Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni online u l-miżinformazzjoni biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri u tas-sistemi demokratiċi Ewropej.

Tgħallem dwar il-kampanja #FactsMatter

fix-empty

Id-diżinformazzjoni hija kontenut falz jew qarrieqi li jinxtered bl-intenzjoni li jqarraq jew jiżgura gwadann ekonomiku jew politiku, u li jista’ jikkawża ħsara lill-pubbliku. Il-miżinformazzjoni hija kontenut falz jew qarrieqi kondiviż mingħajr intenzjoni dannuża għalkemm l-effetti jistgħu jkunu ta’ ħsara.

It-tixrid kemm tad-diżinformazzjoni kif ukoll tal-miżinformazzjoni jista’ jkollu firxa ta’ konsegwenzi dannużi, bħat-theddid tad-demokraziji tagħna, il-polarizzazzjoni tad-dibattiti, u t-tqegħid f’riskju tas-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent taċ-ċittadini tal-UE.

Il-kampanji ta’ diżinformazzjoni fuq skala kbira huma sfida ewlenija għall-Ewropa u jeħtieġu rispons koordinat mill-pajjiżi tal-UE, l-istituzzjonijiet tal-UE, il-pjattaformi online, il-midja tal-aħbarijiet u ċ-ċittadini tal-UE. Il-Kummissjoni żviluppat għadd ta’ inizjattivi biex tindirizza d-diżinformazzjoni:

  • il-Komunikazzjoni dwar "l-indirizzar tad-diżinformazzjoni online: approċċ Ewropew" huwa ġabra ta’ għodod biex jiġi indirizzat it-tixrid tad-diżinformazzjoni u tiġi żgurata l-protezzjoni tal-valuri tal-UE;
  • il-Pjan ta’ azzjoni dwar id-diżinformazzjoni għandu l-għan li jsaħħaħ il-kapaċità u l-kooperazzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni;
  • il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea jiżviluppa linji gwida għall-obbligi u r-responsabbiltà tal-pjattaformi online fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni;
  • Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-diżinformazzjoni kien l-ewwel darba madwar id-dinja li l-industrija qablet, fuq bażi volontarja, dwar standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni. Dan kellu l-għan li jilħaq l-objettivi stabbiliti mill- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppreżentata f’April 2018
  • il-programm ta’ monitoraġġ tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19, imwettaq mill-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika, aġixxa bħala miżura ta’ trasparenza biex jiżgura r-responsabbiltà tal-pjattaformi online fl-indirizzar tad-diżinformazzjoni.
  • L-EDMO huwa osservatorju indipendenti li jlaqqa’ flimkien lill-verifikaturi tal-fatti u lir-riċerkaturi akkademiċi b’għarfien espert fil-qasam tad-diżinformazzjoni online, il-pjattaformi tal-midja soċjali, il-midja mmexxija mill-ġurnalisti u l-prattikanti tal-litteriżmu medjatiku
  • il -Kodiċi ta’ Prattika Msaħħa dwar id-Diżinformazzjoni, iffirmat fis-16 ta’ Ġunju 2022, jiġbor flimkien firxa wiesgħa ta’ atturi biex jimpenjaw ruħhom għal sett wiesa’ ta’ impenji volontarji biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni: Ċentru ta’ Trasparenza ġdid jipprovdi għarfien u data dwar id-diżinformazzjoni online għall-ewwel darba

Il-firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni tal-2022, inklużi l-pjattaformi online ewlenin kollha (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), din il-ġimgħa nedew iċ-Ċentru ta’ Trasparenza ġdid u ppubblikaw għall-ewwel darba r-rapporti ta’ referenza dwar kif jibdlu l-impenji mill-Kodiċi fil-prattika.

PRESS RELEASE |
Iċ-ċentri tal-UE kontra d-diżinformazzjoni issa jestendu għall-pajjiżi kollha tal-UE

Il-Kummissjoni ħabbret il-ħolqien ta’ sitt ċentri ġodda kontra d-diżinformazzjoni li se jsiru parti mill-Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali (EDMO), il-pjattaforma indipendenti għall-verifikaturi tal-fatti, ir-riċerkaturi akkademiċi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra li jikkontribwixxu għall-indirizzar tad-diżinformazzjoni fl-Ewropa.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja

L-Unjoni Ewropea tiddefendi l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu liberu u miftuħ.

Ħarsa aktar fil-fond

Il-Kodiċi ta’ Prattika tal-2022 dwar id-Diżinformazzjoni

Pjattaformi online ewlenin, pjattaformi emerġenti u speċjalizzati, atturi fl-industrija tar-reklamar, verifikaturi tal-fatti, organizzazzjonijiet tar-riċerka u tas-soċjetà ċivili wasslu Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni msaħħaħ skont il-Gwida tal-Kummissjoni ta’ Mejju...

Ara Wkoll

Il-litteriżmu medjatiku

Il-litteriżmu medjatiku qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum. Dan jippermetti liċ-ċittadini ta’ kull età jinnavigaw l-ambjent modern tal-aħbarijiet u jieħdu deċiżjonijiet infurmati.