Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband: Belangrijkste financieringsinstrumenten

De belangrijkste financieringsinstrumenten voor snelle breedbandontwikkelingsprojecten zijn eigen middelen, op inkomsten gebaseerde financiering, leningen, eigen vermogen en subsidies.

Breedbandinitiatief van het district Calw, Duitsland

fix-empty

Eigen middelen

Overheidsinstanties of nutsbedrijven die eigendom zijn van de lokale, regionale of nationale overheid kunnen reeds eigenaar zijn van belangrijke infrastructuurvoorzieningen, zoals kanalen, glasvezelkabels, palen, gebouwen voor de locatie van apparatuur en datacenters, en locaties voor radiobasisstations. Bovendien kunnen er interne middelen voor de ontwikkeling van infrastructuur beschikbaar zijn, evenals financiële middelen die voorheen bestemd waren voor grote IT- of andere kosten (zoals ouderenzorg of administratieve diensten) die naar verwachting aanzienlijk zullen worden verminderd zodra een lokaal/regionaal breedbandnetwerk beschikbaar is. Deze fysieke en financiële activa kunnen worden geïnvesteerd in het project of het bedrijf dat is opgericht om het project uit te voeren en kunnen een aanzienlijk deel van het eigen vermogen vertegenwoordigen dat nodig is om het project te starten en andere soorten financiering te gebruiken.

Gemeenschappen kunnen eigen financiële middelen werven om de uitrol van breedbandinfrastructuur met hoge capaciteit in hun regio te ondersteunen. Meestal vindt dit plaats in het model voor ondersteuning van de gemeenschap, met name in plattelandsgemeenschappen of clusters van dergelijke gemeenschappen en kleinere stedelijke gemeenschappen, meestal met een sterke drang naar snelle connectiviteit.

Financiering op basis van inkomsten

Als de overheid kiest voor een model voor directe investeringen, ontvangt zij over het algemeen inkomsten uit wholesale-lease- en/of transmissiediensten. Het kan ook inkomsten ontvangen uit leases van retailinfrastructuur of connectiviteitsvergoedingen (of netwerkvergoedingen), afhankelijk van het bestaande bedrijfsmodel. Dit kan een belangrijke financieringsbron worden zodra het netwerk is voltooid en bedrijven, overheidsinstanties en eindgebruikers het gaan gebruiken.

Deze financieringsbron komt pas tot stand wanneer de kern van de infrastructuur aanwezig is en diensten via het netwerk worden aangeboden. Het is daarom geschikt om overheidsmiddelen terug te vorderen, de uitrol van infrastructuur te versnellen of de kosten te verlagen. Om een project te starten zijn andere financiële bronnen nodig.

Leningen

Veel projecten hebben een groot deel van hun initiële financiering verzekerd door middel van leningen met zachte of commerciële voorwaarden. Leningen kunnen worden verstrekt door EU- of nationale overheidsfondsen, een bank of andere investeerders, instellingen zonder winstoogmerk of instellingen zonder winstoogmerk, en particuliere burgers. Om dit duurzaam te houden, moet een geldig bedrijfsplan worden gepresenteerd waarin de inkomsten op middellange en lange termijn groter zijn dan de onderhandelde leningen (hoofdsom + rente). Omdat een lening een schuld vertegenwoordigt, worden leningen vaak schuldfinanciering genoemd.

Financiering van eigen vermogen

Aandelenfinanciering betekent dat een bedrijf investeringen krijgt zonder verplichting tot het betalen van rentekosten. De investeerder (particulier of publiek) krijgt echter een deel van het bedrijf en neemt deel aan het besluitvormingsproces. Dit is in tegenstelling tot schuldfinanciering, wat rentebetaling impliceert, maar de investeerder heeft geen controle over het bedrijf, en wanneer de schuld wordt betaald, is de relatie met de investeerder voorbij.

Subsidiefinanciering

Europese, nationale en regionale overheidsmiddelen kunnen over het algemeen worden gebruikt voor de financiering van het project, onder specifieke voorwaarden die aan het gebruik ervan kunnen worden verbonden. Subsidies zijn gericht op het mogelijk maken van economische en sociale verbetering. De beschikbaarheid van overheidsmiddelen voor de financiering van breedbanduitrol kan van lidstaat tot lidstaat en van regio tot regio verschillen. Er bestaan echter een aantal Europese regelingen die in de hele EU beschikbaar zijn, ook al worden de fondsen in de meeste gevallen beheerd door nationale of regionale beheersautoriteiten.

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen wij u naar de Breedband Investment Guide.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie keurt herziene staatssteunregels voor breedbandnetwerken goed

De Europese Commissie heeft een herziene mededeling inzake staatssteun voor breedbandnetwerken goedgekeurd. De herziene breedbandrichtsnoeren bevatten de regels op grond waarvan de Commissie door de lidstaten aangemelde staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de uitrol en het gebruik van breedbandnetwerken in de EU zal beoordelen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Planning van breedbandprojecten

De afdeling Breedbandplanning helpt gemeenten en andere entiteiten bij het plannen van succesvolle breedbandontwikkelingsprojecten.

Zie ook

Breedband: Actoren in de waardeketen

De basisrollen van Physical Infrastructure Provider (PIP), Network Provider (NP) en Service Provider (SP) kunnen door verschillende actoren worden vervuld.

Breedband: Plandefinitie

De sleutel tot succesvolle regionale breedbandontwikkeling is een politiek ondersteund plan op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarin doelstellingen worden gecombineerd met specifieke behoeften en belanghebbenden.

Breedband: Actieplan

Het actieplan beschrijft de kosten, belanghebbenden, activiteiten, coördinatie en monitoring die betrokken zijn bij de uitvoering van de breedbandstrategie.

Breedband: Technologie overzicht

Een overzicht van de verschillende bekabelde, draadloze en toekomstige breedbandtechnologieën en een beschrijving van hun voor-, nadelen en duurzaamheid.

Breedband: Investeringsmodellen

Investeringsmodellen bieden interessante participatiemogelijkheden voor een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regionale breedbandontwikkeling.

Breedband: Staatssteun

Staatssteun voor breedband kan nodig zijn op sommige plaatsen waar de markt niet voorziet in de noodzakelijke infrastructuurinvesteringen.

Breedband: Netwerk en topologie

Een breedbandnetwerk bestaat uit geografische delen. De topologie van een netwerk beschrijft hoe de verschillende delen van een netwerk zijn verbonden. De meest relevante topologieën voor de ruggengraat en gebiedsnetwerken zijn boomtopologieën, ringtopologieën en meshed...

Breedband: netwerklagen en bedrijfsrollen

Om inzicht te krijgen in de rollen die overheidsdiensten kunnen vervullen, is het nuttig om de verschillende lagen die deel uitmaken van een breedbandnetwerk en de belangrijkste zakelijke rollen te bekijken.

Breedband: Keuze van infrastructuur

Breedbandnetwerken vereisen verschillende soorten infrastructuur op basis van verschillende logistieke, economische of demografische omstandigheden. Gebruik de vragen om te helpen kiezen.

Breedband: Technologievergelijking

Een vergelijking van breedbandtechnologieën biedt kenmerken van elke oplossing en helpt beslissingen over de beste oplossing voor verschillende regio’s.