Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband: Għodod ewlenin ta’ finanzjament

L-għodod ewlenin ta’ finanzjament għal proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’veloċità għolja huma r-riżorsi proprji, il-finanzjament ibbażat fuq id-dħul, is-self, l-ekwità u l-għotjiet.

Inizjattiva tal-broadband tad-Distrett ta’ Calw, il-Ġermanja

fix-empty

Riżorsi proprji

L-awtoritajiet pubbliċi jew l-utilitajiet li huma proprjetà tal-gvern lokali, reġjonali jew nazzjonali jistgħu diġà jkollhom assi infrastrutturali ewlenin, bħal tubi, kejbils tal-fibra, arbli, bini li għandu jintuża għal-lokalizzazzjoni tat-tagħmir u ċentri tad-data, u siti li għandhom jintużaw għall-istazzjonijiet bażi tar-radju. Barra minn hekk, il-fondi interni għall-iżvilupp tal-infrastruttura jistgħu jkunu disponibbli, kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji li qabel kienu allokati għal spejjeż kbar tal-IT jew spejjeż oħra (bħall-kura tal-anzjani jew is-servizzi amministrattivi) li huma mistennija li jitnaqqsu b’mod sinifikanti ladarba jsir disponibbli netwerk lokali/reġjonali tal-broadband. Dawn l-assi fiżiċi u finanzjarji jistgħu jiġu investiti fil-proġett jew fil-kumpanija maħluqa biex tmexxi l-proġett u jistgħu jirrappreżentaw parti sinifikanti mill-ekwità meħtieġa biex il-proġett jinbeda u biex jingrana tipi oħra ta’ finanzjament.

Il-komunitajiet jistgħu jżidu r-riżorsi finanzjarji proprji biex jappoġġaw l-użu ta’ infrastruttura tal-broadband b’kapaċità għolja fir-reġjun tagħhom. Tipikament, dan iseħħ f’ mudell ta’ appoġġ komunitarju, b’mod partikolari f’komunitajiet rurali jew raggruppamenti ta’ komunitajiet bħal dawn u komunitajiet urbani iżgħar, normalment bi sforz qawwi għal konnettività b’veloċità għolja.

Finanzjament ibbażat fuq id-dħul

Jekk l-awtorità pubblika tagħżel mudell ta’ investiment dirett, ġeneralment tirċievi dħul minn bejgħ bl-ingrossa ta’ fibra skura u/jew servizzi ta’ trażmissjoni. Tista’ tirċievi wkoll dħul minn kirjiet tal-infrastruttura bl-imnut jew tariffi tal-konnettività (jew tan-netwerk) skont il-mudell tan-negozju fis-seħħ. Dan jista’ jsir sors ewlieni ta’ finanzjament ladarba n-netwerk ikun komplut u l-kumpaniji, il-korpi pubbliċi u l-utenti finali jibdew jużawh.

Dan is-sors ta’ finanzjament jimmaterjalizza biss ladarba l-qalba tal-infrastruttura tkun fis-seħħ u s-servizzi jiġu offruti fuq in-netwerk. Għalhekk huwa xieraq li jiġu rkuprati l-fondi tas-settur pubbliku, biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-infrastruttura jew biex jitnaqqsu l-ispejjeż. Biex jinbeda proġett, hemm bżonn ta’ sorsi finanzjarji oħra.

Self

Ħafna proġetti assiguraw porzjon kbir tal-finanzjament inizjali tagħhom permezz ta’ self b’termini mhux vinkolanti jew kummerċjali. Is-self jista’ jiġi pprovdut minn fondi tal-UE jew tal-gvern nazzjonali, bank jew investituri oħra, istituzzjonijiet għall-profitt jew mingħajr skop ta’ qligħ, u ċittadini privati. Sabiex dan ikun sostenibbli, għandu jiġi ppreżentat pjan ta’ direzzjoni tan-negozju validu li fih id-dħul fuq perjodu medju u twil ta’ żmien jaqbeż is-self innegozjat (prinċipal + imgħax). Minħabba li self jirrappreżenta dejn, is-self spiss jissejjaħ finanzjament tad-dejn.

Finanzjament ta’ ekwità

Il-finanzjament tal-ekwità jfisser li kumpanija tagħmel investiment mingħajr l-obbligu li tħallas l-ispejjeż tal-imgħax. Madankollu, l-investitur (privat jew pubbliku) jieħu sehem mill-kumpanija u jieħu sehem fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan huwa kontra l-finanzjament tad-dejn, li jimplika ħlas ta’ imgħax, iżda l-investitur ma għandu l-ebda kontroll fuq in-negozju, u meta jitħallas id-dejn, ir-relazzjoni mal-investitur tkun intemmet.

Finanzjament ta’ għotjiet

Il-fondi pubbliċi Ewropej, nazzjonali u reġjonali ġeneralment jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw il-proġett, soġġett għal kwalunkwe kundizzjoni speċifika li tista’ tkun marbuta mal-użu tagħhom. L-għotjiet huma ffukati fuq l-iffaċilitar ta’ titjib ekonomiku u soċjali. Id-disponibbiltà ta’ fondi pubbliċi għall-finanzjament tal-implimentazzjoni tal-broadband tista’ tvarja minn Stat Membru għal ieħor u minn reġjun għal ieħor. Madankollu, jeżistu għadd ta’ skemi Ewropej li huma disponibbli madwar l-UE, anke jekk fil-biċċa l-kbira tal-każijiet il-fondi huma amministrati minn awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali jew reġjonali.

Għal aktar dettalji u eżempji jekk jogħġbok irreferi għall- Gwida dwar l-Investiment fil-Broadband.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Broadband project planning

The Broadband planning section helps municipalities and other entities in their planning of successful broadband development projects.

Ara Wkoll

Broadband: Mudelli ta’ trasportaturi

Il-muniċipalitajiet, il-kumpaniji muniċipali, l-impriżi konġunti, u l-kumpaniji privati jistgħu jkunu involuti f’fażi waħda, tnejn jew tliet stadji tal-iżvilupp tal-broadband.

Broadband: Atturi fil-katina tal-valur

Ir-rwoli bażiċi tal-Fornitur tal-Infrastruttura Fiżika (PIP), tal-Fornitur tan-Netwerk (NP) u tal-Fornitur tas-Servizz (SP) jistgħu jittieħdu minn atturi differenti.

Broadband: Definizzjoni ta’ pjan

Iċ-ċavetta għas-suċċess tal-iżvilupp tal-broadband reġjonali hija pjan appoġġat politikament fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, li jgħaqqad l-għanijiet ma’ ħtiġijiet speċifiċi u l-partijiet interessati.

Broadband: Pjan ta’ azzjoni

Il-pjan ta’ azzjoni jagħti dettalji dwar l-ispejjeż, il-partijiet interessati, l-attivitajiet, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-broadband.

Broadband: Mudelli ta’ investiment

Il-mudelli ta’ investiment jippreżentaw opportunitajiet interessanti ta’ involviment għal awtorità pubblika li tinvolvi ruħha fl-iżvilupp reġjonali tal-broadband.

Broadband: Għajnuna mill-Istat

L-għajnuna mill-Istat għall-broadband tista’ tkun meħtieġa f’xi postijiet fejn is-suq ma jipprovdix l-investiment meħtieġ fl-infrastruttura.

Broadband: Netwerk u topoloġija

Netwerk tal-broadband jikkonsisti f’partijiet ġeografiċi. It-topoloġija ta’ netwerk tiddeskrivi kif il-partijiet differenti ta’ netwerk huma konnessi. It-topoloġiji l-aktar rilevanti għan-netwerks tas-sinsla u taż-żona huma t-topoloġiji tas-siġar, it-topoloġiji taċ-ċirku u t...

Broadband: saffi tan-netwerk u rwoli tan-negozju

Sabiex wieħed jifhem ir-rwoli li jistgħu jieħdu l-amministrazzjonijiet pubbliċi, huwa utli li wieħed jara s-saffi differenti li jiffurmaw netwerk tal-broadband kif ukoll ir-rwoli ewlenin tan-negozju.

Broadband: Tqabbil tat-teknoloġija

Tqabbil tat-teknoloġiji tal-broadband jippreżenta karatteristiċi ta’ kull soluzzjoni u jgħin biex jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-aħjar soluzzjoni għal reġjuni differenti.