pirkinių krepšelio piktograma vietoj įvedimo mygtuko

Thinkstrock - Online shopping

Elektroninės komercijos direktyva

Direktyva nustatomos suderintos taisyklės tokiais klausimais kaip:

 • skaidrumo ir informavimo reikalavimai internetinių paslaugų teikėjams;
 • komerciniai pranešimai;
 • elektroninės sutartys ir tarpinių paslaugų teikėjų atsakomybės apribojimai.

Juo taip pat stiprinamas valstybių narių administracinis bendradarbiavimas ir savireguliacijos vaidmuo.

Pagrindinės e. prekybos taisyklės

Direktyvoje nustatyti pagrindiniai privalomo vartotojų informavimo reikalavimai, veiksmai, kurių reikia imtis sudarant sutartis internetu, ir komercinių pranešimų taisyklės. Tai apima internetinę reklamą, nepageidaujamus komercinius pranešimus ir kt.

Vidaus rinkos sąlyga

Vidaus rinkos sąlyga yra pagrindinis Elektroninės komercijos direktyvos principas. Juo užtikrinama, kad internetinių paslaugų teikėjams būtų taikoma valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, teisė, o ne valstybių narių, kuriose paslauga yra prieinama, teisė.

Tarpininkų atsakomybė

Direktyvoje tarpininkai atleidžiami nuo atsakomybės už jų tvarkomą turinį, jei jie atitinka tam tikras sąlygas. Paslaugų teikėjai, teikiantys neteisėtą paslaugą, turi kuo greičiau ją pašalinti arba panaikinti prieigą prie jos, kai tik sužino apie neteisėtą jos pobūdį. Atleidimas nuo atsakomybės taikomas tik toms paslaugoms, kurios atlieka neutralų, tik techninį ir pasyvų vaidmenį prieglobos turinio atžvilgiu.

Valstybės narės negali įpareigoti tarpininkams taikyti jokios bendros turinio stebėsenos prievolės.

Paslaugos, kurioms taikoma direktyva

ES siekia nustatyti tinkamą e. prekybos sistemą ir užkirsti kelią nesąžiningai vartotojų ir įmonių, kurie naudojasi turiniu arba perka prekes ir paslaugas internetu ES, diskriminacijai.

Paslaugų, kurioms taikoma direktyva, pavyzdžiai:

 • internetinės informacinės paslaugos
 • prekių ir paslaugų pardavimas internetu
 • reklama internete
 • profesionalios paslaugos
 • pramogų paslaugos ir pagrindinės tarpininkavimo paslaugos, įskaitant gavėjui nemokamai teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, tas, kurios finansuojamos iš reklamos

Skaitmeninių paslaugų aktas

Komisijospasiūlytas Skaitmeninių paslaugų aktas grindžiamas Elektroninės komercijos direktyva siekiant spręsti naujas problemas internete.

Nors Elektroninės komercijos direktyva išlieka skaitmeninio reguliavimo kertiniu akmeniu, nuo jos priėmimo prieš 20 metų daug kas pasikeitė. Skaitmeninių paslaugų akte bus atsižvelgta į šiuos pokyčius ir su jais susijusias problemas, visų pirma susijusias su interneto tarpininkais.

Viešos konsultacijos

Siekdama formuoti skaitmeninį pasaulį, Komisija bendradarbiauja su vartotojais, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Komisija, persvarstydama Elektroninės komercijos direktyvą, pradėjo dvi viešas konsultacijas 5:

Komisija įvertino, ar ES e. prekybos sistemos taisyklės vis dar yra atnaujintos ir ar jos padėjo Europos piliečiams ir įmonėms internetu pirkti prekes ir paslaugas.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupės tikslai yra šie:

 • stiprinti ir palengvinti valstybių narių, valstybių narių ir Komisijos administracinį bendradarbiavimą
 • aptarti direktyvos taikymo problemas
 • aptarti kylančius klausimus e. prekybos srityje.

Jos nariai pateikiami Komisijos ekspertų grupių registre.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Sąjungos padėtis: Komisija siūlo programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kad iki 2030 m. būtų įgyvendinta ES skaitmeninė transformacija

Šią savaitę Komisija pasiūlė Skaitmeninio dešimtmečio kelią – konkretų planą, kaip iki 2030 m. pasiekti mūsų visuomenės ir ekonomikos skaitmeninę transformaciją. Siūloma programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ yra konkretus ES skaitmeninės politikos užmojų iki 2030 m. įgyvendinimo mechanizmas. Ja bus sukurta valdymo sistema, grindžiama metiniu bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmu, kad Sąjungos lygmeniu būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslai skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninės infrastruktūros bei įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacijos srityse. Ja taip pat

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

e. prekybos taisyklės ES

Europos Komisija šalina internetines kliūtis, kad žmonės galėtų visapusiškai naudotis visomis prekėmis ir paslaugomis, kurias internetu siūlo ES įmonės.