Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali (EDMO)

L-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali (EDMO) huwa proġett li jappoġġa l-komunità indipendenti li taħdem biex tiġġieled id-diżinformazzjoni.

  Il-lenti tistrieħ fuq gazzetta, b’intestatura li tgħid “aħbarijiet” fuq sfond blu. Dan jirrappreżenta l-ħtieġa li tiġi investigata d-diżinformazzjoni.

L- Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali (EDMO) iservi bħala ċentru għall-verifikaturi tal-fatti, l-akkademiċi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra biex jikkollaboraw ma’ xulxin. Huwa jħeġġiġhom biex jikkollegaw b’mod attiv mal-organizzazzjonijiet tal-midja, l-esperti tal-litteriżmu medjatiku, u jipprovdu appoġġ lil dawk li jfasslu l-politika. Dan jgħin biex jiġu kkoordinati l-azzjonijiet fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

L-attivitajiet tal-EDMO huma bbażati fuq 5 fergħat:

 1. l -immappjar tal-organizzazzjonijiet tal-verifika tal-fatti fl-Ewropa u l-appoġġ tagħhom billi jitrawmu attivitajiet konġunti u transkonfinali u moduli ta’ taħriġ dedikati.
 2. l-immappjar, l-appoġġ u l-koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka dwar id-diżinformazzjoni fil-livell Ewropew, inkluż il-ħolqien u l-aġġornament regolari ta’ repożitorju globali ta’ artikoli xjentifiċi riveduti bejn il-pari dwar id-diżinformazzjoni.
 3. il-bini ta’ portal pubbliku li jipprovdi informazzjoni u materjal lill-prattikanti tal-media, lill-għalliema u liċ-ċittadini bil-għan li tiżdied is-sensibilizzazzjoni, tinbena r-reżiljenza għad-diżinformazzjoni online u jiġu appoġġati l-kampanji ta’ litteriżmu medjatiku.
 4. it-tfassil ta’ qafas biex jiġi żgurat aċċess sigur u protett mill-privatezza għad-data tal-pjattaformi għar-riċerkaturi akkademiċi li jaħdmu biex jifhmu aħjar id-diżinformazzjoni.
 5. appoġġ lill-awtoritajiet pubbliċi fil-monitoraġġ tal-politiki stabbiliti mill-pjattaformi online biex jillimitaw it-tixrid u l-impatt tad-diżinformazzjoni.

L-EDMO se jibni l-karatteristiċi ewlenin tiegħu f’żewġ fażijiet. L-ewwel fażi se tiffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura ta’ servizz ewlieni u se tiddefinixxi r-regoli ta’ governanza tal-Osservatorju. It-tieni se jistabbilixxi ċentri ta’ riċerka fil-midja diġitali nazzjonali u reġjonali tal-EDMO madwar l-UE.

It-tieni fażi tal-EDMO bdiet bit-tnedija ta’ 8 ċentri ffinanzjati b’aktar minn EUR 11-il miljun permezz tal- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li se jgħinu fl-implimentazzjoni u l-espansjoni tal-ħidma tal-EDMO. L-għan tagħhom huwa li jistabbilixxu azzjonijiet biex iżidu l-kapaċità tal-EDMO li tindirizza kampanji ta’ diżinformazzjoni dannużi fil-livell nazzjonali u tal-UE, u janalizzaw l-impatt tagħhom fuq is-soċjetà u d-demokrazija. Iċ-ċentri ntgħażlu wara t-tnedija tat- tieni sejħa għal proposti biex tiġi estiża l-firxa tal-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali (EDMO) f’Ġunju 2020.

Governanza

L-EDMO huwa ġestit minn konsorzju mmexxi mill- Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze, l-Italja. Il-konsorzju jinkludi l-kumpanija Ateni Technology Center mill-Greċja, l- Università ta’ Aahrus mid-Danimarka, u l-organizzazzjoni tal-verifika tal- fatti Pagella Politica mill-Italja.

L-EDMO għandha struttura ta’ governanza kompletament indipendenti mill-awtoritajiet pubbliċi, inkluża l-Kummissjoni Ewropea. L-istruttura ta’ governanza hija magħmula minn bord konsultattiv inkarigat mid-definizzjoni tar-regoli ta’ funzjonament u l-istrateġija tal-Osservatorju u bord eżekuttiv responsabbli għall-implimentazzjoni tal-kuntratt f’konsultazzjoni mal-bord konsultattiv.

Tagħrif ta’ sfond

Il-ħolqien tal-Osservatorju huwa wieħed mill-elementi fil- pjan ta’ azzjoni dettaljat tal-Kummissjoni kontra d-diżinformazzjoni, ippubblikat f’Diċembru 2018. Il-pjan għandu l-għan li jsaħħaħ il-kapaċitajiet u jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-UE f’erba’ oqsma ewlenin:

 1. it-titjib ta’ l-iskoperta
 2. koordinazzjoni tar-reazzjonijiet
 3. ħidma ma’ pjattaformi online u l-industrija
 4. is-sensibilizzazzjoni u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini biex jirrispondu għad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni nediet it-tieni sejħa għal proposti biex testendi l-firxa tal-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali (EDMO) f’Ġunju 2020. It-tieni fażi tal-proġett tiffinanzja l-ħolqien ta’ ċentri ta’ riċerka fil-midja diġitali nazzjonali u multinazzjonali madwar l-Ewropa b’EUR 11-il miljun permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Il-Kummissjoni nediet l- ewwel sejħa għall-offerti għall-ħolqien tal-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali fl-2019. Konsorzju mmexxi mill-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze rebaħ is-sejħa għall-offerti, li tinkludi sa EUR 2.5 miljun.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-pjattaformi online għamlu enfasi speċjali fuq l-elezzjonijiet fit-tielet lott ta’ rapporti skont il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni

Illum, il-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni, inklużi pjattaformi online ewlenin bħal Google, Meta, Microsoft u TikTok, ippubblikaw it-tielet sett ta’ rapporti li jispjegaw fid-dettall l-azzjonijiet li qed jieħdu biex jiġġieldu t-tixrid tad-diżinformazzjoni online, b’enfasi partikolari fuq l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin f’Ġunju.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni online u l-miżinformazzjoni biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri u tas-sistemi demokratiċi Ewropej.

Ara Wkoll

Il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni tal-2022

Pjattaformi online ewlenin, pjattaformi emerġenti u speċjalizzati, atturi fl-industrija tar-reklamar, verifikaturi tal-fatti, organizzazzjonijiet tar-riċerka u tas-soċjetà ċivili taw Kodiċi ta’ Prattika msaħħaħ dwar id-Diżinformazzjoni wara l-Gwida tal-Kummissjoni ta’ Mejju 2021