Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

direktivet om e-handel

E-handelsdirektivet är den grundläggande rättsliga ramen för onlinetjänster i EU. Syftet är att undanröja hinder för gränsöverskridande onlinetjänster.

  Ett datortangentbord med en ikon för en kundvagn i stället för enter-knappen

Thinkstrock - Online shopping

Direktivet om e-handel

I direktivet fastställs harmoniserade regler i frågor som t.ex.

 • krav på transparens och information för leverantörer av onlinetjänster.
 • kommersiella meddelanden,
 • elektroniska avtal och begränsningar av ansvar för förmedlande tjänsteleverantörer.

Det stärker också det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna och självregleringens roll.

Grundläggande regler för e-handel

Direktivet innehåller grundläggande krav på obligatorisk konsumentinformation, steg att följa i avtal på nätet och regler om kommersiella meddelanden. Detta omfattar onlineannonser, oönskad kommersiell kommunikation med mera.

Klausulen om den inre marknaden

Klausulen om den inre marknaden är en central princip i e-handelsdirektivet. Det säkerställer att leverantörer av onlinetjänster omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där de är etablerade och inte lagstiftningen i de medlemsstater där tjänsten är tillgänglig.

Mellanhänders ansvar

Genom direktivet undantas mellanhänder från ansvar för det innehåll de förvaltar om de uppfyller vissa villkor. Tjänsteleverantörer som är värd för olagliga måste ta bort det eller inaktivera åtkomst till det så snabbt som möjligt när de är medvetna om att det är olagligt. Undantaget från ansvar omfattar endast tjänster som spelar en neutral, endast teknisk och passiv roll gentemot värdinnehållet.

Medlemsstaterna kan inte påtvinga intermediärerna någon allmän skyldighet att övervaka innehållet.

Tjänster som omfattas av direktivet

EU är inriktat på att fastställa en lämplig ram för e-handel och förhindra orättvis diskriminering av konsumenter och företag som får tillgång till innehåll eller köper varor och tjänster online inom EU.

Exempel på tjänster som omfattas av direktivet är följande:

 • informationstjänster på nätet
 • onlineförsäljning av produkter och tjänster
 • annonsering på nätet
 • professionella tjänster
 • underhållningstjänster och grundläggande förmedlingstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls kostnadsfritt till mottagaren, t.ex. tjänster som finansieras genom reklam

Lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster, som föreslagits av kommissionen, bygger på direktivet om e-handel för att ta itu med nya utmaningar online.

E-handelsdirektivet förblir hörnstenen i den digitala lagstiftningen, men mycket har förändrats sedan det antogs för 20 år sedan. Rättsakten om digitala tjänster kommer att ta itu med dessa förändringar och de utmaningar som följer med dem, särskilt när det gäller onlineförmedlare.

Offentliga samråd

Kommissionen samarbetar med konsumenter, offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och andra berörda parter för att forma den digitala världen.

Kommissionen inledde två offentliga samråd 5 som en del av översynen av e-handelsdirektivet:

Kommissionen bedömde om EU:s regler om e-handel fortfarande är aktuella och om de har hjälpt europeiska medborgare och företag att köpa varor och tjänster på nätet.

Expertgrupp

Expertgruppens mål är följande:

 • att förbättra och underlätta det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna, medlemsstaterna och kommissionen.
 • att diskutera problem vid tillämpningen av direktivet
 • att diskutera framväxande frågor på området för e-handel.

För att se medlemmarna hänvisas till registret över kommissionens expertgrupper.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Tillståndet i unionen 2017: EU-kommissionen föreslår en färdväg för det digitala decenniet för att genomföra EU:s digitalisering fram till 2030

Kommissionen har i veckan föreslagit en färdväg för det digitala decenniet, en konkret plan för att uppnå den digitala omvandlingen av vårt samhälle och vår ekonomi senast 2030. Den föreslagna färdvägen kommer att omsätta EU:s digitala ambitioner för 2030 i konkret handling. Den kommer att omfatta ett ramverk för styrning som bygger på en årlig mekanism för samarbete med EU-länderna för att uppnå 2030 års mål för det digitala decenniet på unionsnivå i fråga om digitala färdigheter, digital infrastruktur och digitalisering av företag och offentliga tjänster. Den syftar också till att

PRESS RELEASE |
European Commission and European Parliament take stock of the progress made in breaking down barriers to e-commerce in the EU

Consumers and businesses show an increasing interest in shopping and selling across the EU. Online sales of products are growing by 22% per year. However, some traders still make it difficult for customers from another EU Member State to buy online or to benefit from equally advantageous prices in comparison with local clients. Vice-President Ansip and Commissioners Bieńkowska, Jourová and Gabriel met in Strasbourg with members of the European Parliament to take stock of the progress made in breaking down the barriers to e-commerce in the EU and discuss next opportunities and challenges.

Läs mer

Översikt

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.