Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Politiki dwar iċ-ċibersigurtà

L-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

    “”

© Image by Traitov - iStock Getty Images

Strateġija ta’ Ċibersigurtà

Il-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà ppreżentaw Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà fi tmiem l-2020.

L-Istrateġija tkopri s-sigurtà tas-servizzi essenzjali bħall-isptarijiet, il-grilji tal-enerġija u l-ferroviji. Tkopri wkoll is-sigurtà tan-numru dejjem jikber ta’ oġġetti konnessi fid-djar, l-uffiċċji u l-fabbriki tagħna.

L-Istrateġija tiffoka fuq il-bini ta’ kapaċitajiet kollettivi ta’ rispons għal attakki ċibernetiċi kbar u l-ħidma ma’ sħab madwar id-dinja biex jiġu żgurati s-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali fiċ-ċiberspazju. Huwa jiddeskrivi kif Unità Ċibernetika Konġunta tista’ tiżgura l-aktar rispons effettiv għat-theddid ċibernetiku bl-użu tar-riżorsi kollettivi u l-għarfien espert disponibbli għall-UE u l-Istati Membri.

Leġiżlazzjoni u ċertifikazzjoni

Direttiva dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ ċibersigurtà madwar l-Unjoni (Direttiva NIS2)

It-theddid għaċ-ċibersigurtà kważi dejjem ikun transfruntier, u attakk ċibernetiku fuq il-faċilitajiet kritiċi ta’ pajjiż wieħed jista’ jaffettwa lill-UE kollha kemm hi. Il-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jkollhom korpi governattivi b’saħħithom li jissorveljaw iċ-ċibersigurtà f’pajjiżhom u li jaħdmu flimkien mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra billi jaqsmu l-informazzjoni. Dan huwa partikolarment importanti għas-setturi li huma kritiċi għas-soċjetajiet tagħna.

Id-Direttiva dwar is-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (id-Direttiva NIS), li l-pajjiżi kollha issa implimentaw, tiżgura l-ħolqien u l-kooperazzjoni ta’ korpi governattivi bħal dawn. Din id-Direttiva ġiet rieżaminata fi tmiem l-2020.

Bħala riżultat tal-proċess ta’ rieżami, il-proposta għal Direttiva dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ ċibersigurtà madwar l-Unjoni (id-Direttiva NIS2) ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni fis-16 ta’ Diċembru 2020. 

Id-Direttiva ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea f’Diċembru 2022 u se tidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Jannar 2023. L-Istati Membri ser ikollhom 21 xahar mid-dħul fis-seħħ tad-direttiva biex jinkorporaw id-dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali tagħhom (data attwali: 18 ta’ Ottubru 2024).

ENISA — l-aġenzija tal-UE għaċ-ċibersigurtà

L-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) hija l-aġenzija tal-UE li tittratta ċ-ċibersigurtà. Huwa jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri, lill-istituzzjonijiet tal-UE u lin-negozji f’oqsma ewlenin, inkluża l-implimentazzjoni tad-Direttiva NIS.

Att dwar iċ-Ċibersigurtà

L- Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ ir-rwol tal-ENISA. L-aġenzija issa għandha mandat permanenti, u għandha s-setgħa li tikkontribwixxi biex iżżid kemm il-kooperazzjoni operattiva kif ukoll il-ġestjoni tal-kriżijiet madwar l-UE. Għandha wkoll aktar riżorsi finanzjarji u umani minn qabel.

Ċertifikazzjoni

Il-ħajja diġitali tagħna tista’ taħdem tajjeb biss jekk ikun hemm fiduċja ġenerali tal-pubbliku fiċ-ċibersigurtà tal-prodotti u s-servizzi tal-IT. Huwa importanti li naraw li prodott ikun ġie ċċekkjat u ċċertifikat biex jikkonforma ma’ standards għoljin taċ-ċibersigurtà. Bħalissa hemm diversi skemi ta’ ċertifikazzjoni tas-sigurtà għall-prodotti tal-IT madwar l-UE. Li jkun hemm skema komuni unika għaċ-ċertifikazzjoni jkun aktar faċli u aktar ċar għal kulħadd.

Il-Kummissjoni għalhekk qed taħdem fuq qafas ta’ ċertifikazzjoni għall-UE kollha, bl-ENISA fil-qalba tagħha. L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jiddeskrivi l-proċess għall-kisba ta’ dan il-qafas.

Investiment

Pjan ta’ Rkupru

Iċ-ċibersigurtà hija waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni fir-rispons tagħha għall-kriżi tal-coronavirus, peress li kien hemm aktar attakki ċibernetiċi matul il-lockdown. Il- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa jinkludi investimenti addizzjonali fiċ-ċibersigurtà.

Appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni: Orizzont 2020 u cPPP; Orizzont Ewropa

Ir-riċerka dwar is-sigurtà diġitali hija essenzjali għall-bini ta’ soluzzjonijiet innovattivi li jistgħu jipproteġuna kontra t-theddid ċibernetiku l-aktar reċenti u avvanzat. Huwa għalhekk li ċ-ċibersigurtà hija parti importanti minn Orizzont 2020 u s-suċċessur tiegħu Orizzont Ewropa. 

F’ Orizzont Ewropa, għall-perjodu 2021–2027, iċ-ċibersigurtà hija parti mir-raggruppament “Sigurtà Ċivili għas-Soċjetà”. Il-Programm ta’ Ħidma 2021–2022 bħalissa qed jitħejja.

Bħala parti minn Orizzont 2020, il-Kummissjoni kkofinanzjat ir-riċerka u l-innovazzjoni f’suġġetti bħat-tħejjija għaċ-ċibersigurtà permezz ta’ firxiet u simulazzjoni ċibernetiċi, iċ-ċibersigurtà għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, iċ-ċibersigurtà fis-sistema tal-enerġija elettrika u tal-enerġija, u ċ-ċibersigurtà u l-protezzjoni tad-data f’setturi kritiċi. Dawn is-suġġetti jaqgħu taħt ir-raggruppament “Soċjetajiet siguri — Il-protezzjoni tal-libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-ċittadini tagħha.”

Fl-2016, is- sħubija pubblika-privata kuntrattwali (cPPP) ta’ Orizzont 2020 dwar iċ-ċibersigurtà ġiet stabbilita bejn il-Kummissjoni Ewropea u l- Organizzazzjoni Ewropea taċ-Ċibersigurtà (ECSO), assoċjazzjoni magħmula minn membri mill-industrija ċibernetika, l-akkademja, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u aktar.

Appoġġ għall-kapaċitajiet u l-iskjerament ċibernetiku

L-infrastrutturi fiżiċi u diġitali tagħna huma interkonnessi mill-qrib ħafna. Għalhekk, il-Kummissjoni investiet ukoll fiċ-ċibersigurtà bħala parti mill-programm tagħha ta’ finanzjament ta’ investiment fl-infrastruttura, il- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), għall-perjodu 2014–2020.

L-appoġġ tal-FNE mar għand timijiet ta’ rispons għal inċidenti relatati mas-sigurtà tal-kompjuters, operaturi ta’ servizzi essenzjali (OES), fornituri ta’ servizzi diġitali (DSPs), punti uniċi ta’ kuntatt (SPOC) u awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs). Dan isaħħaħ il-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà u l-kollaborazzjoni transfruntiera fi ħdan l-UE, filwaqt li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà.

Il- Programm Ewropa Diġitali, għall-perjodu 2021–2027, huwa programm ambizzjuż li jippjana li jinvesti EUR 1.9 biljun fil-kapaċità taċ-ċibersigurtà u l-użu wiesa’ ta’ infrastrutturi u għodod taċ-ċibersigurtà madwar l-UE għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u l-individwi.

Iċ-ċibersigurtà hija wkoll parti mill- InvestEU. InvestEU huwa programm ġenerali li jiġbor flimkien ħafna strumenti finanzjarji u juża l-investiment pubbliku biex jiżgura aktar investiment mis-settur privat. Il-faċilità ta’ investiment strateġiku tagħha se tappoġġa l-ktajjen tal-valur ewlenin fiċ-ċibersigurtà. Hija parti importanti mill-pakkett ta’ rkupru b’rispons għall-kriżi tal-coronavirus.

Iċ-Ċentru u n-Netwerk ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà; Atlas ta’ l-arja

Iċ- ċentru Ewropew ta’ kompetenza industrijali, teknoloġika u tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà se jiġbor flimkien l-għarfien espert u jallinja l-iżvilupp u l-użu Ewropej tat-teknoloġija taċ-ċibersigurtà. Se taħdem mal-industrija, il-komunità akkademika u oħrajn biex tibni aġenda komuni għall-investimenti fiċ-ċibersigurtà, u tiddeċiedi dwar il-prijoritajiet ta’ finanzjament għar-riċerka, l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà permezz tal-Orizzont Ewropa u l-Programmi Ewropa Diġitali.

Bħalissa, qed jitmexxew erba’ proġetti pilota biex iwittu t-triq għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għan-Netwerk. Dawn jinvolvu aktar minn 170 sieħeb.

Għal ħarsa ġenerali aħjar lejn l-għarfien espert u l-kapaċità taċ-ċibersigurtà madwar l-UE, il-Kummissjoni żviluppat pjattaforma komprensiva msejħa l- Atlas taċ-Ċibersigurtà.

Gwida ta’ politika

Pjan ta’ azzjoni għal rispons koordinat għal attakki ċibernetiċi kbar

Il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni għal rispons rapidu għal emerġenza jipprovdi pjan f’każ ta’ inċident jew kriżi ċibernetika transfruntiera fuq skala kbira. Huwa jistabbilixxi l-objettivi u l-modi ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet tal-UE fir-rispons għal inċidenti u kriżijiet bħal dawn. Dan jispjega kif il-mekkaniżmi eżistenti ta’ Maniġġar ta’ Kriżijiet jistgħu jagħmlu użu sħiħ mill-entitajiet eżistenti taċ-ċibersigurtà fil-livell tal-UE.

Unità Ċibernetika Konġunta

Bħala segwitu, il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ħabbret proposta għal Unità Ċibernetika Konġunta madwar l-UE kollha. Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-ħolqien tal-Unità Ċibernetika Konġunta mħabbra mill-Kummissjoni fit-23 ta’ Ġunju 2021 hija pass importanti lejn it-tlestija tal-qafas Ewropew għall-ġestjoni tal-kriżijiet taċ-ċibersigurtà. Huwa riżultat konkret tal-Istrateġija tal- UE dwar iċ-Ċibersigurtà u l-Istrateġija tal- UE dwar l-Unjoni tas-Sigurtà, li jikkontribwixxi għal ekonomija u soċjetà diġitali sikuri.

L- Unità Ċibernetika Konġunta se taġixxi bħala pjattaforma biex tiżgura rispons koordinat tal-UE għal inċidenti u kriżijiet ċibernetiċi fuq skala kbira, kif ukoll biex toffri assistenza fl-irkupru minn dawn l-attakki.

Skjerament sigur tal-5G fl-UE

In-netwerks 5G huma ppjanati li jiġu introdotti madwar l-UE. Dawn se joffru benefiċċji kbar, iżda għandhom ukoll aktar punti ta’ dħul potenzjali għal dawk li jattakkaw minħabba n-natura inqas ċentralizzata tal-arkitettura tagħhom, għadd akbar ta’ antenni u żieda fid-dipendenza fuq is-softwer. Is- Sett ta’ Għodod tal-UE dwar il -5G jistabbilixxi miżuri biex jissaħħu r-rekwiżiti tas-sigurtà għan-networks 5G, jiġu applikati restrizzjonijiet rilevanti għall-fornituri meqjusa ta’ riskju għoli, u tiġi żgurata d-diversifikazzjoni tal-bejjiegħa.

L-iżgurar tal-proċess elettorali

Id-demokraziji Ewropej tagħna saru dejjem aktar diġitali: kampanji politiċi jsiru online u l-elezzjonijiet infushom isiru permezz ta’ votazzjoni elettronika f’ħafna pajjiżi. 

Il-Kummissjoni ħarġet rakkomandazzjonijiet għaċ-ċibersigurtà tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, bħala parti minn pakkett usa’ ta’ rakkomandazzjonijiet biex tappoġġa elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti. Xahar qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, il-Parlament Ewropew, il-pajjiżi tal-UE, il-Kummissjoni u l-ENISA wettqu test dirett tat-tħejjija tagħhom.

Ħiliet u għarfien

Ħiliet

Nistgħu niżguraw is-sigurtà diġitali biss jekk ikollna esperti bl-għarfien u l-ħiliet it-tajba, u bħalissa m’hemmx biżżejjed. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni qed tieħu azzjoni biex tistimula l-iżvilupp tal-ħiliet taċ-ċibersigurtà.

Il-Kummissjoni ħejjiet sejħa għal qafas koerenti għat-tagħlim tal-ħiliet taċ-ċibersigurtà fl-edukazzjoni universitarja u professjonali. L-erba’ proġetti pilota li jħejju ċ-ċentru ta’ kompetenza taċ-ċibersigurtà u n-network mill-ECSO bħalissa qed jaħdmu fuq dan. Hemm ukoll inizjattivi rikorrenti maħsuba direttament għall-istudenti, bħall- isfida Ewropea annwali taċ-ċibersigurtà.

Il-ħiliet taċ-ċibersigurtà jaqgħu taħt l-aġenda ġenerali tal-Kummissjoni dwar il- ħiliet diġitali. Huma wkoll parti mill-isforzi ta’ finanzjament taħt Orizzont 2020, Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali. Eżempju wieħed huwa l-finanzjament għal ‘cyber ranges’, li huma ambjenti ta’ simulazzjoni diretta ta’ theddid ċibernetiku għat-taħriġ.

Għarfien

Il-fattur uman ta’ spiss huwa r-rabta dgħajfa fiċ-ċibersigurtà: xi ħadd li jikklikkja fuq link phishing jista ‘jkollu konsegwenzi kbar. Għalhekk, il-Kummissjoni tqajjem kuxjenza dwar iċ-ċibersigurtà u tippromwovi l-aħjar prattiki fost il-pubbliku ġenerali. Pereżempju, darba fis-sena jorganizza x- Xahar Ewropew taċ-Ċibersigurtà flimkien mal-ENISA.

Il-komunità ċibernetika

ENISA — l-aġenzija tal-UE għaċ-ċibersigurtà

L-ENISA hija l-aġenzija tal-UE li tittratta ċ-ċibersigurtà. Huwa jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri, lill-istituzzjonijiet tal-UE u lin-negozji f’oqsma ewlenin, inkluża l-implimentazzjoni tad-Direttiva NIS.

ISACs

Iċ-Ċentri għall-Kondiviżjoni u l-Analiżi tal-Informazzjoni (ISACs) irawmu kollaborazzjoni bejn il-komunità taċ-ċibersigurtà f’setturi differenti tal-ekonomija. L-iżvilupp ulterjuri tal-ISACs kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak nazzjonali huwa prijorità għall-Kummissjoni. F’kollaborazzjoni mal-ENISA, il-Kummissjoni tippromwovi wkoll l-istabbiliment ta’ ISACs ġodda f’setturi li mhumiex koperti. Il-“konsorzju li jagħti s-setgħa lill-UE ISACs”, taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni, jipprovdi appoġġ legali, tekniku u organizzattiv għall-ISACs.

IL-JRC

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni qed jikkontribwixxi b’mod attiv għaċ-Ċibersigurtà fl-UE. Pereżempju, il-JRC żviluppa Tassonomija taċ-Ċibersigurtà. Dan jallinja t-terminoloġija użata fiċ-ċibersigurtà sabiex ikun jista’ jkollna ħarsa ġenerali aktar ċara tal-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà fl-UE.

Dan l-aħħar il-JRC ippubblika wkoll rapport li jipprovdi għarfien dwar ix-xenarju attwali taċ-ċibersigurtà tal-UE u l-istorja tiegħu, intitolat “Ċibersigurtà — l-ankra diġitali tagħna”.

CSIRTs/CERTs

Skont id-Direttiva NIS, l-Istati Membri tal-UE huma meħtieġa jiżguraw li jkollhom Skwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters (“CSIRTs”) li jiffunzjonaw tajjeb, magħrufa wkoll bħala Skwadri ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters (“CERTs”). Dawn it-timijiet jipprovdu jittrattaw inċidenti u riskji taċ-ċibersigurtà fil-prattika. Huma jikkooperaw ma’ xulxin fil-livell tal-UE, u jaħdmu wkoll flimkien mas-settur privat. It-tipi kollha ta’ operaturi ta’ servizzi essenzjali u fornituri ta’ servizzi diġitali għandhom ikunu koperti minn CSIRTs deżinjati.

Il-kompiti ewlenin tas-CSIRTs huma:

  • il-monitoraġġ tal-inċidenti fil-livell nazzjonali;
  • l-għoti ta’ twissija bikrija, twissijiet, avviżi u informazzjoni oħra dwar ir-riskji u l-inċidenti lill-partijiet ikkonċernati rilevanti;
  • ir-rispons għall-inċidenti;
  • l-għoti ta’ analiżi dinamika tar-riskju u tal-inċidenti u għarfien tas-sitwazzjoni;
  • parteċipazzjoni fin-netwerk tas-CSIRTs.

ECSO

L-Organizzazzjoni Ewropea taċ-Ċibersigurtà (ECSO) inħolqot fl-2016 sabiex taġixxi bħala l-kontroparti tal-Kummissjoni fi sħubija pubblika-privata kuntrattwali li tkopri Orizzont 2020 fis-snin 2016 sa 2020. Il-maġġoranza tal-250 membru tal-ECSO jappartjenu jew għall-industrija taċ-ċibersigurtà jew għal istituzzjonijiet ta’ riċerka u akkademiċi f’dan il-qasam. Sa ċertu punt, il-membri tal-ECSO jinkludu wkoll atturi tas-settur pubbliku u industriji min-naħa tad-domanda.

Minbarra li jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar Orizzont 2020, l-ECSO jwettaq diversi attivitajiet immirati lejn il-bini tal-komunità u l-iżvilupp industrijali fil-livell Ewropew.

Women4Ċibernetika

Huwa importanti li jiġi enfasizzat ir-rwol tan-nisa fil-komunità taċ-ċibersigurtà, li mhumiex rappreżentati biżżejjed. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni waqqfet ir- Reġistru tan-Nisa4Cyber, f’kooperazzjoni mal-inizjattiva Women4Cyber tal-ECSO. Dan jagħmilha aktar faċli għall-midja, l-organizzaturi tal-avvenimenti u oħrajn biex isibu l-ħafna nisa b’talent li jaħdmu fiċ-ċibersigurtà, sabiex dawn in-nisa jsiru aktar viżibbli u prominenti fil-komunità ċibernetika u fid-dibattitu pubbliku.

Oqsma oħra ta’ politika ċibernetika

Ċiberkriminalità

Il-kriminali ordinarji jagħmlu użu minn attakki ċibernetiċi li jheddu lill-Ewropej. Id-dipartiment tal-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni tal-Kummissjoni jimmonitorja u jaġġorna l-liġi tal-UE dwar iċ-ċiberkriminalità u jappoġġa l-kapaċità tal-infurzar tal-liġi. Il-Kummissjoni taħdem ukoll flimkien maċ- Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità fl-Europol.

Diplomazija ċibernetika

L-UE qed tagħmel sforzi biex tipproteġi lilha nnifisha kontra t-theddid ċibernetiku minn barra l-fruntieri tagħha. Bħala parti minn dan, il-Kummissjoni taħdem flimkien mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Istati Membri fuq l-implimentazzjoni ta’ rispons diplomatiku konġunt għal attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi (is- “sett ta’ għodod taċ-ċiberdiplomazija”). Dan ir-rispons jinkludi l-kooperazzjoni diplomatika u d-djalogu, miżuri preventivi kontra l-attakki ċibernetiċi, u sanzjonijiet kontra dawk involuti f’attakki ċibernetiċi li jheddu lill-UE.

Il-Kummissjoni tassisti fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar ir-rispons għal theddid ċibernetiku estern kull fejn ikun meħtieġ. Jiffinanzja wkoll direttament l- Inizjattiva ta’ Appoġġ għaċ-Ċiberdiplomazija tal-UE li għaddejja bħalissa.

Iċ-Ċiberdifiża

Fl-10 ta’ Novembru 2022, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli ressqu Komunikazzjoni Konġunta dwar Politika tal-UE dwar iċ-Ċiberdifiża biex tindirizza l-ambjent ta’ sigurtà li qed jiddeterjora wara l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u biex tagħti spinta lill-kapaċità tal-UE li tipproteġi liċ-ċittadini u l-infrastruttura tagħha.  

Il-Politika tal-UE dwar iċ-Ċiberdifiża hija mibnija madwar erba’ pilastri li jkopru firxa wiesgħa ta’ inizjattivi li se jgħinu lill-UE u lill-Istati Membri jkunu jistgħu jidentifikaw, jiskoraġġixxu u jiddefendu aħjar kontra l-attakki ċibernetiċi:

1. NAĠIXXU FLIMKIEN GĦAL ĊIBERDIFIŻA TAL-UE AKTAR B’SAĦĦITHA

2. ŻGURAR TAL-EKOSISTEMA TAD-DIFIŻA

3. INVESTIMENT FIL-KAPAĊITAJIET TAĊ-ĊIBERDIFIŻA

4. SIEĦEB BIEX JINDIRIZZA SFIDI KOMUNI

 

Il-politika l-ġdida tappella għal investimenti fil-kapaċitajiet taċ-ċiberdifiża tal-ispettru sħiħ u se ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet ċibernetiċi militari u ċivili tal-UE. Hija ser issaħħaħ il-kooperazzjoni mas-settur privat u l-ġestjoni effiċjenti tal-kriżijiet ċibernetiċi fl-Unjoni. Il-politika l-ġdida se tgħin ukoll biex jitnaqqsu d-dipendenzi strateġiċi tagħna fit-teknoloġiji ċibernetiċi kritiċi, u se ssaħħaħ il-Bażi Industrijali Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (EDTIB). Dan se jistimula t-taħriġ, l-attrazzjoni u ż-żamma tat-talenti ċibernetiċi.

L-UE tikkoopera dwar id-difiża fiċ-ċiberspazju permezz tal-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), l- Aġenzija Ewropea għad-Difiża, kif ukoll l-ENISA u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi(Europol).

Il-bini tal-kapaċità ċibernetika f’pajjiżi terzi

L-UE tikkoopera ma’ pajjiżi oħra biex tgħin fil-bini tal-kapaċità tagħhom li jiddefendu kontra t-theddid taċ-ċibersigurtà. Il-Kummissjoni tappoġġa diversi programmi taċ-ċibersigurtà fil- Balkani tal-Punent u s- sitt pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant fil-viċinat immedjat tal-UE, kif ukoll f’pajjiżi oħra madwar id-dinja permezz tad-dipartiment tagħha għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali.

L-aħħar aħbarijiet

DIGIBYTE |
Iċ-ċibersigurtà: L-UE torganizza t-8 djalogu mal-Istati Uniti

Fil-15 u s-16 ta’ Diċembru 2022, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kellhom it-tmien Djalogu Ċibernetiku bejn l-UE u l-Istati Uniti f’Washington, DC. Dan seħħ fil-kuntest ta’ ambjent ta’ theddid ċibernetiku li ddeterjora b’mod drammatiku minħabba l-aggressjoni militari illegali tar-Russja kontra l-Ukrajna, li ssottolinja l-ħtieġa għal kooperazzjoni u koordinazzjoni transatlantiċi msaħħa għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-rispons għal attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi u enfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-infrastruttura kritika tkun sigura u reżiljenti.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Ċibersigurtà

L-UE fasslet strateġija taċ-ċibersigurtà biex tagħti spinta lill-kapaċità tal-Ewropa biex tiġġieled u tirkupra miċ-ċiberattakki.

Ħarsa aktar fil-fond

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.

Ara Wkoll

L-Istrateġija dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għandha l-għan li tibni reżiljenza għat-theddid ċibernetiku u tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jibbenefikaw minn teknoloġiji diġitali affidabbli.

Kontenut relatat